Phật dạy thần chú phá trừ những việc xấu ác

Tống Pháp Hiền dịch,

Bản Việt dịch của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)

*

Lúc bấy giờ đức Thế tôn dạy ngài A Nan rằng: “Ta thấy trong thế gian này khi tai chướng khởi lên thì sanh ra những loài sâu bọ và độc trùng, cho đến mòng muỗi, cọp beo ở mỗi nơi tăng nhiều, làm tổn hại đến lúa mạ, mùa màng hoặc đến rau trái, khiến cho trong nước dần dần sinh ra đói kém, não hại chúng sanh không được an ổn. Ta nay vì ông tuyên nói Đà-ra-ni phá trừ những việc xấu ác. Nếu có chúng sanh chí tâm trì tụng, không riêng gì tự mình được lợi ích mà còn lợi ích cho nhiều người khác nữa.

Nếu người trì tụng muốn làm pháp này được thành tựu, trước cần phải sạch sẽ trai giới, phát tâm chí thành tụng đà-ra-ni 10 vạn biến cho được thuộc làu rồi, nhiên hậu mới tùy chỗ làm phép được thành tựu.

Người tác pháp trước hết phải thanh tịnh sạch sẽ, sau đó mới tụng danh hiệu của chư Phật Bồ-tát để thỉnh cầu sự gia bị. Hành giả khi ấy đem một ít cát sạch để trong một cái bồn sạch, tụng đà-ra-ni này 800 biến để gia trì trước trong cát. Nơi ruộng lúa có trùng độc, sâu bọ, đem cát đã được gia trì đến tán rải thì tất cả độc trùng, sâu bọ thảy đều trừ diệt.”

Đức Thế tôn liền nói đà-ra-ni rằng:

Nẵng mồ Tát lị phạ Một đà mạo địa tát đỏa nẵng đế sam Nẵng mồ Sắc ngật lị đỏa nhứt mãm Vĩ nỉnh giả bác ra du nhạ giạ mi nhất dương vĩ nỉnh tam mật lị điệt đổ mi Đát nĩnh giã tha Ha ha ha Lê lê lê Tán tán tán Tán sa giả Hế hế Cật cật Mật lị mật lị Bác ra nõa ca nẫm đôn nõa mãn đường yết rô mi Ta phạ ha Tát lị vi sam Ma xá ca nẫm Tát lị vi sam Mãn cô noa nẫm Tát lị vi sam Bác du ca nẫm Tát lị vi sam Ác thuyết nẫm Tát lị vi sam Mộ sa ca nẫm Tát lị vi sam Thuật ca xá lị ca nẫm Tát lị vi sam Tô yết ra nẫm Tát lị vi sam Mạt lị yết ca nẫm Tát lị vi sam Mạt la nẵng nẫm Tát lị vi sam Tát tả già đát ca nẫm Đôn noa mãn đà yết rô mi Ta phạ hạ.

Bấy giờ, A Nan được nghe đức Thế tôn nói Đà-ra-ni phá trừ những việc xấu ác rồi, hoan hỉ tín thọ, lễ Phật mà trở về.

Kinh Phật dạy thần chu phá trừ những việc xấu ác (Hết)

Sa-môn Thích Viên Đức dịch từ Hán ra Việt

Nhập liệu: Nguyễn Minh Hoàng

  Xem thêm:

 • Thiện ác nghiệp báo phần 10 – Thụ Trai - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Hộ Mạng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Dạy Vua Ưu Điền Dùng Chánh Pháp Trị Nước - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nguyên Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nữ Tâm Thường dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 11 – Phá Trai - Kinh Tạng
 • Thiện Ác Nghiệp Báo (Chư Kinh Yếu Tập) - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Nữ Như Phúc dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Đồng Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 26 – Dối Trá - Kinh Tạng
 • Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Thích Nguyên Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Cư sĩ Tịnh Ý Thưa Hỏi - Kinh Tạng
 • Kinh Hiệu Lượng Sổ Châu Công Đức - Kinh Tạng
 • Kinh chú Đà La Ni Thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm Tiêu Phục Độc Hại - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Trị Bệnh Hợp Dược - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Đà La Ni Ma Lợi Chi Thiên - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Trì Cú Thần Chú - Kinh Tạng