Kinh Đà La Ni Vô Lượng Công Đức

Tống Pháp Hiền dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng :” Ông hãy lắng nghe ! Nay Ta vì ông với chúng sinh đời Mạt Pháp diễn nói về Vô Lượng Công Đức Đà La Ni . Ông hãy ghi nhớ đừng để quên mất nhằm giúp cho các chúng sinh trong đời Uế Ác sau nàu được đại thiện lợi.

Này A Nan ! Nếu có chúng sinh nào được nghe Đà La Ni này , mỗi ngày sáng chiều tụng 21 biến thì bao nhiêu nghiệp ác mà người ấy đã gom chứa trong một ngàn kiếp đều được tiêu diệt, hiệnthân gặt hái được sự an ổn khối lạc.

Nếu có người chí tâm trì tụng một Lạc Xoa biến thì sau này người đó sẽ được gặp Đức Từ Thị Bồ Tát.

Nếu trì tụng hai Lạc Xoa biến thì sau này sẽ được gặp Đức Quán Tự Tại Bồ Tát.

Nếu trì tụng ba Lạc Xoa biến thì sau này sẽ gặp được Đức Phật Vô Lượng Thọ .

Liền nói Đà La Ni là :

“ Nẵng mô la đát-na đát-la dạ dã_ Na mạc a lị-dã a di đà bà dã, đát tha nga đa dã, a la-hạt đế , tam miệu cật-tam một đà dã_ Đát nĩnh tha : A di đế, a di đổ nạp-bà vị, a di đa tam bà vị, a di đa vĩ cật-lan đế, a di đa vĩ cật-lan đa nga di nễ, nga nga na kế lị-để yết lị, tát lị-phộc cật-lê xá, sái dương yết-lị duệ sa-phộc hạ “

* ) NAMO RATNATRAYÀYA

NAMAHÏ ÀRYA AMITÀBHÀYA TATHÀGATÀYA ARHATE SAMYAKSAMÏBUDDHÀYA

TADYATHÀ : AMRÏTE _ AMRÏTA UDBHAVE_ AMRÏTA SAMBHAVE_ AMRÏTA VIKRÀNTE_ AMRÏTA VIKRÀNTA GAMINE_ GAGANA KIRTTI KARE_ SARVA KLE’SA AKSÏAYAMÏ KARE_ SVÀHÀ

Bấy giờ A Nan được nghe Đức Như Lai nói về Vô Lượng Công Đức Đà La Ni này xong liền vui vẻ tin nhận, lễ Phật rồi lui ra.

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Đại Tì Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sanh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thần Chú Thập Nhứt Diện - Kinh Tạng
 • Nghi Tắc Thí Bát Phương Thiên - Kinh Tạng
 • Kinh Tổng Trì Nhứt Thiết Như Lai Ô Sắt Nị Sa Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Đà La Ni Kim Cang Bí Mật Thiện Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Cát Tường Trì Thế - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Diệu Sắc - Kinh Tạng
 • Đại Tì Lô Già Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Đà La Ni Bồ Tát Thiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm - Kinh Tạng