kinh luat luan 36

Kinh Tiểu Bộ Tập 9 – Trưởng Lão Ni Kệ

Kinh Tiểu Bộ - Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập 9 - Trưởng Lão Ni Kệ -ooOoo- Mục Lục Phẩm 1 - Tập Một Kệ Phẩm 9 - Tập Chín Kệ Phẩm 2 -...
phap bao 15

Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan – Huyền Thanh dịch

Hán dịch: Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan. Việt dịch: Huyền Thanh
kinh luat luan 3

Kinh Đại Bát Nê Hoàn

Hán dịch: Đông Tấn Pháp Hiển, Việt dịch: Thích Nguyên Hùng
phap bao 10

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 4

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 25

Thiện ác nghiệp báo phần 27 – Lười Biếng Và Kiêu Mạn

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XXV. LƯỜI BIẾNG VÀ KIÊU MẠN Gồm ba phần: Lời dẫn, Dẫn chứng, Lập chí. XXV.1....
kinh luat luan 23

Kinh Chú Đà La Ni Ma Lợi Chi Thiên

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 36

Kinh Phật Nói Về Cây Chiên Đàn

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước
kinh luat luan 26

Kinh Tăng Chi Bộ Chương 1 – Một Pháp

Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** Kinh Tăng Chi Bộ Chương 1 - Một Pháp 01. Phẩm Sắc 12. Phẩm Vô Phạm 02. Phẩm Ðoạn Triền Cái 13....
phap bao 10

Kinh Phật Thuyết Nguyệt Quang Đồng Tử

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Chánh
kinh luat luan 26

Bài Tán Thán Đức Kiết Tường Của Phật

Tịch Hữu Tôn Giả tạo Tống Thí Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
kinh luat luan 11

Kinh Tổng Trì Nhứt Thiết Như Lai Ô Sắt Nị Sa Tối Thắng

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 8

Kinh Sinh

Kinh Sinh Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ Việt dịch:Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Kinh 1: Đức Phật Nói Kinh Na-lại Nghe như vầy: Một thời Đức Phật du hóa tại khu...
kinh luat luan 40

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Trí Tịnh dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 31

Kinh Nữ Long Thí

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
phap bao 8

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Tịnh dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Trí Tịnh
phap bao 12

Kinh Bồ Tát Bản Hạnh

Kinh Bồ Tát Bản Hạnh Thất dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** QUYỂN THƯỢNG Nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở tại khu lâm viên thái...
kinh luat luan 33

Kinh Đại Bảo Tích tập 1 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
phap bao 8

Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Giác Quả dịch

Hán dịch: Khuyết danh. Việt dịch: Thích Giác Quả
kinh luat luan 18

Giải Nghi Thiền Tông

Nguyên Trí Triệt thuật. Bản Việt dịch của Thích Đồng Tiến - Thích Chúc Hiền
kinh luat luan 21

Kinh Mạn Pháp

Tây Tấn Pháp Cự dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Trí

Bài mới

Xem nhiều