Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thuỷ Pháp

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch của Quảng Minh

Kinh Bồ Tát Thanh Cảnh Quán Tự Tại Tâm Đà La Ni

Đường Bất Không Chú, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Bồ Tát Thánh Đa La

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Chơn Ngôn Nghi Quỹ Thắng Sơ Du Già

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Củ Lí Ca Long Vương Tượng Pháp

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Lạo Đà La Ni Thân

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Trị Bệnh Hợp Dược

Đường Già Phạm Đạt Ma dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Chú Đà La Ni Kim Cang Bí Mật Thiện Môn

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Chú Đà La Ni Ma Lợi Chi Thiên

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Chú Lục Tự Đại Đà La Ni

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chơn Thực

Đường Bát Nhã dịch, Bản Việt dịch của Vọng Chi - Huyền Thanh

Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Chữa Bệnh Trĩ

Đường Nghĩa Tịnh dịch, Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (2) của Thích Nguyên Chơn

Kinh Chú Tối Thắng Phật Đỉnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng

Đường Địa Bà Ha La dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Quảng Trí, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận

Kinh Đà La Ni Bá Thiên Ấn

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch, Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Bài mới