Văn Thọ Nhận Năm Giới Tám Giới

Khuyết danh,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

VĂN TÁM GIỚI

1_ Phẩm Cúi lạy thỉnh chứng minh:

Đệ Tử chúng con cúi đầu kính lễ Hư Không Pháp Giới Vô Thượng Chủng Trí, Bậc nương theo hình lo liệu xong thân thành Chính Giác, Ma Ha Bát Nhã, Phương Quảng Nhất Thừa, Thánh Nhân thuộc mười Địa, Đại Sĩ của ba Hiền , Hư Không U Hiển Chủ Dị chư Thần, Chư Thiên cõi Sắc Vô Sắc, Phạm Vương với quyến thuộc, Hộ Thế Đế Thích với các quan phò tá, Minh Đạo Tào Liêu (Quan chức ở cõi U Minh), Diêm Ma Chủ. Nguyện xin ngày nay dùng Thiên Nhãn trong sạch nhìn thấy mọi người cung kính chí thành, một lòng đỉnh lễ.

2_ Phẩm Tẩy Sám Vãng Nghiệp :(Tẩy rửa, sám hối nghiệp tội trước kia)

Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Tràng, từ thời vô thủy đến nay đã gom chứa tội vô lượng khó tính được bến bờ, gây lỗi lầm ràng buộc cuộc sống, hiếm có thể tìm được bờ mé của tội ấy. Đối với Tam Bảo đã khởi tâm chẳng tin, đối với chư Tôn ở mười phương thường hành Hạnh Phi Phạm (chẳng phải hạnh trong sạch). Buông thả thân theo sự giết hại, trộm cắp, Tà bậy. Buông thả miệng theo sự nói dối, nói thêu dệt, chửi mắng ác. Buông thả tâm theo Tham Dục, giận dữ, ngu si. Từ đây rộng sinh vô biên nghiệp ác, xuay vòng trong ba Hữu, chìm đắm trong bốn Lưu, năm Triền Cái che lấp tâm, mười ràng buộc làm mê mờ Tính, cư ngụ lâu dài trong Phàm Phẩm không có hạn kỳ giải thốt.

Tiếng Phạn nói Sám Ma (Ksïama) , đây là ăn năn hối lỗi . Từ nay về sau, xin chặt đứt tâm tương tục. Mọi tội lỗi đã gom chứa xưa kia, nguyện xin tiêu diệt hết

3_ Phẩm Được Giới, Tam Quy

Để Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường nguyện xin:

Quy y Phật, đấng vẹn toàn Phước Trí (Lưỡng Túc Tôn) Quy y Pháp , bậc thốt lìa tham dục (Ly Dục Tôn) Quy y Tăng , bậc tu hành cao tột (Chúng Trung Tôn) Nguyện xin Tam Bảo từ bi chứng minh, xót thương nhiếp thọ (nói ba lần) Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường quy y Phật xong, quy y Pháp

xong, quy y Tăng xong. Con xin thọ nhận tám Giới, Luật Nghi Cận Trụ. Nguyện xin chư Tôn nhớ giữ Từ Bi hộ niệm (nói ba lần)

4_ Phẩm Hỏi, Giữ, Nói

55

Các hàng Phật Tử hãy lắng nghe nói về tám Giới. Một là chẳng giết hại, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng nhiễm Dục, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng uống rượu ăn thịt, sáu là chẳng dùng dầu thơm xoa bôi thân với dùng vòng hoa trang sức, bảy là chẳng ca hát chơi nhạc để thường quán nghe, tám là chẳng ở trên giường sàng cao lớn với chẳng ăn quá giấc trưa (sau giờ Ngọ). Bắt đầu từ lúc này cho đến sáng sớm ngày mai, một ngày một đêm thường theo Phật xuất gia, ở khoảng giữa chẳng được phạm. Ngươi có thể giữ gìn được không ? (ND: Đáp: Dạ ! Có Thể giữ được)

5_ Phẩm Hồi Hướng Phát Nguyện:

Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường thọ nhận Giới, được duyên lành. Xin đem hết thảy hồi hướng cho Hàm Sinh trong Pháp Giới. Nguyện xin lìa xa Tình vọng chấp, dứt hẳn chướng ngu si, hiện tiền hiểu rõ Trí không phân biệt , hăng hái tu học Môn Hữu Tướng Hạnh , dạo chơi khắp Thế Giới Hoa Tạng, khế hợp căn bản sâu xa của Như Lai Tạng Tâm, chứng được điều chưa chứng, tròn đầy việc chưa tròn, trong biển chúng sinh nguyện cùng thành Phật.

VĂN NĂM GIỚI

Tất cả phàm phu mê mờ Tính Bản Giác, tùy theo vọng lưu chuyển trong ba Hữu, thỏa thích ở sáu nẻo, phân chia Người Trời cách biệt. Đức Phật có năm Giới khiến người phụng trì , theo Môn Phương Tiện vào Lý Thật Tướng.

1_ Chương Phát Thành cúi Thỉnh:

Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường ngưỡng khải mười phương Hư Không Pháp Giới, bậc thành Chính Giác, bậc Chuyển Pháp Luân, bậc Bát Niết Bàn…là thiện tri thức chân thật của nhóm chúng con. Do bậc Y Vương Đạo Sư nhiếp thọ con cho nên Vô biên Pháp Tạng, một vị Đề Hồ, bán mãn viên âm (?) Bát Nhã Diễn Giáo là thuốc tốt của con, là tàu thuyền của con ở sông sinh tử tế độ con. Chúng Thánh của ba Thừa, tám nhóm Tỳ Kheo, Thú Tịch Thanh Văn, Lậu Bi Bồ Tát đối với chúng con, sinh tâm thương xót như thấy người bệnh mà cứu hộ con, Nguyện xin Tam Bảo , sức Hoằng Thệ Nguyện, sức chẳng thể nghĩ bàn ở bên trong Chân Tính, khởi Vô Duyên Từ nơi ngày nay thời nhận sự thỉnh cầu của chúng con.

2_ Chương Hối lỗi trách tội trước kia

Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường, nhiều kiếp ngu mê cho đến ngày nay, vì chẳng hiểu rõ Đệ Nhất Nghĩa cho nên sinh các Chướng Môn, Phiền Não, Sở Tri, mê Sự, mê Lý. Tiếp chạm cảnh khởi nghiệp tùy theo Duyên gây tạo lỗi lầm, Thân khởi ba nhánh, miệng phạm bốn lỗi, ý có ba nghiệp… hành chuyển chuyển sâu hơn như cát như bụi, số nhiều vô lượng. Chẳng hiểu Thân là cái rương chứa bốn con rắn độc, năm Chiên Đà La, sáu Nhập, Không Tụï… nhận giả làm chúng thân thiện mà phần lớn là duyên ác chạy đuổi theo Thức Tâm , chuyển xoay trong năm nẻo. Từ đây gom chứa tám vạn bốn ngàn tội lỗi của nhân gian, chẳng có điều

56

ác nào mà không dám làm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tự xem xét thân tâm, vạch bày trước Phật. Nguyện cùng tiêu diệt hết

3_ Chương Chuyển Tà Quy Kính

Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường xin:

Quy y Phật, đấng Vô Thượng (Vô Thượng Tôn)

Quy y Pháp , bậc thốt lìa tham dục (Ly Dục Tôn)

Quy y Tăng , bậc tu hành cao tột (Chúng Trung Tôn)

Từ ngày hôm nay trở đi, dùng Phật làm Thầy, chẳng quy theo Tà Ma Ngoại Đạo khác.

Nguyện xin Tam Bảo từ bi chứng minh, xót thương nhiếp thọ (nói ba lần)

Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường quy y Phật xong, quy y Pháp xong, quy y Tăng xong. Đức Phật Bà Già Bà Đa Đà A Già Độ A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà (Bhagavate-Tathàgatàya_Arhate_ Samyaksamïbuddhàya: Đức Thế Tôn Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác) đó là Đại Sư của con. Nay con quy y, nguyện xin Phật nhiếp thọ (nói ba lần)

4_ Chương Nói cùng hợp tu

Phật Tử lắng nghe nói về Giới của Ưu Bà Tắc. Một là chẳng giết hại, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng vướng Tà Hạnh, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng uống rượu an thịt. Bắt đầu từ lúc này cho đến hết bờ mé vị lai, ở khoảng giữa ấy chẳng được phạm. Ngươi có thể giữ gìn được không ? (ND: Đáp: Dạ ! Có Thể giữ được)

5_ Chương Hồi Hướng Nguyện Hải:

Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường hướng đến thọ nhận Giới, hồi hướng đến biển Bồ Đề Chân Như Tính, tất cả chúng sinh của bốn Lưu ba Hữu, nguyện cùng phát tâm tu Hạnh Phổ Hiền, chẳng cắt đứt mầm giống của Phật , sinh vào nhà của Như Lai. quay lại đem Đại Bi triển chuyển mở bày, được vật báu trong búi tóc, được viên ngọc trong tay áo, sẽ ngồi Đạo Trường, nguyện cùng thành Phật.

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Đà La Ni Kim Cang Bí Mật Thiện Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Vô Lượng Công Đức - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Nghi Tắc Thí Bát Phương Thiên - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Diệu Sắc - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thần Chú Thập Nhứt Diện - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Minh Thành Tựu Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Pháp Tùy Hành Niệm Tụng Đại Tì Lô Già Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Thị Thất Chi - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện - Kinh Tạng
 • Đại Tì Lô Già Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Phật Nói Kinh Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Hỏi Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai - Kinh Tạng
 • Dược Sư Tam Muội Hành Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Tối Thắng Phật Đỉnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn Du Già Quán Hạnh - Kinh Tạng