Nghi quỹ Kiên Lao Địa Thiên

Đường Thiện Vô Uý dịch,

Bản Việt dịch của Thích Viên Đức

*

Bấy giờ Kiên Lao Địa Thiên và Đại Công Đức Thiên đều cùng nhau từ tòa đứng dậy bạch Phật rằng:

“Kính thưa đức Thế Tôn, nếu có Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, đồng nam, đồng nữ… vv, thường nhiếp ngũ căn, buộc niệm chí tâm, lễ bái cung kính cúng dường và niệm tụng chân ngôn của con, con Địa Thiên và Công Đức Thiên thường làm đất phát ra mùi thơm làm tươi nhuận kẻ ấy, khiến cho thân họ tăng ích thọ mạng, và địa tinh khí sung mãn đầy đủ, thân người tu hành được sức khoẻ đẹp đẽ, đắc niệm, đắc hỷ, đắc tinh tấn, đắc đại trí tuệ, đắc biện tài, đắc tam minh lục thông, người Trời ái kính đắc đại phước đức không thể cùng tận, cũng thí như phước đức của Luân vương Thánh chúa, người hành giả ở nơi nào cũng thí như vườn Viên Quán của trời Đao Lợi. Đời này đời khác và ngàn đời vạn đời không cùng tận, được cự đa quảng đại phước, được ngày ngày ngàn vạn quyến thuộc cung cấp nuôi dưỡng, cùng vô lượng vô số loại hữu tình khó nhọc giúp đỡ đời sống tư sanh, kho vựa dẫy đầy, bảy báu trân bảo vô hạn, voi báu ngựa báu, và xe báu, nữ báu tùy tâm, tức không kêu mà tự đến, không hạn kỳ sanh tử.

Tỳ-khưu hành pháp như thế, con sẽ đem các món kim ngân bảo châu, các món tư sanh lúa gạo cung cấp cho đầy đủ, như vậy buộc niệm từ đầu hôm, đến nửa đêm, cuối đêm, đi đứng nằm ngồi niệm pháp của con tâm không ngoại duyên gì khác, thì chắc chắn kết quả mong muốn.

Người tu hành muốn sửa sang chùa, tịnh xá, tự xá, hoặc tạo cất nhà cửa hoặc vườn cây, hoặc y thực, đồ nằm ngồi giường nệm, đối với bệnh hoạn thuốc thang các thứ cần dùng cho đời sống, con thường cung cấp, người tu hành không còn thiếu thốn, nơi bản thân được an ổn không có lo buồn, tâm thường hoan hỷ, được thành tựu pháp khí phước điền tốt đẹp ban thí như vậy, đời đương lai đắc đại quả báu, lòng tin thâm sâu, an vui với chánh pháp, không sanh ác đạo, không tạo ác pháp. Con như vậy mà ủng hộ người đó đắc tu từ bi tâm, các món thắng diệu thiện căn như vậy tăng trưởng không giảm sút.”

Phật dạy: “Lành thay, lành thay! Các ông đem tâm tinh tấn thế đó trong giáo pháp Đại thừa mau chóng tăng trưởng phước lực.”

Lúc ấy Địa Thần Kiên Lao và Công Đức Thiên cùng nhau bạch đức Phật rằng: “Vì muốn lợi ích an lạc chúng sanh nên nói tâm chân ngôn.”

Bấy giờ Phật dạy Địa Thần Công Đức Thiên rằng: “Lành thay, lành thay! Các ông vì muốn lợi ích tất cả chúng sanh nên nói thần chú, tùy ý các ông cứ nói.”

Tức nói chú rằng:

Nẵng mồ tam mãn đa mẫu đà nẫm, Úm Bát la bà, Ra đát nễ, Thiết lị tam mạn đa, a đà a đà, a đậu a đậu, tỷ lý để tỳ, tỷ lý để tỳ duệ, tóa ha.

Nếu có người tụng trì chú này mãn đủ mười vạn biến, là pháp tối sơ, tụng chú cúng dường Địa Thiên vậy, giàu sang vô cực, thất trân vô hạn, chóng thành tất cả các tất địa.

Lại nói căn bản thân ấn:

Chắp tay lại lấy hai ngón trỏ và hai ngón út tréo xoa trong lòng bàn tay, hai ngón giữa, ngón vô danh đứng thẳng bên nhau, hai ngón tay cái đứng áp dựa hai ngón tay trỏ, ngón cái đưa qua lại, thành tựu tất cả các sự nghiệp.

Lại nữa nói các pháp hộ-ma để thành tựu (hỏa thiêu cúng dường):

Lấy hoa nếp lúa hỏa thiêu cúng dường: ngũ cốc thành tựu được mùa.

Lấy hoa Xà-đề hỏa thiêu cúng dường: nuôi tằm thành tựu ngàn cân.

Lấy gạo ngon hỏa thiêu: được vô tận phước đức, giống phước điền đời đời được phồn vinh. Chỗ nào thần ở dân chúng thường đến tập hội, hỏa thiêu chỗ ấy được giàu có.

Lấy lúa đại mạch tiểu mạch hỏa thiêu: được giàu sang.

Lấy căng-lũ thảo hỏa thiêu: vô số lục súc tiền tài.

Trước cổ mộ đại Dược-xoa ở, lấy hoa Xà-đề hỏa thiêu được đại phú, lấy hàm hoa hỏa thiêu được người mến.

Bị thời khí làm tứ chứng khó chịu, gia trì thần chú như trước được trừ lành.

Lấy đất dưới cối giã nhà phú trưởng giả hỏa thiêu tức được phú.

Lấy đất trên cửa miệng mộ phú trưởng giả hỏa thiêu được phú.

Pháp họa tượng Kiên Lao Địa Thần:

Vẽ nam thiên tướng sắc mặt đẹp đẽ, tay tả cầm bát đầy hoa, bàn tay hữu hướng ngoại. Thiên nữ sắc mặt trắng đẹp, tay hữu ôm tâm, tay tả cũng ôm bắp vế.

Kiên Lao Địa Thiên nghi quỹ (hết)

Sa-môn Thích Viên Đức dịch ra Việt văn năm 1976, bản dịch thô, chưa hiệu đính

Chép kinh: Nguyễn Minh Hoàng

  Xem thêm:

 • Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Viên Thắng dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Hiền Ngu - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Lục Độ Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bổn Khởi - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 12 – Phú Quí - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân - Kinh Tạng
 • Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng - Kinh Tạng
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 7 – Ngạ Quỷ Sự - Kinh Tạng
 • Kinh Phổ Diệu - Kinh Tạng
 • Vạn Thiện Đồng Quy Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Đăng Chỉ Nhân Duyên - Kinh Tạng
 • Kinh Thái Tử Mộ Phách – Hậu Hán An Thế Cao dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Nói Về Pháp Bố Thí - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Tỳ Kheo Ni - Kinh Tạng
 • Đại Đường Tây Vực Ký - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 13 – Bần Tiện - Kinh Tạng
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 6 – Thiên Cung Sự - Kinh Tạng
 • Kinh Tối Thắng Hỏi Về Việc Trừ Cấu Đoạn Kết Của Bồ Tát Thập Trụ - Kinh Tạng