Bài Xưng Tán Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền

Đường Bất Không dịch

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

***

Hết thảy trong mười phương Thế Giới

Tất cả Nhân Sư Tử (Đức Phật) ba đời

Nay con lễ hết không dư sót

Đều dùng thân khẩu ý trong sạch

Thân như số bụi nhỏ các cõi

Tất cả Như Lai, con đều lễ

Đều đem Tâm Ý đối chư Phật

Dùng sức Hạnh Nguyện Phổ Hiền này

Một đầu hạt bụi như cõi Phật

Chư Phật, Phật Tử ngồi trong đó

Pháp Giới như vậy không dư sót

Con tin chư Phật thảy tràn đầy

Nơi ấy, biển Công Đức không tận

Dùng biển Công Đức các âm thanh

Xiển dương Công Đức Như Lai thời

Con thường khen ngợi các Thiện Thệ (Sugata)

Vòng hoa thù thắng với hương xoa

Với dùng Kỹ Nhạc, dù lọng đẹp

Mọi vật nghiêm sức đều thù thắng

Con đều cúng dường các Như Lai

Dùng quần áo đẹp, các thứ hương

Hương bột, gom chứa như Tu Di

Đèn sáng thù thắng với hương đốt

Con đều cúng dường các Như Lai

Hết thảy Cúng rộng lớn vô thượng

Con đều thắng giải các Như Lai

Dùng sức thắng giải Hạnh Phổ Hiền

Con lễ cúng dường các Như Lai

Con từng gây tạo mọi Nghiệp Tội

Đều do tham dục, giận dữ, si

Do thân khẩu ý cũng như vậy

Con đều phơi bày nói tất cả

Hết thảy Phước chúng sinh mười phương

Hữu Học, Vô Học, Bích Chi Phật

Với các Phật Tử, các Như Lai

Con đều tùy vui với tất cả

Hết thảy Thế Gian Đăng (Bậc Giác Ngộ) mười phương

Đã chứng Bồ Đề được không nhiễm

Nay con khuyến thỉnh các Thế Tôn

Chuyển bánh xe Pháp Diệu Vô Thượng

Hết thảy Đấng muốn hiện Niết Bàn

Con đều chắp tay thỉnh cầu Ngài

Nguyện xin trụ lâu sát trần kiếp

Vì lợi an vui các Quần Sinh

Lễ bái, cúng dường với bày tội

Tùy Hỷ Công Đức với Khuyến Thỉnh

Con đã gom chứa các Công Đức

Thảy đều hồi hướng nơi Bồ Đề

Nơi các Như Lai, con tu học

Viên mãn Hạnh Nguyện Phổ Hiền thời

Nguyện con cúng dường Phật quá khứ

Hết thảy hiện trụ khắp mười phương

Hết thảy các quốc độ mười phương

Nguyện đều rộng lớn đều thanh tịnh

Chư Phật đều đến cây Bồ Đề (Giác Thọ Vương)

Các hàng Phật Tử đều đông đầy

Hết thảy các chúng sinh mười phương

Nguyện đều an vui không mọi nạn

Tất cả Quần Sinh được Pháp lợi

Nguyện được tùy thuận Tâm như ý

Lúc con tu hành Bồ Đề thời

Ở trong các nẻo nhớ Túc Mệnh

Nếu trong các đời bị sinh diệt

Con đều thường làm người xuất gia

Giới Hạnh không dơ luôn trong sạch

Thường hành không thiếu, không lỗ thủng

Lời nói của Trời, Rồng, Dạ Xoa

Cưu Bàn Trà nói với Người nói

Hết thảy lời nói của Quần Sinh

Đều dùng các âm mà nói Pháp

Diệu Ba La Mật thường hành thêm

Chẳng ở Tâm Bồ Đề, sinh mê

Hết thảy mọi tội với chướng ngại

Thảy đều diệt hết không dư sót

Nơi nghiệp phiền não với cảnh Ma

Trong đạo Thế Gian được giải thoát

Giống như hoa sen chẳng dính nước

Cũng như Nhật Nguyệt chẳng vướng Không (hư không)

Các khổ nẻo ác, nguyện vắng lặng

Tất cả Quần Sinh khiến an vui

Nơi các Quần Sinh làm lợi ích

Cho đến các cõi ở mười phương

Thường hành tùy thuận các chúng sinh

Bồ Đề Diệu Hạnh khiến viên mãn

Hạnh Nguyện Phổ Hiền, con tu tập

Con ở kiếp vị lai, tu hành

Hết thảy người cùng đi với con

Cùng nhau thường được chung tụ hội

Nơi nghiệp thân khẩu với nghiệp Ý

Đồng một Hạnh Nguyện mà tu tập

Hết thảy bạn lành lợi ích con

Vì con thị hiện hạnh Phổ Hiền

Cùng họ thường được chung tụ hội

Nơi đấy đều được tâm không chán

Thường được nhìn thấy các Như Lai

Cùng các Phật Tử đồng vây quanh

Nơi ấy đều hưng cúng dường lớn

Đều ở kiếp vị lai, không mệt

Thường trì Pháp vi diệu của Phật

Đều khiến hiển sáng Hạnh Bồ Đề

Đều cùng thanh tịnh Hạnh Phổ Hiền

Đều ở kiếp vị lai, tu hành

Lúc lưu chuyển ở trong các Hữu

Phước Đức, Trí Tuệ được không tận

Bát Nhã, Phương Tiện, Định giải thoát

Đắc được Tạng Công Đức không tận

Như đầu hạt bụi như quốc thổ

Cõi Phật trong đó khó nghĩ bàn

Phật với Phật Tử ngồi trong ấy

Thường thấy Bồ Đề Thắng Diệu Hạnh

Như vậy vô lượng tất cả phương

Nơi một đầu lông chứa ba đời

Biển Phật cùng với biển quốc độ

Con vào tu hành các biển kiếp

Nơi một âm thanh , biển Công Đức

Mọi tiếng thanh tịnh của Như Lai

Mọi âm mà ý Quần Sinh thích

Thường đều được vào Biện Tài Phật

Ở trong vô tận âm thanh đó

Tất cả các Như Lai ba đời

Lúc chuyển bánh xe Lý Thú Diệu

Dùng sức Tuệ, con hay vào khắp

Dùng một sát na, các vị lai

Con vào tất cả kiếp vị lai

Hết thảy vô lượng kiếp ba đời

Sát na hay vào câu chi kiếp

Hết thảy Nhân Sư Tử ba đời

Dùng một sát na, con đều thấy

Nơi cảnh giới ấy thường được vào

Uy lực Hạnh Giải Thoát Như Huyễn

Hết thảy nước Diệu Nghiêm ba cõi

Hay hiện sinh nơi đầu hạt bụi

Như vậy vô tận các phương sở

Hay vào cõi trang nghiêm của Phật

Hết thảy Thế Đăng (Đức Phật) đời vị lai

Thảy đều giác ngộ chuyển Pháp Luân

Thị hiện Niết Bàn Cứu Cánh Tịch

Con đều đến chỗ Thế Tôn ấy

Dùng sức Thần Túc mau chóng khắp

Nương cửa phổ biến của uy lực

Dùng Công Đức của Uy Lực Hạnh

Hạnh phổ biến của Uy Lực Từ

Dùng Uy Lực Phước đoan nghiêm khắp

Hạnh không dính của Uy Lực Trí

Sức Bát Nhã Phương Tiện Đẳng Trì

Uy lực Bồ Đề đều gom chứa

Đều ở Nghiệp Lực mà thanh tịnh

Nay con diệt nát sức phiền não

Thảy hay giáng phục sức Ma La (Māra: Ma Chướng)

Viên mãn tất cả sức Phổ Hiền

Khiến khắp biển quốc độ thanh tịnh

Hay giải thoát khắp các chúng sinh

Thảy hay quan sát các biển Pháp

Cùng với được nguồn nơi biển Trí

Khiến khắp biển Hạnh đều thanh tịnh

Lại khiến biển Nguyện đều viên mãn

Hải Hội chư Phật đều cúng dường

Kiếp Hạnh Phổ Hiền không mệt mỏi

Hết thảy các Như Lai ba đời

Hạnh Nguyện Bồ Đề, mọi sai biệt

Nguyện con viên mãn không dư sót

Dùng Hạnh Phổ Hiền ngộ Bồ Đề

Chư Phật Như Lai có con trưởng

Có danh hiệu là Phổ Hiền Tôn

Đều dùng Tuệ ấy đồng Diệu Hạnh

Hồi hướng tất cả các căn lành

Nghiệp thân khẩu ý, nguyện thanh tịnh

Các Hạnh trong sạch, quốc thổ sạch

Như Trí Tuệ ấy, tên Phổ Hiền

Nguyện con ngày nay đồng vị ấy

Hạnh Nguyện Phổ Hiền đoan nghiêm khắp

Con hành Hạnh Mạn Thù Thất Lợi

Nơi kiếp vị lai không mệt mỏi

Tất cả viên mãn, làm không dư

Đã tu Thắng Hạnh không thể tính

Hết thảy Công Đức chẳng thể lường

Vô lượng tu hành mà trụ xong

Biết hết tất cả Thần Thông ấy

Cho đến hư không được cứu cánh

Chúng sinh không dư, cứu cánh như

Với nghiệp phiền não cho đến hết

Cho đến nguyện con cũng đều hết

Nếu có vô biên cõi mười phương

Dùng báu trang nghiêm dâng chư Phật

Thiên Diệu, người dân, Thắng An Lạc

Như vi trần kiếp đều bố thí

Nếu người ở Thắng Nguyện Vương này

Nghe qua hay sinh Tâm Thắng Giải

Nơi Thắng Bồ Đề cầu khát ngưỡng

Đắc được nhóm Phước nhiều hơn trước

Kẻ ấy được lìa các nẻo ác

Thảy đều xa lìa các bạn ác

Mau chóng được thấy Vô Lượng Thọ (Amitāyuḥ)

Chỉ nhớ Thắng Hạnh Nguyện Phổ Hiền

Được lợi ích lớn, tăng thọ mệnh

Khéo đến vì sinh mệnh người này

Như ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát

Người đó chẳng lâu sẽ đắc được

Đã gây nghiệp tội năm Vô Gián

Do không Trí Tuệ mà gây tạo

Khi tụng Hạnh Nguyện Phổ Hiền thời

Mau chóng tiêu diệt không dư sót

Trí Tuệ, sắc đẹp với tướng tốt

Tộc Tính, Phẩm Loại được thành tựu

Nơi Ma, Ngoại Đạo được khó diệt

Thường ở ba cõi được cúng dường

Mau chóng đi đến cây Bồ Đề

Đến xong, ngồi xuống, lợi hữu tình

Giác ngộ Bồ Đề , chuyển Pháp Luân

Tồi phục Ma La (Màra) với thuộc hạ

Nếu có trì Nguyện Phổ Hiền này

Đọc tụng, thọ trì với diễn nói

Như Lai đều biết được quả báo

Được Thắng Bồ Đề, chớ sinh nghi

Như Trí dũng mãnh Diệu Cát Tường

Cũng như Phổ Hiền, Trí như vậy

Con đang tập học nơi ấy thời

Tất cả căn lành, hồi hướng hết

Tất cả các Như Lai ba đời

Dùng hồi hướng này, nguyện thù thắng

Con đem tất cả các căn lành

Thảy đều hồi hướng Hạnh Phổ Hiền

Vào lúc lâm chung, khi xả mệnh

Tất cả nghiệp chướng đều được chuyển

Gần gũi được thấy Vô Lượng Quang (Amitābha)

Mau đến Thế Giới Cực Lạc ấy

Được đến chốn ấy, Thắng Nguyện này

Thảy đều hiện tiền được đầy đủ

Con sẽ viên mãn đều không dư

Chúng sinh lợi ích ở Thế Gian

Ở Phật Hội ấy rất đoan nghiêm

Sinh ở trong hoa sen thù thắng

Nơi ấy đắc được thọ ký riêng

Gần gũi Vô Lượng Quang Như Lai

Ở đấy đắc được thọ ký xong

Biến hóa câu chi vô lượng loại

Rộng làm lợi lạc các hữu tình

Thế Giới mười phương, dùng sức Tuệ

Nếu người tụng trì Nguyện Phổ Hiền

Hết thảy căn lành đã gom chứa

Dùng một sát na được như Nguyện

Dùng Quần Sinh này được Thắng Nguyện

Con đắc được Hạnh Phổ Hiền này

Thù thắng, vô lượng Phước Đức tụ

Hết thảy Quần Sinh chìm trong ác

Đều đến cung Vô Lượng Quang Phật

Bát Đại Bồ Tát Tán

(Trích ở cuối Kinh Bát Đại Bồ Tát Mạn Trà La)

Cửa cung thành Viên Tịch

Hay diệt hết cánh cửa

Pháp thọ dụng của Phật

Cứu đời, con đỉnh lễ

Từ tay tuôn nước trong

Hay trừ quỷ đói khát

Cây Như Ý ba cõi

Đỉnh lễ Liên Hoa Thủ (Padma-pāṇi)

Nước Đại Từ làm tâm

Hay dứt lửa giận dữ

Đỉnh lễ Từ Thị Tôn (Maitreya)

Hay chặt dây cung Dục

Hư Không Tạng (Ākāśa-garbha), Diệu Tuệ

Hư Không Tịch Tĩnh Tôn

Giải thoát giòng sinh tử

Đỉnh lễ Phật Tâm Tử (con của tâm Phật)

Vô biên hữu tình Hoặc (sự mê hoặc)

Hay dứt tâm vô ích

Con đỉnh lễ Phổ Hiền (Samanta-bhadra)

Thiện Thệ Thượng Thủ Tử (người con là bậc thượng thủ của đấng Thiện Thệ)

Lao nhọc như tôi tớ

Vượt thắng quân Ma La (Māra:Ma Chướng)

Đỉnh lễ Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi)

Hay nói tất cả Minh (Vidya)

Đỉnh lễ Diệu Cát Tường (Maṃjuśrī)

Hình đồng Tử màu nhiệm

Duỗi khắp đèn Trí Tuệ

Đoạt ánh sáng ba cõi

Nhất Thiết Trừ Cái Chướng (Sarva-Nīrvaṇa_viṣkaṃbhin)

Vì thế con đỉnh lễ

Vô Tận Trí Tuệ Tôn

Hay sinh biện không cạn

Như Đất, các hữu tình

Nương dựa không hề đứt

Kiên Tuệ Bi Mẫn Tạng

Địa Tạng (Ksiti-garbha), con đỉnh lễ

Chân Thiện Thệ Tử này

Tán dương gặt được Phước

Dùng các hữu tình này

Như đấy thành Tán Khí (vật xưng tán)

***

Tốc Tật Mãn Phổ Hiền Hạnh Nguyện Đà La Ni là:

Nương ma tất-đế-lý dã, địa-vĩ ca nam (1) đát đà nghiệt đá nam (2) Án (3) a tuất phộc la, vĩ nghĩ nễ, sa-phộc ha (4)

NAMAḤ STRIYA-DHVIKĀNĀṂ _ TATHÀGATĀNĀṂ (Kính lễ chư Như Lai ba đời)

OṂ (Nhiếp triệu)_ ASU-VĀRA (sự thắng diệu của sinh mệnh) VIGĀNA (Chán ghét điều ác) SVĀHĀ (thành tựu sự tốt lành).

Mỗi ngày tụng Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện, sau đó liền tụng Chân Ngôn này. Vừa mới tụng một biến thì Hạnh Nguyện của Phổ Hiền thảy đều viên mãn Nhân của Tam Ma Địa, mau được Tam Muội hiện tiền, hai loại trang nghiêm: Phước Đức, Trí Tuệ được Pháp bền chắc, mau chóng thành tựu.

  Xem thêm:

 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Mười Sáu Tôn Phật Trong Kiếp Hiền - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Bí Mật Phật Đỉnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới - Kinh Tạng
 • Tâm Yếu Kim Cang Đỉnh Du Già Lược Thuật Ba Mươi Bảy Tôn Vị - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Nhứt Thiết Bí Mật Tối Thượng Danh Nghĩa Đại Giáo Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kim Cang Đỉnh Du Già Hàng Tam Thế Thành Tựu Cực Thâm Mật Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh Phổ Hiền Mạn Noa La - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa - Kinh Tạng
 • Mười Tám Khế Ấn - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Đỉnh Nhứt Thiết Như Lai Chơn Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Du Già Liên Hoa Bộ - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Vô Lượng Công Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chơn Thực - Kinh Tạng
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Nghi Thức Tụng Niệm Đại Lạc Kim Cang Tát Đỏa Lược Trích Từ Kinh Kim Cang Đỉnh Thắng Sơ Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng