Kinh Đà La Ni Bồ Tát Phổ Hiền

Tống Pháp Thiên dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Quy y khắp cả Hư Không Giới

Ba cõi thanh tịnh, nhân bình đẳng

Tính đẳng Pháp Quang , đạo Chính Giác

Biến hóa người Trời, thân lợi lạc

Hiện ở Thập Địa Tự Tại Vị

Hành Thí Nguyện lớn độ chúng sinh

Công Đức tướng nghiêm, tên Phổ Hiền (Samantabhadra)

Nay nói Chân Ngôn Bí Mật Giáo

Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát muốn hiện biến hóa rộng lớn nên nhập vào Tam Ma Địa tên là Tam Giới Đại Tự Tại . Vào Tam Ma Địa này xong, từ cõi Hư Không trong sạch hiện vô số thân giống như cát bụi tràn khắp tất cả Thế Giới của Đại Thiên.

Khi ấy hết thảy Như Lai ở tất cả cõi Phật đều duỗi bàn tay phải xoa đỉnh đầu Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát và khen rằng:” Lành thay ! Lành thay Phật Tử ! Nay ông nên nói Pháp Nhất Thiết Phật Mẫu Tối Thượng Đà La Ni “

Lúc đó từ thân của Phổ Hiền Bồ Tát tỏa ra ngàn ánh sáng chiếu khắp mười phương, tất cả cõi Phật đều chấn động. Liền nói Đà La Ni:

Đát nễ-dã tha: An, nẵng mô nẵng ma sa đát-phộc bộ phộc nễ thấp-phộc la , ma hạ bộ nga dã, a tam ma tam ma, a di đá sa ma, a nan đà sa ma, nga nga nẵng sa ma, đát-lý bà phộc sa ma, vĩ sa sa ma, ba la ma la-tha sa ma, sa-phộc bà phộc sa ma, đát tha nga đá sa ma, a la nhạ sa ma, thâu đệ sa ma, một đà sa ma, đạt lý-ma đát tha nga đá sa ma, tăng hạ vĩ sa ma sa ma, ế ca nẵng dã, sa nga la vĩ thâu đà, lộ ca, tứ tứ la, một-đà la một-đà, vĩ nhạ dã vĩ nhạ dã, ám bát-la thiết ngật-đá, nẵng dã nẵng dã, hám tức la địa sắt-tra nẵng, tam bộ nga, ám sa nẵng, la dã la dã, đạt lý-ma nga-la, đà la đà la, nhạ dã nhạ dã, hồng hồng, đà ma đà ma, sa-phộc hạ

TADYATHÀ: OM _ NAMO NAMA SATVA BHUVANESVARA MAHÀ BHOGÀYA, ASAMA SAMA , AMITA SAMA, ANANDA SAMA, GAGANA SAMA, TRIBHAVA SAMA, ÀVESA SAMA, PARAMÀRTHA SAMA, SVABHÀVA SAMA, TATHÀGATA SAMA, ARAJA SAMA, SUDDHE SAMA, BUDDHA SAMA, DHARMA TATHÀGATA SAMA, SIMHA VISAMA SAMA , EKA NAYA SÀGARA VISUDDHA ÀLOKA HIHI-RA, BUDDHA-RA BUDDHA , VIJAYA VIJAYA, ÀM , PRASAKTA NAYA ANAYA, HAM, CIRA ADHISTHÀNA SAMBHOGA , AM, SAN-ÀRAYA ÀRAYA DHARMÀGRA , DHARA DHARA, JAYA JAYA, HÙM HÙM , DHAMA DHAMA SVÀHÀ

Khi Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát nói Đà La Ni này xong thời Đức Phật liền quán thân của vị Bồ Tát ấy là Đức Phật của thời quá khứ vì thương xót tất cả chúng sinh nên hiện thân biến hóa tràn khắp các Thế Gian trong ba cõi.

Bấy giờ các Đại Bồ Tát với Trời, Người, A Tu La… từ tất cả Kim Cương Phong (Ngọn Kim Cương) đứng dậy lià khỏi chỗ ngồi Đại Phú Quý Trang Nghiêm Kim Bảo của mình đi đến trước mặt vị Bồ Tát ( Phổ Hiền) rồi xướng rằng :” Nam mô Đại Từ Đại Bi Vô Biên Đại Công Đức Hải Tối Thượng Thành Tựu Đại Đà La Ni Pháp hay khéo nhiêu ích vô số chúng sinh trong ba cõi ba đời khiến được an trụ ở địa vị của Đại Pháp”

Đức Phật bảo :” Nếu có người nghe Pháp Đà La Ni này thì trải qua vô số kiếp gây tạo tội thảy đều trừ diệt hết, cũng hay làm khô cạn biển lớn Phiền Não, tồi hoại núi cao Ngã Kiến. Ví như có người gặp trăm ngàn Đức Phật , trải qua vô biên kiếp gây tạo căn lành cũng chẳng bằng công đức của Chân Ngôn này.

Đại Đà La Ni này là biển Đại Công Đức Viên Mãn của tất cả Như Lai Tâm để có thể sinh ra Bồ Đề Trí Chủng ( Hạt giống Trí Bồ Đề) thành tựu Nhất Thiết Trí Địa mà các Phật Pháp chẳng thể bằng. Tên Hiệu của Đà La Ni này, giả sử trăm ngàn na do tha câu chi kiếp cũng khó được nghe.

Nếu có người đối với Kinh Điển này , thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường thời chúng sinh của nhóm ấy khéo giải Tổng Trì, hay làm sống Tuệ Mệnh, trụ Như Lai Vị, thành tựu tất cả công đức.

Nếu có ngưới đọc tụng Kinh này một biến, hai biến cho đến ba biến thì người ấy được công đức tối thượng. Hay diệt tất cả tội, hay chặt đứt tất cả phiền não, lại được gặp thẳng chư Phật, chẳng nhận tất cả lo buồn khổ não.

Nếu ở nơi vắng lặng, dưới gốc cây đơn độc, một lòng trì tụng thì người ấy được Pháp thành tựu tất cả, mọi người yêu kính.

Nếu có người ở rừng vắng rộng lớn, ngồi Kiết Già, tụng Kinh Điển này đủ 7 biến thì chẳng bao lâu người ấy được Đại Thiền Định, cắt đứt tất cả phiền não, lại được Phổ Hiền Bồ Tát ngồi Kiết Già hiện ra trước mặt.

Nếu có người tùy theo khả năng dùng hương hoa cúng dường, tụng Đà La Ni này cho đến lúc mệt mỏi nằm ngủ thì ở trong mộng thấy Phổ Hiền Bồ Tát duỗi bàn tay phải , tỏa ánh hào quang của Pháp rưới chiếu thân tâm và nói rằng:”Lành thay ! Lành thay Phật Tử ! Như Lai Đại Mạn Noa La chuyển thân mà được Đại Bồ Tát Vị” thân tâm an lạc, đủ Đại Phước Đức Trí Tuệ, thường thấy Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát

Nếu có người dùng Tâm Từ Bi vì tất cả chúng sinh, đọc tụng Kinh này thì người ấy được viên mãn mười Ba La Mật, diệt trừ tất cả tội dơ phiền não, lại được Trời Người vệ hộ, Như Lai khen ngợi rằng :”Phật Tử ! Nếu ông y theo hành thời chẳng bao lâu sẽ vào địa vị của Phổ Hiền”

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh Bất Không Quyến Sách Chú Tâm - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Bí Mật Phật Đỉnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Cát Tường Trì Thế - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Đại Tì Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sanh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Phổ Biến Quang Minh Thanh Tịnh Sí Thạnh Như Ý Bảo Ấn Tâm Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Tối Thắng Phật Đỉnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng - Kinh Tạng
 • Kinh Tu Ðạt - Kinh Tạng
 • Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Nhứt Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng