Phật thuyết Trì minh tạng Bát đại Tổng trì vương kinh

Tống Thi Hộ dịch,

Bản Việt dịch của Thích Viên Đức

*

Lúc bấy giờ đức Thế tôn vì mạt thế chúng sanh tuyên nói Trì minh tạng Bát đại Tổng trì vương kinh, giúp cho những người tu hành trong tứ chúng thời vị lai, vì tất cả chúng sanh mà làm lợi ích, cho đến cầu các tất địa được thành tựu.

Phật dạy: “Nếu có người tu hành phát tâm dõng mãnh kiên cố bất thoái, đối với Bát đại Tổng trì mà tu hành, trước cần phải thanh tịnh thân tâm trong ngoài nghiêm khiết, cho đến khi thành tựu đừng để gián đoạn. Nếu tạm gián đoạn thì không thể thu hoạch thành tựu được. Nếu muốn tu hành, mỗi khi trì tụng trước cần xưng niệm:

“Nẵng mô nhứt thiết chư Phật và Pháp thánh chúng.”

Quy mạng Tam Bảo như vậy rồi, tức đem lòng chí thành trì tụng. Tức nói đà-ra-ni rằng:

Nẵng mồ A trí phạ trí Nẵng trí tra kế Trá ra kế trá kế Ô ra ma đế Rô rô ma đế Đổ rô hê lệ Di lệ tất lị phạ nhạ na vĩ ba na nga Nẵng mồ tát lị phạ Tam ma tam một đà nẵng tất điện đô mãn đát ra ba nẵng Tóa ha.

Đà-ra-ni này là quá khứ vô lượng Chánh đẳng chánh giác Nhị túc Thế tôn đã tuyên nói. Nếu muốn tu hành đối với các chúng sanh làm phép tức tai, tăng ích và ủng hộ. Trước cần phải trì tụng cho thật tinh thục cho có đại công lực, nhiên hậu mới vì chúng sanh mà làm.

Đà-ra-ni pháp này có thể trong mùa Thu thời làm có đại công lực. Vào lúc đó tác pháp trì niệm dễ thành tựu hơn, hay trừ bát đại bố úy. Nếu lại có chúng sanh thường trì tụng, hằng được ủng hộ ngày đêm an lạc, tất cả bất tường thảy đều xa lìa, phước đức tăng trưởng, không các khổ não. Hoặc tại vương thành, hoặc gặp binh đao, muốn thoát các thứ ách nạn ấy, lựa lấy ngày giờ tốt. Giờ Ngọ trì tụng làm phép sẽ được giải thoát. Lại hay giải trừ các loại Thiên Long quỷ thần trì mị. Bởi sức trì tụng đến như cây khô cũng có thể tái sanh hoa quả, lại còn khiến người trì tụng được Túc mạng thông, biết vô lượng việc trước.

Kế tiếp nói đà-ra-ni rằng:

Phổ câu nhập phạ lệ Phổ câu nhập phạ lệ Tam giả thế ma hạ tát mãn đa ma ha Nhập phạ lệ đế hộ kế Mục kế hộ kế mục kế ma hạ Thiết đoãn nĩ ra di đa giả Thiết tê xá đổ ma hạ Nhập phạ lệ Nhập pha la Đế tất địa tha tàng tả ma ra nĩ nã Tóa ha.

Đà-ra-ni này là Hành luân Hồi nghĩa thành đồng tử đã tuyên nói. Có thể tháng Mười làm phép trì tụng, vì các chúng sanh mà làm lợi ích, sẽ thu hoạch được vô lượng quả báo thanh tịnh.

Kế tiếp nói đà-ra-ni rằng:

Tô na thế Tô phệ na na Si ô na Si niết lí Si bà nhạ nễ đà mạt lệ Tha mạt nẵng trí Phạ trí đát bố rô Nẵng tra phạ tra nễ Na thế y ca tạt ra mạo địa tát tế nã ra kha Tất địa tạt nê hế đoãn nê vĩ Tóa ha.

Đà-ra-ni này là của bậc Duyên giác đã tuyên nói. Có thể mùa Đông tìm chỗ thanh tịnh mà làm pháp trì tụng, có công năng hay ủng hộ tất cả chúng sanh.

Kế tiếp nói đà-ra-ni rằng:

Đa ra tức rô rô Tức rô phệ rô phệ Ra tra kế hê lệ Di lệ đế lệ Thỉ lệ nẵng trí câu nẵng trí A nẵng mạt đế Ma nẵng mạt đế Lộ lệ ca ta ca tất ca ta thỉ la Lộ la ma đà ô mạt giả ni Phả ta phả tế Úm Vĩ bà phạ đế Tóa ha.

Đà-ra-ni này do trăm ức La-hán đã tuyên nói, hay ủng hộ tất cả chúng sanh xa lìa sợ hãi. Pháp này có thể trì tụng vào mùa Xuân, làm phép tức tai tăng ích, quyết định được thành tựu. Nếu y như pháp không thiếu sót, công hạnh không thối chuyển có thể ẩn thân, không ai trông thấy.

Kế nói Tâm đà-ra-ni rằng:

Úm Án đa nại phạ di vĩ bà phạ tô Tóa ha.

Tâm minh này nếu việc sở cầu, lại xưng danh tụng chín lạc-xoa (90 vạn) thì việc sở cầu quyết định toại tâm. Đến khi mãn sớ, sắm đủ các thứ hương hoa đèn nến cúng dường Phật Pháp Tăng, Bồ-tát, Duyên giác, Thanh văn …vv. Nếu đi khất thực nên cầm bát đi hướng Bắc, đến làng xóm lần lượt mà hành khất, lấy bảy nhà làm hạn định, không được vượt quá. Còn bảy nhà kia sau khi đã bố thí thì bảy đời dòng họ được phước. Hoa cúng dường có thể tìm Ca-la-vĩ-la hoa và Long hoa là tối thượng.

Kế tiếp nói đà-ra-ni rằng:

Ta phạ nễ Ta phạ nễ Ta phạ nẵng Mục khế rô bán di tăng hế Ma hạ ca ba nĩ Úm Tức lệ di lệ Úm Ca y đệ vĩ nễ ngu hạ mãm Tha nẵng giả Tóa ha.

Đà-ra-ni này là Dự Lưu đã tuyên nói. Vào mùa Hạ có thể tác pháp để làm việc sở cầu. Muốn làm pháp này phải tìm chốn thi lâm (rừng bỏ xác chết) hoặc hai bên bờ sông, hoặc trên cầu kiến lập đàn trì tụng.

Hoặc vì người khác làm pháp ủng hộ, trước tìm đồng nữ thanh tịnh xe chỉ xâu chuỗi. Tụng một lạc-xoa, việc sở cầu được thành tựu. Hoặc lấy máu dưới xương sườn phía tả của tự thân, hòa với Ốt bạch liên hoa mà hộ-ma, tụng chú 800 biến, việc sở cầu được thành tựu. Hoặc lấy tròng mắt bên trái của mèo con màu đen bị chết, hay heo chết, người chết …vv nghiền hòa với Tam kim đồng làm hoàn, dùng nước Ta-la thọ đồng uống, việc sở cầu quyết được thành tựu.

Kế nói đà-ra-ni rằng:

A ca tê ca tế Nẵng ca tế Nga nã ca la tế Bát ra nã na đán bát ra Nã na phạ đát phạ Úm Vĩ đà ma hạ Vĩ đà tế Na bế đa na bế Rô rô nhị hế Tức lệ di lệ A nhĩ đa nhĩ nã lị dã di đồ dã Nẵng mồ tát lị phạ Một đà tam một địa Tam bà phạ nẫm Tóa ha.

Đà-ra-ni này là Vô Năng Thắng Bồ-tát đã nói. Nếu có người chí tâm tụng trì trải qua một năm, quyết được sắc lực thù thắng kiết tường an lạc, đầy đủ công đức, được danh thơm lành tốt đồn xa.

Lại kế tiếp nói đà-ra-ni rằng:

Nẵng mồ ra đát nẵng Đát ra dạ dã Nằng mồ na nga di tỉ Nẵng mồ ra cu xá phạ lị duệ Nẵng mồ đà đổ tỳ dược ca duệ duệ A nẵng bế vĩ nhạ nễ Cụ cụ ô một đà Khư nga tát yết ra Tóa ha.

Đà-ra-ni này là bậc A-na-hàm đã tuyên nói, hay cứu tất cả bệnh khổ. Nếu có người bệnh hoạn, người tu hành nắm tay người ấy tụng chú này, gia trì trong sữa nước cho họ uống và trì trong nước tắm cho họ, giả như mạng sắp chết cũng được lành. Hoặc niệm chú trong thuốc Ma-nẳng-y-la để vào lỗ tai cũng được trừ lành. Nếu có hành nhơn nào trước đã tu hành trì chú này rồi, nay muốn cầu tất địa, thì cầm chuỗi hoặc cầm luân, chỉ y pháp trì tụng. Kẻ hành nhơn ấy giả sử vô phước cũng nhờ oai lực chú mà thu hoạch được thành tựu.

Lại kế tiếp nói đà-ra-ni rằng:

Ba tán nễ ca la lí Ba tán nễ na ca lí Ba tán nễ ma ca lí Ba tán nễ đa ca lí đa ca lí Ba tán nễ ma lí ca lí Ba tán nễ rô la lí Ba tán nễ Ba tán nẵng ca lí đế Nẵng mồ a tả lị giả ba na nẫm Úm Ba tán nễ tô lộ di kế Tóa ha.

Đà-ra-ni này, ta khi xưa còn làm Bồ-tát tên là Diệu Huệ Trì Minh Thiên, hiện thân nơi loài bốn chân nói đà-ra-ni này để làm lợi ích. Nếu có người chí tâm thọ trì thì sở nguyện điều gì cũng được đầy đủ.

Nếu có chúng sanh tạo các ác nghiệp, đáng đọa súc sanh, nhờ sức đà-ra-ni oai đức này, diệt trừ tội trước quyết định sanh nhơn Thiên. Đà-ra-ni này có công năng thành tựu các sự nghiệp. Nếu lại có người muốn cầu thành tựu sự nghiệp, cần phải tu pháp này thực hành trước đã, cho được viên mãn rồi, nhiên hậu mới sở cầu thành tựu vật. Ở trước Đại trì minh vương, ngày ba thời hoặc sáu thời trì tụng, mỗi một thời cho được 1000 biến làm hạn, không được khiếm khuyết cho đến tất địa. Được tất địa rồi là việc ra làm được viên mãn.

Nếu muốn hàng phục oan gia, phải ngồi xoay mặt về phương Nam, tay vẽ đầu mặt kẻ oan gia, đè lên đó mà trì chú, thì oan gia tự hàng phục. Nếu một ngày ba thời hằng trì tụng, được tất cả mọi người khâm phục. Nếu ngồi diện hướng Nam lấy Ô-ma mà hộ-ma, tâm mong cầu việc gì mỗi mỗi đều được.

Nếu lấy bát nước để dưới đất, tay để lên bát gia trì thần chú quyết được người khác cúng dường rất nhiều. Nếu gia trì trong bơ mà ăn, vĩnh viễn không còn bệnh nóng lạnh cảm sốt nữa, và thân thường khinh an.

Lại nếu người nữ không có sữa cho con bú, gia trì thần chú trong bơ và muối mà ăn thì sẽ có sữa. Nếu người nữ không có con, gia trì thần chú trong hoa Chiên-đàn làm bột, một ngày ba lần, điểm trên trán hoặc lấy thuốc ấy đeo nơi cổ, hay đeo ở tay, quyết định sanh phước tử.

Nếu người nữ tánh hung ác, thì người chồng tụng chú gia trì, tức tánh cải đổi thành nhu thiện. Nếu người chồng tánh hung ác, vợ tụng thần chú gia trì trong bột hoa Chiên-đàn mà cho ăn, tức liền khâm kính tôn trọng nhau.

Nếu người lội nước đến giữa dòng, chỗ quá sâu, thân sức đã mệt mỏi, nghĩ là chắc phải chết đuối, nếu trong tâm nhớ niệm chú này tức được chỗ cạn.

Hoặc gia trì vào cây khô, tái sanh hoa lá. Nếu gia trì trong ao khô tức nước tự đầy tràn.

Lại nói đà-ra-ni rằng:

Ta đế a ca trí vĩ ca trí bồ ra ni A nga đế Ta ma hê đế Tất địa Tatam đế Tam ba na noãn Nẵng mồ ta đổ a tả lí a noãn.

Đà-ra-ni này, ta từng nói lúc xưa khi ta còn làm Cực Nộ Trì Minh Vương. Nếu có người thường thọ trì sẽ được kiết tường thắng sự. Nếu có người trì tụng, trước đã thực hành rồi, lấy Tất-bát-la hoa, Vĩ-dựng-ma quả tán làm bột, rồi hòa cùng với bơ mật, gia trì trong nước sữa mà đồng uống, sau trì tụng bảy ngày đêm, đắc đại thông minh.

Nếu như cọp, rợ, cáo, mèo, heo …vv đã chết, lấy tròng con mắt làm thành bột, những cái đó hòa hiệp lại làm hoàn, gia trì thần chú rồi để trong lỗ mũi sẽ được ẩn thân.

Nếu lấy Vi Khổ Căn dược hòa cùng với sữa mật gia trì thần chú, ăn được nhơn mạo không già.

Hoặc đến nơi thi lâm, hoặc ở dưới gốc cây lớn một mình, hoặc ngã tư đường, chỗ như vậy mà nhịn ăn và trì tụng. Khi thành tựu sẽ đi đứng được tự tại trong hư không, cũng có thể bay lên trời Dục sắc giới. Nếu đắc kiếm thành tựu là tối thượng.

Nếu đến bờ biển và bờ sông lớn, thường ăn uống nước sữa nước thịt, trì tụng 10 tháng, ngày ngày tương ưng, thân tâm bất thoái, quyết được những dị bảo trong sông, trong biển. Nếu trên núi có Long xứ, thường ăn rau đậu, bơ, và trì tụng sẽ được Long đem cho châu báu vàng bạc. Nếu dưới gốc cây Ưu-đàm-bát trì tụng, thường khất thực mà tụng không gián đoạn cho đến thành tựu, chú vào bơ giây lát thành nước, uống vào, được hiểu biết tất cả các pháp trong thế gian. Nếu lấy đất nắn làm con sư tử mà gia trì, khi thành tựu có thể cưỡi bay lên Thiên giới.

Như vậy các pháp, mỗi một pháp chuyên tu hành. Muốn cầu thành tựu thì trước phải thực hành viên mãn, rồi mới y pháp trở lại tụng 8.000 biến quyết được tất địa.

Lúc bấy giờ đức Thế tôn nói Trì minh tạng Bát đại Tổng trì vương kinh xong, dạy A Nan rằng: “Pháp bí mật này, ông hãy khéo thọ trì, khiến cho đời vị lai lưu truyền đừng để gián đoạn. Mong cho người tu hành cùng các chúng sanh làm đại lợi ích.”

Bấy giờ A Nan thọ Phật giáo sắc, hớn hở vui mừng làm lễ mà lui về.

Kinh Trì minh tạng Bát đại Tổng trì vương đến đây là hết.

Sa-môn Thích Viên Đức Việt dịch, bản dịch chưa được hiệu đính, ngày 21 tháng 6 năm Bính Thìn, tức 17/07/1976.

Nhập liệu: Nguyễn Minh Hoàng

  Xem thêm:

 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 23 - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 10 – Thụ Trai - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Vì Ta Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Năm Giới Tướng Của Ưu Bà Tắc - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Dạy Vua Ưu Điền Dùng Chánh Pháp Trị Nước - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Hiếu Tử - Kinh Tạng
 • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo - Kinh Tạng
 • Pháp Thành Tựu Mộng Tưởng - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Tội Nghiệp Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục - Kinh Tạng
 • Kinh Đồng Tử Tô Bà Hô Thưa Hỏi - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Dạy Tu Tập Mười Nghiệp Lành - Kinh Tạng
 • Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung – Thích Đức Niệm dịch - Kinh Tạng
 • Đại Đường Tây Vực Ký - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nữ Tâm Thường dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đức Phật Nói Về Hương Giới Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Quang dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Ai Luyến - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng