kinh luat luan 14

Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (Trọn bộ)

Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt - Pl 2535 - DL 1991 (Trọn bộ 34 bài kinh) *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT (các bài kinh với ký hiệu (A)...
kinh luat luan 43

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikaya) – HT Thích Minh Châu dịch (trọn bộ)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt (Trọn bộ 3 tập, bao gồm 152 bài kinh) *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT các bài kinh có ký...
phap bao 9

Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) – HT Thích Minh Châu (trọn bộ)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tiểu Bộ Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu & Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT GIỚI THIỆU TẬP 1 - KINH TIỂU TỤNG 1. Tam...
phap bao 10

Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (trọn bộ)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tương Ưng Bộ Samyutta Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** Giới thiệu: Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli...
kinh luat luan 40

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Trí Tịnh dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 26

Kinh Tăng Chi Bộ Chương 1 – Một Pháp

Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** Kinh Tăng Chi Bộ Chương 1 - Một Pháp 01. Phẩm Sắc 12. Phẩm Vô Phạm 02. Phẩm Ðoạn Triền Cái 13....
phap bao 8

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Tịnh dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Trí Tịnh
phap bao 9

Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (trọn bộ)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT GIỚI THIỆU  Chương Một Pháp 01. Phẩm Sắc 12. Phẩm Vô Phạm 02. Phẩm Ðoạn Triền...
kinh luat luan 11

Kinh Bát Dương Thần Chú

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ, Việt dịch 1: Nguyên Thuận, Việt dịch 2: Huyền Thanh
phap bao 16

Kinh Tương Ưng Bộ Tập 1 – Thiên Có Kệ

Kinh Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ *** Mục Lục Tập 1 Chương 1: Tương Ưng Chư Thiên Chương 7: Tương Ưng Bà...
phap bao 2

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

Hán dịch: Đường Huyền Trang, Việt dịch: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến
kinh luat luan 3

Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa. Việt dịch: Nguyên Thuận
kinh luat luan 36

Kinh Bát Nhã Ba La Mật – HT Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh *** MỤC LỤC 01. Phẩm Tự Thứ Nhất 02. Phẩm Phụng Bát Thứ...
kinh luat luan 4

Kinh Tăng Chi Bộ Chương 4 – Bốn Pháp

Kinh Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương IV - Bốn Pháp 01. Phẩm Bhandagàma 15. Phẩm Ánh Sáng 02. Phẩm Hành 16. Phẩm Các Căn 03. Phẩm Uruvelà 17....
kinh luat luan 40

Kinh Trường Bộ 01 – Kinh Phạm Võng (Brahmajàla Sutta)

  01. Kinh Phạm Võng (Brahmajàla sutta) Kinh Phạm Võng phẩm thứ nhất 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Ràjagaha (Vương Xá) và Nalandà, cùng...
phap bao 4

Kinh Tiểu Bộ Tập 2 – Kinh Pháp Cú

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập II - Kinh Pháp Cú Dhammapada -ooOoo- MỤC LỤC 1. Phẩm Song Yếu 14. Phẩm Phật Ðà 2. Phẩm Không Phóng Dật 15. Phẩm An...
kinh luat luan 25

Kinh Tăng Chi Bộ Chương 3 – Ba Pháp

Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** Kinh Tăng Chi Bộ Chương 3 - Ba Pháp 01. Phẩm Người Ngu 09. Phẩm Sa-môn 02. Phẩm Người Ðóng Xe 10....
kinh luat luan 16

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Tuệ Nhuận dịch

Hán dịch: Đường Huyền Trang, Việt dịch: Tuệ Nhuận
kinh luat luan 41

Kinh Tiểu Bộ Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Kinh Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- Giới thiệu: Ðây là quyển kinh thứ nhất của Tiểu Bộ Kinh (Khuddhaka Nikaya),...
phap bao 6

Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập) – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh

Bài mới

Xem nhiều