Kinh Bồ Tát Thiện Giới

Lưu Tống Cầu Na Bạt Ma dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Thông

Kinh Thiên Tử Thương Chủ Thưa Hỏi

Tùy Xà Na Quật Đa dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Giác Quả dịch

Hán dịch: Khuyết danh. Việt dịch: Thích Giác Quả

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 14

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Đại Bảo Tích tập 4 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh

Xem nhiều

Bài mới