Pháp Tì Na Dạ Ca Đại Thánh Thiên Hoan Hỉ Song Thân

Đường Bất Không dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

_ THÂN CHÚ :

Nẵng mô vĩ na dực-ca tả, hạ tất-để mẫu khư tả, đát nễ-dã tha: An, ná dực-ca ná dực-ca, vĩ ná dực-ca vĩ ná dực-ca, đát-la bá-lị đát-la dực-ca, hướng khư hạ tất-để, hướng khư ca chỉ đa, phiến để ca-la, sa-phộc hạ

NAMO VINAYÀKASYA HASTI MUKHASYA

TADYATHÀ: OM NAYÀKA NAYÀKA, VINAYÀKA VINAYÀKA, TRAYÀKA PR TRAYÀKA, SAMKHA HASTI, SAMKHA KACITA, CANDA KARA SVÀHÀ

_ TÂM CHÚ:

An, nghi lị, ngược

OM_ GIRI GAH

( Bản khác ghi là: OM HRÌH GAH )

– TÂM TRUNG TÂM CHÚ:

An, ngược ngược hồng, sa-phộc hạ

OM GAH GAH HÙM SVÀHÀ

Nếu muốn tác Thiền Pháp này. Trước tiên nên vẽ Tượng. Hoặc dùng Bạch Lạp (Một chất pha chì với thiếc), đồng, gỗ với cây hoa. Hoặc đục hoặc khắc đều được. Hình tượng ấy là: Hai thân vợ chồng đứng ôm nhau đều dài 5 thốn hoặc 7 thốn đều được và làm tượng mình người đầu voi. Tạo tượng chẳng được trả giá.

Tượng ấy thành rồi. Chọn ngày mồng một của kỳ Bạch Nguyệt, ở trong tĩnh thất dùng phân bò trắng xoa tô làm một cái Đàn tròn, lớn nhỏ tùy ý. Nên lấy một thăng dầu mè sạch chứa đầy trong vật khí bằng đồng. Dùng Chú Văn trên chú vào dầu 108 biến tức làm cho dầu ấy ấm dần lên. Sau đó đặt tượng trong dầu, dùng cái muỗng đồng, cái thìa đồng sạch múc dầu rưới lên đầu và thân của hai tượng 108 lần. Trong một ngày phải đủ 7 lần, sáng sớm 4 lần, giờ Ngọ 3 lần cộng thành 7 lần. Sau đó mỗi ngày liền chú vào dầu cũ dùng rưới lên tượng đó.Như vậy tác Pháp cho đến 7 ngày, tùy tâm ước nguyện liền được vừa ý. Lúc chính thức rưới dầu thời mỗi số mỗi phát nguyện.

Lại đem Tô Mật hòa với cám gạo làm thành viên với rễ La Bặc (Rễ củ cải) , một chén dầu, viên Hoan Hỷ, hoa quả mới theo mùa… Như vậy mỗi ngày lầy vật mới cúng dường thời tất cả việc Thiện tùy ý thành tựu, tất cả việc ác thảy đều tiêu diệt. Thức ăn đã dâng hiến ấy nên tự ăn vào mới được khí lực.

_Thỉnh Triệu An: Hai ngón út, 2 ngón vô danh cùng móc nhau hướng vào bên trong. Dựng thẳng 2 ngón giữa cùng giao nhau. Lại đem 2 ngón trỏ dựng thẳng phụ 2 ngón giữa, dựng thẳng 2 ngón cái phụ bên cạnh ngón trỏ, đưa ngón cái qua lại. Chú là:

An, bá ca-la chủ noa nễ phộc đa-dã

(Tụng Chú 7 biến)

_ Tán Thán Chú (Chú khen ngợi):

An, nga ná bá để phiến để, sa-phộc tất để, ma hạ nga ná bá để, sa-phộc hạ

OM GANAPATI SÀNTI SVÀ SIDDHI MAHÀ GANAPATI SVÀHÀ

_ Tống Chú (Chú tiễn đưa):

An, bá ca-la chủ noa nễ phộc đa-dã, sa-phộc hạ

(Tụng 7 biến)

_ Chú Thủy Hộ Thân Chú ( Chú vào nước để hộ thân):

An, cát lý cát lý, bạt chước-la, hồng phán tra

OM KILI KILI VAJRA HÙM PHAT

Nếu muốn tác Pháp thời dùng Chú trên chú vào nước 7 biến, dùng xúc miệng và lấy nước chú vào 7 biến dùng cành Dương Liễu rưới vẩy trên thân tức làm Hộ Thân. Sau đó vào trong thất trì tụng tác Pháp.

_Tẩy Dục Chú (Chú tắm rửa):

An, a noa bà chước-lị ba bả noa ha

Dùng Chú trên chú vào nước 7 biến rồi dùng tắm rửa.

_ Điều Hòa Tỳ Na Dạ Ca Pháp:

Thỉnh tất cả Trời. Tác Đế Thù La Thí An : 2 ngón út, 2 ngón vô danh cùng cài chéo nhau trong lòng bàn tay, dựng 2 ngón giữa sao cho đầu ngón dính nhau, đem 2 ngón trỏ đều đặt dưới lưng lóng thứ nhất của ngón giữa (Khoảng nửa phân) , đưa ngón cái qua lại. Chú là:

An, thước đô-lỗ ba la ma đà nễ duệ, sa ha

OM SATRÙ PRAMARTHANÌYE SVÀHÀ

Tụng 7 biến . Nếu người tụng Chú nằm mộng bị sợ hãi. Thấy các súc sinh, cảnh giới ác… nên biết là Tỳ Na Dạ Ca Vương giận dữ. Tỉnh mộng xong, liền xấu hổ cầu xin đừng giận. Ngày hôm đó tự đem thức ăn uống mà cực nhọc tìm được để lễ tạ. Dùng nước lau mặt đất làm Thủy Viên Đàn rộng 2 khuỷu tay, bàn lớn cũng được. Liền lấy 5 viên bánh gạo ( Bánh làm bằng gạo), 3 viên làm bằng rễ cây cải củ rồi đưa vào lửa thiêu chín. Có rải hoa, đốt hương Bạch Giao, Hắc Lăng để bên trong Đàn. Người trì Chú ngồi ở mặt Tây của Đàn hướng mặt về phương Đông, tụng Đại Tự Tại Thiên Chú 108 biến xong liền nói:”Xấu hổ quá đi !” Nói xong đem cái bàn chứa đầy tạp vật ra cửa hướng Tây ném bỏ hoặc hướng Tây Bắc cũng được. Miệng nói:”Tất cả Dược Xoa, La Sát Sa, A Ai Xả Ha Sa Bát Xà Già Xa”

Nói xong vứt bỏ rồi quay về

_ Đại Tự Tại Thiên Chú là:

An, tỳ đá la tát ni, ba la mạt lị đạt ni, sân đạt ni sân đạt ni, tần đạt ni tần đạt ni, sa ha

OM VETALA SANI PRAMARTHANI CHINDHANI CHINDHANI, BHINDHANI BHINDHANI SVÀHÀ

Tụng Chú 108 biến tức tâm vui vẻ . Chẳng qua trong mộng chỉ hiểu có việc Ma (Ma sự) liền tác Pháp trước ắt sẽ tốt

_Pháp tạo tượng:

Hình tượng ấy đứng thẳng, thân người đầu voi, ló nanh trái, nanh phải bị gẫy, mặt hơi hướng về bên trái, mũi hướng ra ngoài, có 6 cánh tay> Bên trái: Tay trên cầm cây đao, tay tiếp theo cầm mâm quả trái, tay dưới cầm bánh xe. Bên phải: Tay trên cầm cây bổng, tay tiếp theo cầm sợi dây, tay dưới cầm răng nai.

Làm tượng này không được trả giá. Túc số phụ chi, hoặc đục hoặc khắc hoặc vẽ đều được,

Bên trên là Đại Thánh Đại Bí Yếu Pháp nhân gian hiếm có, cẩn thận đừng truyền cẩu thả mà hối hận

  Xem thêm:

 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Mười Tám Khế Ấn - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Tự Tại Thuyết Đà La Ni Phổ Hiền - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thanh Tịnh Quán Thế Âm Phổ Hiền - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Luân Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Huyễn Hoá Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng - Kinh Tạng
 • Phẩm Pháp Nghi Quỹ Niệm Tụng Cúng Dường Thánh Hạ Dã Hột Lí Phược Đại Oai Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm - Kinh Tạng
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Xuất Sanh Hết Thảy Pháp Nhãn Như Lai - Kinh Tạng
 • Tụng Xưng Tán Bồ Tát Quán Thế Âm - Kinh Tạng
 • Kinh Bất Không Quyến Sách Chú Tâm - Kinh Tạng
 • Kinh Tì Nại Da Kinh - Kinh Tạng
 • Bí Quyết Bồ Tát Như Ý Luân Quán Môn Nghĩa Chú - Kinh Tạng
 • Hà Da Yết Lợi Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Pháp Đàn - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Dược Sư Như Lai Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Khủng Bố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương - Kinh Tạng
 • Pháp Hà Da Yết Lợi Bà Tượng - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý - Kinh Tạng