Kinh Thần Chú Bồ Tát Hư Không Tạng

Thất dịch, Việt dịch: Tuệ Khai

Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú

Hán dịch: Tống Đàm Ma Mật Đa, Việt dịch: Tuệ Khai

Kinh Bát Dương Thần Chú

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ, Việt dịch 1: Nguyên Thuận, Việt dịch 2: Huyền Thanh

Bài mới