Kinh Phật dạy về Tôn Thắng Đại Minh Vương

Tống – Thi Hộ dịch,
Bản Việt dịch của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)

*

Lúc bấy giờ đức Thế tôn dạy ngài A-nan rằng: “A-nan! Có Tôn Thắng Đại Minh Vương mà tất cả chư Phật quá khứ đã giảng nói. A-nan! Đức Như lai Thất-câu-chi cũng tùy hỷ giảng nói. Nay ta cũng vì tất cả chúng sanh trong đời vị lai mà giảng nói rõ ràng. Các ông hãy lắng nghe!

A-nan, nếu có kẻ nam người nữ lòng lành, được nghe đến danh hiệu Tôn Thắng Đại Minh này, muốn thọ trì đọc tụng, thì trước hết cần phải tu sửa thân tâm thanh tịnh, quy y nương về tất cả chư Phật, tất cả Chánh Pháp cao quý, tất cả đại chúng hiền thánh tăng.

Tiếp đó lại quy y nương theo đức Đại Bồ Tát Đại bi Quán Tự Tại, cũng quy y nương theo và hộ trì đức Thế chủ cõi Ta-bà cho đến tất cả chư thiên Trì Minh…

Sau khi quy y nương về với tất cả chư Phật, Bồ Tát và Thánh chúng như thế rồi mới có thể trì tụng chú này.

Đức Thế Tôn khi ấy liền thuyết dạy chú Tôn Thắng Đại Minh Vương:

Đát nễ giả tha: Đà ra đà ra đà ra đà ra đà ra đà ra đà ra, Địa ly địa ly địa ly địa ly địa ly địa ly địa ly, Độ rô độ rô độ rô độ rô độ rô độ rô độ rô, Tô rô tô rô tô rô tô rô tô rô tô rô tô rô, Ma ra ma ra ma ra ma ra ma ra ma ra ma ra ma ra, Mi li mi li mi li mi li mi li mi li mi li mi li, Mẫu rô mẫu rô mẫu rô mẫu rô mẫu rô mẫu rô mẫu rô mẫu rô, ủng hộ ư ngã cập nhất thiết chư chúng sanh, Hế lệ hế lệ hế lệ hế lệ hế lệ hế lệ hế lệ hế lệ hế lệ, Hộ rô hộ rô hộ rô hộ rô hộ rô hộ rô hộ rô hộ rô hộ rô, Kiết lệ kiết lệ kiết lệ kiết lệ kiết lệ kiết lệ kiết lệ kiết lệ kiết lệ, Mi lệ mi lệ mi lệ mi lệ mi lệ mi lệ mi lệ mi lệ mi lệ, Tức lệ tức lệ tức lệ tức lệ tức lệ tức lệ tức lệ tức lệ tức lệ tức lệ, Tổ rô tổ rô tổ rô tổ rô tổ rô tổ rô tổ rô tổ rô tổ rô tổ rô, Tát lị phạ bộ đa bác ra đế sử đặng ca rô mi Sa ha.

Nếu như hết thảy những kẻ oán thù khởi tâm hung ác, cực kỳ độc hại, muốn làm các pháp xấu ác đối với hành giả và các chúng sanh khác, khiến cho khởi sinh các thứ bệnh tật, hoặc muốn che chuớng khiến cho mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, miệng không thể nói, cho đến muốn trói buộc khống chế toàn thân. Những kẻ oán thù ấy, hoặc tự làm như vậy, hoặc sai khiến người khác làm, cho đến những kẻ thấy người khác làm điều ác hại như vậy liền vui mừng tán trợ, tất cả những điều xấu ác như vậy đều sẽ bị chú này trừ diệt hết.

Đổ rô đổ rô đổ rô đổ rô Sa ha.

Tất cả các loài yêu tinh quỷ mị, quỷ phệ-đa-nõa, quỷ lốc xoáy… các loài quỷ thần như thế, nếu muốn khởi tâm xấu ác làm việc tổn hại gây điều bất lợi, liền bị uy lực của chú này đẩy lùi, tránh xa hành giả, tứ tán khắp bốn phương.

Tả ra tả ra Sa hạ, Ma ra ma ra Sa hạ, Mi li mi li Sa hạ, Độ rô độ rô Sa hạ.

Tất cả các hạng người hoặc chẳng phải người, nếu khởi tâm xấu ác muốn khống chế giam cầm hành giả và các chúng sanh khác, khiến cho bị cuồng loạn hoặc si mê, ví như đã làm hoặc sắp làm như thế, đều sẽ bị chú này giải trừ.

Nể lệ nể lệ Kế thế Sa hạ Bế đế bế đa Kế thế Sa hạ Lộ hế đế lộ hế đa Kế thế Sa hạ A phạ nại đế a phạ nại đa Kế thế Sa hạ Thấp phệ đế thấp phệ đa phạ bà đát ra Đà ra ni duệ Sa hạ.

Nếu như bị sự đe dọa làm cho khiếp sợ bởi vua chúa, bởi giặc cướp, bởi những nạn nước trôi, lửa cháy, bởi các loài quỷ như Nã-cát-nhĩ, Tỳ-xá-già, Cung-bạn-nã, Yết-tra, Đan-nẵng, quỷ hớp bóng v.v… hết thảy những khiếp sợ kinh hãi bởi các loài quỷ thần xấu ác như thế, dù gặp phải trên đường đi hoặc giữa nơi đồng trống, trì tụng chú này thì đi lại ngày đêm đều được an ổn, lại cũng khiến cho những kẻ oán thù khi gặp mặt nghe tiếng đều được giải trừ oán hận, trở thành như thân bằng quyến thuộc hoan hỉ gặp nhau.

Đát nễ dã tha: Hộ rô hộ rô Ni kiết ni kiết Lí ni kiết lí ni Sa hạ.

Tất cả các pháp tà ác đều bị dứt trừ, phá hoại, hoặc tự bốc cháy hóa thành như tro tàn, hoặc tự làm thương tổn, hoặc tự mê loạn; các pháp trù ếm đều bị sụp đổ, hoặc biến mất không thấy nữa; nếu có kẻ ở giữa hư không làm phép xấu ác liền tự nhiên rơi xuống, hoặc có văn tự cũng gặp chướng ngại không thực hiện được. Cõi Diêm-ma vương cũng bị chấn động sợ hãi.

Đát nễ dã tha: Ta tra ta tra Phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra Độ rô độ rô Mẫu rô mẫu rô Sa hạ.

Nếu có ma vương hoặc dân ma cùng hướng tâm xấu ác đến hành giả, hoặc có chư thiên cõi trời Tự Tại, hoặc loài dạ-xoa, nữ dạ-xoa v.v… cho đến các loài uống máu, ăn thịt, hút mỡ người, rút lấy tinh khí hoặc ăn đàm dãi… muốn trói buộc khống chế hành giả, nhờ uy lực của chú này liền được giải thoát; cho đến con trai, con gái lúc thọ thai, ở trong bào thai, cho đến lúc mới sanh ra cũng đều được an ổn.

A Nan! Tôn Thắng Đại Minh Vương này là Mẹ của thế gian, tất cả chúng sanh đều là con cái của Minh Vương.

A Nan! Nếu có kẻ nam người nữ lòng lành, được nghe danh hiệu Tôn Thắng Đại Minh này rồi thường thọ trì đọc tụng, thì những tội lỗi nghiệp chướng của người đó từ vô thủy đến nay thảy đều được dứt hết, hết thảy những việc tốt lành đều được tăng trưởng, được thấy vậy rồi sinh lòng vui mừng, hết thảy việc làm đều thành tựu.

Lại nữa, nếu có kẻ nam người nữ lòng lành, mang danh hiệu Minh Vương này viết lên giấy, lụa rồi dùng quấn trên đỉnh đầu hoặc đeo nơi tay, thường mang theo bên người, hết thảy những việc chẳng lành liền được tránh xa, trong giấc mộng cũng không thấy những cảnh xấu ác, lại không bị những nạn nước trôi, lửa cháy, cho đến tất cả các việc xấu ác đều không thể làm cho tổn hại.

Lại nữa, nếu dùng tay vốc nước rồi trì tụng chú Minh Vương này vào, sau đó vuốt nước ấy lên mũi thì nghiệp xấu đời trước của thân cũng được trừ diệt, lại tăng trưởng những điều khéo léo tốt lành, thường được an vui.

Đối với hết thảy các loại bùa chú tà vạy trù ếm gây tổn hại bất lợi, có thể dùng chú Minh Vương này trì tụng vào nước sạch, vào sợi chỉ hoặc hạt cải rồi dùng để giải trừ khiến cho tự tiêu tan, lùi mất.

A-nan! Trước đây ta có bảo ông rằng chú Đại Minh Vương này đã được tất cả các đức Như Lai Thất-câu-chi trong quá khứ giảng nói. Nay ta lại vì các chúng sanh không có phước đức trong đời vị lai, bị đủ các loài quỷ ác nhiễu loạn não hại khiến cho không được an ổn, nên mới tuyên thuyết chú Đại Minh Vương này. Ông nên khéo nhận lãnh giữ gìn, lưu truyền đến tương lai không để dứt mất, để làm chỗ nương tựa cho chúng sinh.”

Lúc bấy giờ, đức Thế tôn giảng nói kinh Tôn Thắng Đại Minh Vương này rồi, tôn giả A-nan hoan hỷ tin nhận, lễ Phật lui ra.

Kinh Tôn Thắng Đại Minh Vương (Hết)

Nhập liệu: Nguyễn Minh Hoàng

  Xem thêm:

 • Kinh Phật Thuyết Tội Nghiệp Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục - Kinh Tạng
 • Kinh Hiếu Tử - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 24 – Thọ Báo - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 30 – Địa Ngục - Kinh Tạng
 • Kinh Tội Phúc Báo Ứng - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nữ Tâm Thường dịch - Kinh Tạng
 • Giải Thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Kinh Tạng
 • Kệ Tụng Kinh Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 25 – Mười Việc Ác - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 2 – HT Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Lục Độ Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 1 – HT Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thiên Chuyển Đại Minh - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiện Giới - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 3 – HT Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Hộ Mạng Pháp Môn - Kinh Tạng