Lục Tự Thần Chú Kinh

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Án, ba kế đà na mạc

OṂ_ VĀKEDA NAMAḤ

(Mật Giáo Tây Tạng ghi nhận câu Chú này là

OṂ_ VĀKYEDA NAMAḤ)

Nay Ta muốn nói về công năng của Văn Thù Sư Lợi Lục Tự Chú. Nếu có người trì Chú này muốn thành tựu. Hoặc ăn cháo sữa, hoặc ăn rau, hoặc ăn quả trái, ăn sữa…nên ăn các thức ăn này. Một ngày 3 thời riêng tắm gội : sau canh năm là Thời đầu, sau giờ Ngọ là thời thứ hai, sau hoàng hôn đến đầu đêm là thời thứ ba. Ở 3 Thời này đều tắm gội một lần, đều mặc riêng áo sạch, vì thế cần phải có đủ 3 cái áo sạch. Tụng Chú đủ 10 vạn biến. Đây là Tối sơ thừa sự cúng dường Văn Thù

Lại nếu muốn thọ trì thành tựu. Trước tiên nên vẽ tượng Văn Thù Sư Lợi. Pháp vẽ tượng ấy là: Lấy mảnh lụa trắng tốt đừng để có lông tóc cũng chẳng được cắt đứt sợi dệt, chẳng được dùng keo nấu bằng da thú mà nên dùng nước cốt thơm để hòa màu sắc vẽ.

Tượng Văn Thù Sư Lợi ngồi Kiết Già trên hoa sen, tay phải làm tay Thuyết Pháp, ngửa bàn tay trái để dính ngay giữa ức ngực. Thân tượng ấy làm hình Đồng Tử, màu vàng ròng , thiên y (áo khoác ngoài) màu trắng phủ che dưới rốn, để lộ các phần thân còn lại. Đầu đội mão trời, đeo Anh Lạc. Bắp tay đeo vòng xuyến, mọi sự đều trang nghiêm.

Gian nhỏ bên trái vẽ tượng Quán Thế Âm, thân màu bạc trắng (Bạch ngân) với Anh Lạc, quần áo trang nghiêm như thường, ngồi Kiết Già trên hoa sen, tay trái cầm cây phất trắng.

Gian nhỏ bên phải vẽ tượng Phổ Hiền Bồ Tát, thân màu vàng với anh lạc trang nghiêm như thường, cũng ngồi trên tòa hoa sen, tay phải cầm cây phất trắng.

Phía trên Tượng Văn Thù, ở 2 bên trong hư không đều làm một ThủĐà Hội Thiên, tay cầm vòng hoa chỉ lộ nửa thân trong mây trên hư không, tay rũ vòng hoa.

Phía dưới tượng Văn Thù, ở bên phải vẽ người thọ trì Chú, quỳ gối phải sát đất, tay bưng lò hương.

Khắp phía dưới hoa sen mà Ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi, vẽ làm ao nước. Hai bên tượng Bồ Tát đều vẽ núi nhọn

Họa sưấy từ lúc bắt đầu muốn vẽ cho đến khi vẽ xong, ngày ngày đều thọ 8 Giới, không uống rượu, mặc áo sạch sẽ mà vẽ.

Nếu có Tháp Xá Lợi , liền đặt tượng Văn Thù ở mặt Tây của Tháp, mặt tượng hướng về phương Tây. Nếu không có Tháp Xá Lợi, liền đặt tượng Văn Thù ở trước mặt với mặt tượng hướng về phương Tây. Đem mọi loại hoa, mọi thức ăn uống, quả trái… 3 Thời cúng dường.

Bên trong Đạo Trường dùng bơ thắp đèn. Đạo Trường ấy cần phải đặt tại chốn vắng lặng, chỉ khiến một người cung cấp. Nếu ngay tại Đạo Trường tụng Chú thời mọi thứ hương hoa …cần dùng chỉ nên búng tay ra hiệu để nhờ chứ đừng nói ra lời. Chặt cắt Trầm Thủy Hương thành từng đoạn dài 2 ngón tay, dầu Đô Lô Bà Hương (Tô Hợp Hương), than củi của cây KhưĐà La không có khói. Nếu không có thì dùng cây Tử Đàn thay thế.

Lại đem Trầm Hương nhúng vào dầu lúc trước. Ở trước Tượng đốt than củi Khư Đà La trong lửa, hết một đêm cho đến khi tướng sáng hiện ra thì thấy Văn Thù Sư Lợi. Tất cả nguyện cầu thảy đều mãn túc, trừ việc dâm dục, ngay từ bên ngoài đều chẳng trái ngược với mong cầu.

Lại có Pháp. Ở trước tượng, chặt cắt Chiên Đàn thành đoạn dài 2 ngón tay, ngày đêm thiêu đốt cúng dường. Lúc ấy Văn Thù Sư Lợi liền hiện thân sẽ vì người ấy nói Pháp, tất cả bệnh tật trên thân thảy đều trừ khỏi, được Bồ Tát Địa tự tại.

Lại có Pháp. Ở trước tượng dùng Cù Ma Di xoa tô đất, rải mọi danh hoa. Hành Giả ngồi ở một phía bên trong Đạo Trường đã xoa tô, tụng Chú mãn 108 biến. Trải qua một tháng sẽđược thông minh, trì tất cả Kinh Luận.

Lại có Pháp. Ngày ngày tùy tâm thường tụng chẳng quên, cũng khiến tiêu diệt nghiệp báo quyết định phải nhận (Định thọ nghiệp báo)

Lại có Pháp. Nếu mỗi ngày có thể tụng riêng 108 biến thì khi lâm chung được thấy Văn Thù Sư Lợi, tùy tâm ước nguyện đều được thọ sinh.

Văn Thù Sư Lợi vì lợi ích chúng sinh cho nên lược nói chút ít về các công năng.

  Xem thêm:

 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Lục Tự Chú Công Năng Pháp - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh Thời Gian Xuất Thế Của Từ Thị Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Tát Phổ Hiền - Kinh Tạng
 • Kinh Ấm Trì Nhập - Kinh Tạng
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh Kim Sí Điểu Vương Phẩm - Kinh Tạng
 • Bài Xưng Tán Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 129 – Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 6 – Sáu Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Thiếu Thất Lục Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 5 – Năm Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Như Ý Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Anh Võ - Kinh Tạng
 • Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Chú Khóa Pháp Và Tựa - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Cúng Dường Dược Sư Thất Phật Kinh Như Ý Vương - Kinh Tạng