Kinh Chú Đà La Ni Kim Cang Bí Mật Thiện Môn

Thất dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại đạo trường Nguyên Cát dưới cây Bồ Đề bảo các vị Tỳ Khưu, Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức A Nan , các chúng Thanh Văn của nhóm như vậy với Đại Bồ Tát tên là: Kim Cương Tràng Bồ Tát, Kim Cương Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát đều là bậc thượng thủ của các Bồ Tát Ma Ha Tát trong đời Hiền Kiếp

Bấy giờ Kim Cương Mật Tích Bồ Tát bạch Phật rằng:”Thế Tôn Đa Già A Già Độ A La Ha Tam Miểu Tam Phật Đà !(Bhagavate Tathàgatàya arhate samyaksamïbuddhàya:Thế Tôn Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác). Nguyện xin Đức Thế Tôn nói Thiện Môn Đà La Ni vì các chúng sinh mà làm chiếu sáng, chẳng để cho các ác gây nhiễu hại. Hoặc Trời, Rồng, Dạ Xoa. Hoặc La Sát. Hoặc Cưu Bàn Trà. Hoặc Người, Phi Nhân. Hoặc có lồi cướp đoạt tinh khí của con người. Hoặc đao, gậy. Hoặc thuốc độc. Hoặc Phương Đạo, Trùng Trị. Hoặc ăn, hoặc uống, hoặc đi, hoặc nằm, hoặc ngủ, hoặc mộng, hoặc oan gia đấu tranh cùng nhau tranh cãi… tụng Đà La Ni này thì tất cả các ác chẳng thể gây nhiễu hại

Khi ấy Đức Phật khen Kim Cương Mật Tích Bồ Tát Ma Ha Tát:”Lành thay ! Lành thay Kim Cương Mật Tích ! Nay ông hãy khéo nghe, Ta sẽ vì ông mà nói Thiện Môn Đà La Ni do mong cầu cứu hộ tất cả chúng sinh”

Liền nói Chú là:

Đa địch tha: ưu cửu mậu cửu, ma tỳ ni, mạn đà ni, mạn đà ni, bà la già lợi ni, hưu hưu, hô hòa đa, sa ha

Đây là Chương Cú Quán Đỉnh của các Như Lai dùng làm nơi hộ trì

Lúc đó Đức Phật lại nói Chú này:

Đa địch tha: Hòa kỳ hòa kỳ hòa kỳ la đạt lợi, hòa kỳ la hòa đế, hòa kỳ la tỳ đế, hòa kỳ la đạt đề, Gía ca la, hòa kỳ lợi, giá ca la đạt lợi đạt lợi mậu lợi, già lợi hưu hưu lợi đa, già tỳ bệ lợi, lợi lợi thi lợi thi lợi lưu lưu chi, già lợi chu lợi mậu lợi mạn trà lợi, tát bà ba bá, tỳ na xa nhi, chí chí đâu tỳ ly, ma ly ha đa ni, bả ly bà ly, bạt đề tỳ đề tỳ ly, ức sa ly, xa la tỳ, la hòa nê la, hòa na trà di sa ha ma giá ly noa, nhân đà la hòa đế đề đề la gia, nam vô ma hề thủ ba, la gia ni lợi, sư phạm phù ni, ba ba diêm bà ni ca la hòa đề, phù đa hòa đề, tát thịch ca hiệt, tô ma hòa đế đế, tô ma bát la sa ha, điệt gìa do ca đa gia, đa địch tha, ha la ha la ha la hí la y đàm ma bổ giá, ba già bà, sa ha

Đa địch tha: Già điệt đa bà điệt đa, a dật đa, a lợi diêm bà ni, ca già đát ni, a la trà ha ni, mạt già tỳ lô ha ni hưu bà hòa đế, phù sa hòa đế hí lợi hí lợi, gia tha kỳ, gia tha a cân ni, gia tha ba liên giá, gia tha bà viêm, gia tha hí, lợi đa, a viêm bà kỳ la ba ni, tô mục khư tha, la ni bát đát ni, đa già đế na, bà sư đa tát bà tát đỏa na mạt tha gia, ca lưu na đa gia , a hàm bà sa di , gia tha đế phất bà chỉ, đa tha già đế, a la ha tam miểu bồ đề bà sư đa, a đề si đa, tát tịch bà la để nhĩ na, tỵ bạt tha tỳ đa

Bấy giờ Đức Phật bảo :” Này Kim Cương Mật Tích ! Ta muốn đem lợi ích cho tất cả chúng sinh nên nói Đà La Ni, như chư Phật quá khứ đã thọ trì thủ hộ, Ta cũng hộ trì”

Khi ấy Đức Phật phóng ánh sáng từ tóc xoắn ốc trên đỉnh đầu , hiện tướng Đâi Nhân chiếu khắp mười phương. Các Thế Giới của Phật mỹ bất châu biến (?) Chư Phật mỗi mỗi đồng thanh khen rằng:”Lành thay ! Lành thay ! Thích Ca Mâu Ni Phật thích nói Thiện Môn Đà La Ni đó vì các chúng sinh mà làm chiếu minh. Chúng ta cũng sẽ thọ trì thủ hộ, khen rằng “Lành thay ! Lành thay !”

Nếu lại có người thọ trì đọc tụng Thiện Môn Đà La Ni , nên hành vào lúc sáng sớm thì tất cả chư Phật sẽ thường hộ niệm . hoặc tội báo nghiệp chướng đã làm lúc trước sẽ dần được tiêu diệt. Thiện Nam Tử đó lại được 20 loại Công Đức. Một là Trường mệnh, hai là Lão Thọ (sống đến già), ba là Danh Xưng (nổi tiếng), bốn là Viễn Văn , năm là Đại Phú, sáu là Đại Lực, bảy là Đoan chính, tám là Hảo Sắc (có sắc đẹp), chín là tướng tốt, mười là Nghiêm thân, mười một là không có bệnh, mười hai là an vui, mười ba là chư Phật hộ niệm, mười bốn là chư Thiên thủ hộ, mười lăm là thành thục căn lành, mười sáu là tinh tiến, mười bảy là không chán bỏ, mười tám là biện tài, mười chín là giải nghị, hai mươi là thành tựu căn lành.Nếu có thọ trì đọc tụng sẽ được đầy đủ công đức của 20 lọai đã nói như trên.

Lúc đó Đức Phật bảo:”Này Kim Cương Mật Tích ! Đà La Ni đó đều là Pháp Tạng bí mật của chư Phật. Ông hãy khéo thọ trì đừng để cho chảy mất, đều là nơi cư trú của chư Phật.

Khi ấy Kim Cương Mật Tích Bồ Tát bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Con cũng nói Đà La Ni thủ hộ người đó. Thọ trì, đọc tụng Thiện Môn Đà La Ni thì chẳng để cho các ác được dịp thuận tiện.

Liền nói Chú là:

Tả địch hiệt đàm, thức khí thức khí, chỉ chỉ chỉ chỉ bà bà, bà bà lưu lưu, lưu lưu giả giả giả giả , già già già già đế đế đế đế, phá phá phá phá, ma ma ma ma , ha na ha na ha na ha na, đà ha đà ha bát giá bát bát giá sa ha

Bấy giờ Đức Phật lại khen Kim Cương Mật Tích Bồ Tát :”Lành thay ! Lành thay ! Kim Cương Mật Tích khiến cho Chú Thuật của ông thảy đều thần nghiệm, lợi ích cho chúng sinh. Nếu có lồi cướp đọat tinh thần khí của con người thì tác làm thủ hộ khiến cho lồi ấy chẳng được dịp thuận tiện gây hại.

Lúc đó Phạm Thiên Vương từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nếu lại có người thọ trì, đọc tụng Thiện Môn Đà La Ni . Con cũng tùy vui nói Đà La Ni thủ hộ người đó, khiến cho Sở Chú ấy đều được thần nghiệm”

Liền nói Chú là:

Đa địch tha: Đế lợi, di lợi, chí lợi, sa ha_ Bà ha ma phú lợi, sa ha _ Bà ha ma ti, sa ha _ ba la ca ti phất ba tán đá ly, sa ha

Khi ấy Thích Đề Hồn Nhân từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Con cũng nói Đà La Ni thủ hộ người đó. Thọ trì , đọc tụng thì tất cả các ác chẳng được dịp thuận tiện

Liền nói Chú là:

Tả địch hiệt đàm tỳ ni hòa la ni, hòa đà ma la trì chỉ chỉ chỉ cồ lợi, kiền đà lợi, ba la ma la bà, a na ma chân đa la ni, đà la ma lợi ni, giá ca la hòa chỉ, diêm bà lợi diêm bà lợi, sa ha

Lúc ấy bốn vị Thiên Vương từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Chúng con, bốn vua cũng nói Đà La Ni thủ hộ người đó, chẳng để cho các ác được dịp thuận tiện.

Liền nói Chú là:

Đa địch tha: Phất ti tu phất ti, đậu ma bá lê, ha lê ha lê, gia ba la xa đế, niết mục đế, măng già lê , đâu đế đâu đê, sa ha

Khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật duỗi cánh tay phải xoa đỉnh đầu của Thích Phạm Hộ Thế, các Hiện Sĩ rồi khen rằng:”Lành thay ! Lành thay ! Các ông thích nói Đà La Ni đó để thủ hộ chúng sinh, thường làm nơi hộ trì của chư Phật”

Lúc ấy Đức Phật bảo:”Kim Cương Mật Tích Bồ Tát ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì, đọc tụng Thiện Môn Đà La Ni thì nên hành vào lúc sáng sớm ắt tất cả chư Phật với các Thiên Thần thường tùy hộ trợ, khiến cho lồi tìm cầu sở đoản ấy chẳng có dịp thuận tiện

Bấy giờ Kim Cương Mật Tích Bồ Tát, tất cả Đại Chúng, chư Thiên với nhóm Người, Càn Thát Bà , A Tu La… nghe điều Phật nói đều vui vẻ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Vô Lượng Công Đức - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Văn Thọ Nhận Năm Giới Tám Giới - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Diệu Sắc - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thần Chú Thập Nhứt Diện - Kinh Tạng
 • Nghi Tắc Thí Bát Phương Thiên - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Minh Thành Tựu Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Tối Thắng Phật Đỉnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng - Kinh Tạng
 • Đại Tì Lô Già Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Bí Mật Bốn Mươi Tám Sứ Giả Thắng Quân Bất Động Minh Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Phật Nói Kinh Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Hỏi Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai - Kinh Tạng
 • Tâm Yếu Kim Cang Đỉnh Du Già Lược Thuật Ba Mươi Bảy Tôn Vị - Kinh Tạng
 • Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng