Pháp Thành Tựu Mộng Tưởng

Đường – Quán Đỉnh thuật

Bản Việt dịch của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)

***

Tôi nay thấy trong Bí tạng yếu văn có pháp thành tựu mộng tưởng. Vì chúng sanh đời mạt pháp nên nói trình tự nghi thức phép tắc.

Ở trong tịnh thất làm một cái đàn vuông, lớn nhỏ tùy ý. Trong đàn ấy bày biện các vật cúng dường: hương hoa, dầu đèn, ẩm thực, các thứ trái cây, tô mật… v.v, các thứ như vậy không thể nói hết, tùy thời dùng những thứ mới.

Hành giả mặc y mới thanh tịnh, đọc bài pháp khuyến thỉnh:

Con nay cung thỉnh đức Phật Nhãn,

Văn-thù, Diệu Tràng, các quyến thuộc,

Bắc Đẩu, Thất diệu cùng Cửu chấp,

Hai mươi tám sao, mười hai cung

Mười hai Thiên vương, mười hai thần

Các hàng Dạ-xoa, Rồng, La-sát,

Thần núi, Thần sông, Thần cây cối,

Hết thảy thiện thần trong mười phương,

Khuyến thỉnh dùng sức tâm thanh tịnh,

Đến đây cùng thọ hưởng cúng dường,

Hộ trì đệ tử…(tên là… ) dứt trừ mọi điều xấu ác,

Thành tựu mộng lành cùng các nguyện.

Tiếp theo đọc thần chú Đại câu triệu:

Nẵng mồ ác tác phạ đát la

Bát la để hạ đế

Đát tha nga đảng củ xa

Mạo địa Tích lị giả

Bát lị bổ la ca gia

Ta bà ha.

Nếu có chúng sanh nào tụng thần chú này thì khi ấy tất cả Thánh chúng Thiên Long quỷ thần thảy đều vui theo việc này mà tìm đến.

Tiếp theo lại nói về pháp thành tựu mộng lành.

Đảnh lễ phương Bắc rồi khởi lên tâm niệm tụng đọc rằng:

Con nay quy y Phật, Pháp, Tăng

Văn-thù, Diệu Tràng, sao Bắc Đẩu,

Mười hai Thiên vương, các tinh tú,

Thấy biết mộng lành, thành tựu nguyện.

Đọc tụng chơn ngôn rằng:

Úm Ác Vị Ra Hùm Khư Tả Lạc.

Nếu có chúng sanh nào được thấy mộng lành mà không thành tựu, nương giáo pháp này niệm tưởng Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát Diệu Tràng… khi nằm xuống tụng 108 biến chú này, thường được mộng lành, có thể biết được những việc thiện ác.

Nếu có người thấy điềm mộng lành, muốn được thành tựu như trong mộng thì gia trì bảy biến chú này vào đồ ăn thức uống, sau khi dùng những thức ấy không lâu sẽ được thành tựu, chỉ trừ những trường hợp do vọng tưởng, tâm niệm xôn xao mà thành mộng thì không thể thành tựu.

Lại nữa, người nào muốn trừ dứt những điềm mộng dữ thì theo pháp này, cũng lễ phương Bắc rồi khởi tâm tụng đọc rằng:

Con nay quy y Phật, Pháp, Tăng,

Văn-thù, Diệu Tràng, sao Bắc Đẩu,

Mười hai Thiên vương các tinh tú

Nguyện trừ ác mộng, được việc lành.

Tiếp theo đọc thần chú rằng:

Úm, Sắc trí lị (sắc trí lị) Ca lả rô bả Hồng Khiếm Tát phạ (khiếm tát phạ) ha.

Nếu kẻ nam người nữ có tâm thành, trong mộng thường thấy những điềm hung dữ chẳng lành, hãy lấy gỗ làm giống như hình người, gia trì bảy biến chú này, sau ba ngày như thế rồi mang hình người gỗ kia bỏ nơi núi non hay bên bờ sông lớn, những điềm hung dữ chẳng lành liền được tiêu diệt, tâm thần an vui.

Nếu có người thường được thấy mộng lành, nhưng nếu không tu tập thì dù bao lâu mộng ấy cũng không thành tựu, thậm chí sau rồi sẽ không còn nữa.

Lại có người tuy thấy những điềm mộng dữ, nhưng thường có sự tu tập thì những điềm mộng dữ ấy không thể thành sự thật, mà cuối cùng cũng hóa ra việc an lành. Nếu lấy chỉ trắng se lại thành dây, gia trì chú này rồi gút lại 21 chỗ, đeo vào thân, đi ra vào ba lượt thì sẽ không còn mộng dữ nữa.

Tiếp theo lại đọc chân ngôn cúng dường rằng:

Úm, A mộ khư Bổ nhạ Ma nĩ Bả nạp ma Phạ nhựt lệ Đát tha nghiệt đa Vĩ lộ chỉ đế Tam mãn đa Bát ra tát la Hồng.

Nếu có chúng sanh nào tụng thần chú này để cúng dường Tam Bảo thì sẽ hóa hiện thành vô số món cúng dường nhiều như mây trời, như biển lớn, cúng dường lên hết thảy Thánh chúng.

Tiếp theo lại đọc chú Thí thực rằng:

Nẵng mồ Tát phạ Đát tha nghiệt đa Phạ rô chỉ đế.

Úm, Tam bà la tam bà la Hồng.

Nếu có người tụng thần chú này gia trì vào đồ ăn thức uống rồi bố thí cho tất cả các loài trời, rồng, dạ-xoa, la-sát, thần núi, thần sông, thần biển, thần cây cối, cho đến tất cả quỷ thần… thì mỗi vị trong số đó đều sẽ được thọ hưởng 49 hộc thức ăn đong bằng loại đấu thường dùng ở nước Ma-già-đà, nhờ đó tất cả đều được no đủ.

Sau đó đọc bài tụng hồi hướng rằng:

Nguyện chư Thánh chúng

Cùng với quyến thuộc

Gia trì đệ tử (tên là… ).

Xin về chốn cũ.

Thành tựu Mộng tưởng pháp (Một quyển, hết)

Sa-môn Thích Viên Đức dịch ra Việt văn

Nhập liệu: Nguyễn Minh Hoàng

  Xem thêm:

 • Thiện ác nghiệp báo phần 10 – Thụ Trai - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 23 - Kinh Tạng
 • Kinh Năm Giới Tướng Của Ưu Bà Tắc - Kinh Tạng
 • Phật thuyết Trì minh tạng Bát đại Tổng trì vương kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Hiếu Tử - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Dạy Vua Ưu Điền Dùng Chánh Pháp Trị Nước - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Dạy Tu Tập Mười Nghiệp Lành - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Vì Ta Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nữ Tâm Thường dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Giác Quả dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 2 – HT Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Tội Nghiệp Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân - Kinh Tạng
 • Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung – Thích Đức Niệm dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đồng Tử Tô Bà Hô Thưa Hỏi - Kinh Tạng
 • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Vạn Phật Thánh Thành dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Ai Luyến - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Quang dịch - Kinh Tạng