Kinh Tưởng Pháp Hạnh Thiền

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Tuệ Khai

Kinh Phật Thuyết Về Tám Điều Nuôi Lớn Công Đức

Tống Pháp Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Quảng An

Kinh A Nan Phân Biệt

Hán dịch: Tần Thích Pháp Kiên. Việt dịch: Chúc Đức

Bài Tụng Phát Nguyện Rộng Lớn

Long Thọ Bồ Tát tạo, Tống Thí Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Đồng Tiến dịch

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Đồng Tiến

Kinh Thần Chú Hộ Mạng Pháp Môn

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – Huyền Thanh dịch

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch, Việt dịch: Huyền Thanh

Tâm Kinh Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa

Hán dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch 1: Huyền Thanh. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 5

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Li Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp

Hán dịch: Đường Na Đề. Việt dịch: Thích Nữ Nguyên Nhã

Kinh Tạc Hình Tượng Phật

Khuyết dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Bài mới