Kinh Đà La Ni Thiên Chuyển Đại Minh

Thiên Chuyển Đại Minh Đà La Ni Kinh

Tống Thi Hộ dịch

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

***

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự dưới cây Bà Lợi Chất Đa trong Trời Đao Lợi. Bấy giờ, Đế Thích Thiên Chủ cùng với tất cả Người Trời, quân chúng trước sau vây quanh đi đến chỗ Phật ngự, mỗi mỗi chí thành chắp tay quy y, chiêm ngưỡng Đức Như Lai rồi an trụ theo thứ tự.

Khi ấy Đế Thích Thiên Chủ đến trước mặt Đức Phật bạch rằng: “Thế Tôn! Con có Đà La Ni tên là Thiên Chuyển Đại Minh. Đà La Ni này ở nơi Thế Gian làm lợi ích lớn. Bao nhiêu hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Ngã Quỷ, Cưu Bàn Trà, cho đến Nhân, Phi Nhân… nghe được Đà La Ni này thảy đều giáng phục. Đối với chúng sinh, có bao nhiêu việc chẳng nhiêu ích thảy đều trừ hết. Nguyện xin Đức Thế Tôn Đại Từ Đại Bi cho phép con được tuyên nói”

Đức Phật bảo Thiên Chủ rằng: “Lành thay! Lành thay! Như ông đã nói Đại Thiên Chuyển Đại Minh Đà La Ni ấy hay ở Thế Gian làm việc nhiêu ích lớn. Nếu ông muốn nói, Ta sẽ tùy theo ý của ông”

Bấy giờ, Đế Thích Thiên Chủ liền nói Thiên Chuyển Đại Minh Đà La Ni là:

“Đát nễ dã tha: Nẵng tứ đát tả bà đế_ Bà nga phộc đổ _ Tam dã thể nan dã quá đổ”

Tất cả Bộ Đa nghe nói Chú này đều kinh sợ, mê muộn, điên cuồng, chạy lui tứ tán. Bảo Hiền Dạ Xoa Chủ với nhóm Luân Thành Tựu hiện ra mọi sắc tượng khiến cho các Bộ Đa, các nhóm Quỷ Thần với hàng Du Phương Không Hành (Dạo mọi nơi trên hư không) Khởi Thi (Quỷ nhập vào xác chết đứng dậy đi) Ngược tật (Quỷ gây bệnh sốt rét), các nhóm Quỷ Thần ác cho đến tất cả Tà Pháp căn bản, Hành Độc não hại chúng sinh, các việc chẳng nhiêu ích thảy đều được giải thốt.

“A nẵng bát đế_ Ô bá nẵng bát đế_ Áng nga thương ca lị_Nghị-lị hận-noa, sa-phộc hạ_ Nẵng mô bột đà dã_ Nẵng mô đạt lị-ma dã_ Nẵng mô tăng già dã_ Nẵng mô a lị-dã phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la dã_ Mạo địa tát đỏa dã_ Ma ha tát đỏa dã_ Ma ha ca lỗ ni ca dã_ Nẵng mô a lị-dã ma ha tát sai ma ba-la bát-đa dã_ Đát nễ-dã tha: Mục ngật-đế, vĩ mục ngật-đế_ Tỵ na nễ, vĩ tỵ na nễ_ Nễ ly-ma lệ_ Vĩ ma lệ_ Tô mục khế, vĩ mục khế_ Tao nga lệ, tô tao nga lệ”

Giải thốt tất cả sự sợ hãi về vua chúa. Giải thốt tất cả sự sợ hãi về Tinh Tú biến quái. Giải thốt tất cả sự sợ hãi cuộc chiến đấu của quân mình và quân địch (Tự tha quân chúng chiến đấu). Giải thốt tất cả sự sợ hãi về binh trượng. Giải thốt tất cả sự sợ hãi về: nước cuốn trôi, lửa thiêu đốt. Giải thốt tất cả sự sợ hãi về bệnh ác khổ não. Giải thốt tất cả sự sợ hãi về: mọi thứ độc ác gây tổn hại, sư tử, voi, bi (lồi gấu lớn), cọp, tất cả lồi thú ác, lúc chìm sâu trong biển lớn, nỗi cô đơn trong núi sâu cho đến các nạn bên bờ nước. Các sự sợ hãi như vậy thảy đều được giải thoát.

“Nẵng mô sa ngật-lị_ Thương ca trí, thương ca trí_ ca lỗ trí, ca lỗ trí nễ duệ_ sa-phộc hạ”

Lúc vào cung vua gặp các Đại Thần, trong khi hành quân gặp sự ốn đối. Khi gặp rắn độc Rồng độc. Lúc gặp Dạ Xoa, Tỳ Xá Già, La Sát, Ô bát la-ma la gây ra điều si mỵ cho đến lúc gặp hiểm nạn ở trong núi, biển. Tất cả sự sợ hãi như vậy thảy đều giải thốt.

“Nẵng mô Đát-la bị bà phộc thất-la dã bị_ Tứ lệ, tứ lệ_ Tức lệ, tức lệ_ Ca bá lệ_ Ma đặng nghê, sa-phộc hạ”

Lại nữa, nếu bị phép vua giam giữ. Hoặc thân bị giam trong lao ngục, bị gông cùm xiềng xích, tất cả hoạnh họa, buồn khổ bức thiết …thảy đều được giải thốt

“Nẵng mô Đa lị, đa lị_ Ô đá lị_ Đổ lị, sa phộc hạ”

Lại nữa, nếu bị Tinh Tú chiếu hạn hoặc mộng ác biến quái khiến bị các bệnh khổ, Thiên hoạnh (tai nạn do thiên nhiên gây ra) có thể bị chết, cho đến đấu tranh luận lý cùng nhau khủng bách (lo sợ áp bức) … Các sự sợ hãi như vậy thảy đều được giải thốt.

“Nẵng mô tả la tả la_ sa la, sa la_ Vĩ sa la, vĩ sa la_ Một-đà dã, một-đà dã_ Mạo đà dã di để, sa-phộc hạ_ Lạc khất-xoa, lạc khất-xoa,hàm_ Tát lị-phộc tát đát-phộc nẫm tả, sa-phộc hạ_A lị-dã thất-li mãn lị-đà lãm_ Bố sắt-trí câu lỗ, sa-phộc hạ_ Ma ma bố-lị phộc la mãn lị-đà nẫm_ Phiến để-dựng câu la, sa-phộc hạ_ Nẵng mô hạ đế nễ hạ đế_ Tát lị-phộc nỗ sắt-xiêm bát-la để-dựng nhạ nễ_ Mộ ha nễ, mộ khất-xoa ni, sa-phộc hạ _ Nẵng mô ca trí nễ trí ca tra trí, sa-phộc hạ_ Nẵng mô a la ni phộc la ni_ Tát lị-phộc nệ lị-phộc la ni, sa-phộc hạ”

Lại nữa, tất cả người ác làm việc chẳng lành, trì Cấm Chú Tà, tác các thứ Yểm Đảo khiến cho chúng sinh bị mê cuồng khờ dại. Các việc của nhóm như vậy thảy đều được giải thốt.

“Lỗ lỗ kế_ Lị lỗ kế_ Đế sắt-xá mãn đà dạ nhĩ_ Dạ phộc nga-phộc thiết_ Vĩ mộng thệ để_ Tứ lệ, tức lệ_ Ca bá lệ_ Ca sắt-chiêm nga tát lị-phộc đá_ tát lị-phộc bà duệ tỳ-dược, sa-phộc hạ”

Thế Tôn! Thiên Chuyển Đại Minh này của con ví như vị Chuyển Luân Thánh Vương có báu Ma Ni tên là Như Ý. Phàm các điều mong muốn, tự nhiên hiện trước mặt. Thiên Chuyển Đại Minh này của con cũng lại như vậy, nếu có kẻ đắc được thì đều giải thốt các khổ não.

Thế Tôn! Vào thời Mạt Pháp, chúng sinh kém phước chẳng biết quy y Tam Bảo, cứ để Thân nuông chiều Tâm, thường tạo các lỗi lầm ác. Chính vì thế cho nên các lồi Quỷ Thần ác ở Thế Gian được dịp thuận tiện, ẩn dấu hình chất của mình, giả trá biến hiện ở trong ngày đêm não hại chúng sinh khiến các chúng sinh bị mọi thứ khổ não.

Thế Tôn! Nếu có chúng sinh gặp mọi thứ não loạn của lồi Quỷ ác gây khổ não cho đến tất cả những việc chẳng có thể suy nghĩ được trong Thế Gian, thì nên ở đất thanh tịnh, lấy bẩy nắm đất, mỗi một nắm đọc tụng Đại Minh này gia trì bảy biến, hòa làm bảy viên buộc ở góc áo sẽ khiến cho tất cả nhóm Quỷ Thần gây việc chẳng nhiêu ích kia không dám đến gần mà chúng sẽ sợ hãi chạy tan và khiến cho người ấy ngày đêm được an ổn, tất cả việc chẳng lành thảy đều dứt hết.

Khi Đế Thích Thiên Chủ nói Thiên Chuyển Đại Minh Đà La Ni này xong, liền hớn hở vui mừng cùng với các Thiên Chúng lễ Phật rồi lui ra.

  Xem thêm:

 • Kinh Phật Thuyết Tội Nghiệp Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 30 – Địa Ngục - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Hộ Mạng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh chú Đà La Ni Thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm Tiêu Phục Độc Hại - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 03 – Kính Tăng - Kinh Tạng
 • Giải Thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú - Kinh Tạng
 • Kinh Hiếu Tử - Kinh Tạng
 • Kinh Tội Phúc Báo Ứng - Kinh Tạng
 • Kinh Phật dạy về Tôn Thắng Đại Minh Vương - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 25 – Mười Việc Ác - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Thái Tử Đức Quang - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Nhập Định Bất Định Ấn - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 24 – Thọ Báo - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Tát Địa Tạng - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Bản Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội - Kinh Tạng