Kinh Lão Nữ Nhân – Nguyên Thuận dịch

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Nguyên Thuận

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 2

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Long Vương Huynh Đệ

Ngô Chi Khiêm dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Phật Ngữ

Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Quang

Kinh Bồ Tát Quở Trách Sắc Dục

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nguyên Xuân. Bản Việt dịch (2) của Thích Thiện Giới

Kinh Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ

Hán dịch: Đường Huyền Trang, Việt dịch 1: Thích Nữ Như Tuyết, Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Hiền, Việt dịch 3: Huyền Thanh

Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Quảng Trí

Bài mới