phap bao 14

Kinh Trường Bộ 04 – Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)

04. Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga (Ương-già) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đến...
kinh luat luan 36

Kinh Phật Nói Về Cây Chiên Đàn

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước
phap bao 12

Kinh Bồ Tát Bản Hạnh

Kinh Bồ Tát Bản Hạnh Thất dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** QUYỂN THƯỢNG Nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở tại khu lâm viên thái...
phap bao 15

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch 1: Đoàn Trun Còn - Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Thích Trí Tịnh. Việt dịch 3: Thích Duy Lực .Việt dịch 4: Thích Nhất Chân
kinh luat luan 35

Kinh Đại Thừa Biến Chiếu Quang Minh Tạng Vô Tự Pháp Môn

Đường Địa Bà Ha La Tái dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
phap bao 12

Kinh Tương Ưng Bộ Tập 2 – Thiên Nhân Duyên

Kinh Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập II - Thiên Nhân Duyên *** Mục lục tập 2 Chương 1: Tương Ưng Nhân Duyên Chương 6: Tương Ưng...
phap bao 12

Kinh Trung Bộ 64 – Ðại Kinh Màlunkyà (Mahà Màlunkyà sutta)

64. Ðại Kinh Màlunkyà (Mahà Màlunkyà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các...
phap bao 9

Kinh Tăng Chi Bộ Chương 8 – Tám Pháp

Kinh Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương VIII - Tám Pháp 01. Phẩm Từ 06. Phẩm Gotamì 02. Phẩm Lớn 07. Phẩm Ðất Rung Ðộng 03. Phẩm Gia...
kinh luat luan 4

Kinh Tăng Chi Bộ Chương 4 – Bốn Pháp

Kinh Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương IV - Bốn Pháp 01. Phẩm Bhandagàma 15. Phẩm Ánh Sáng 02. Phẩm Hành 16. Phẩm Các Căn 03. Phẩm Uruvelà 17....
kinh luat luan 8

Kinh Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà-ra-ni

Đường Bảo Tư Duy dịch, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức
kinh luat luan 26

Kinh Trung Bộ 123 – Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta)

123. Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi...
phap bao 4

Kinh Tiểu Bộ Tập 2 – Kinh Pháp Cú

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập II - Kinh Pháp Cú Dhammapada -ooOoo- MỤC LỤC 1. Phẩm Song Yếu 14. Phẩm Phật Ðà 2. Phẩm Không Phóng Dật 15. Phẩm An...
phap bao 2

Kinh Trung Bộ 148 – Kinh Sáu Sáu (Chachakka sutta)

148. Kinh Sáu Sáu (Chachakka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn...
kinh luat luan 2

Kinh Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói

Kinh Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói Bắc Lương Pháp Thạnh dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Tôi nghe như vầy: Một...
kinh luat luan 1

Kinh Hiệu Lượng Sổ Châu Công Đức

Đường Bảo Tư Duy dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu
kinh luat luan 14

Kinh Thần Chú Hộ Mạng Pháp Môn

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 27

Kinh Tương Ưng Bộ Tập 3 – Thiên Uẩn

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập III - Thiên Uẩn *** Mục Lục Tập 3 Chương 1: Tương Ưng Uẩn Chương 8: Tương Ưng Loài Rồng Chương 2:...
phap bao 2

Kinh Trung A-Hàm 4 – Phẩm Vị Tằng Hữu Pháp

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 4 - PHẨM VỊ TẰNG HỮU PHÁP MỤC...
kinh luat luan 33

Văn Thọ Nhận Năm Giới Tám Giới

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 18

Kinh Trung Bộ 16 – Kinh Tâm Hoang Vu (Cetokhila sutta)

16. Kinh Tâm Hoang Vu (Cetokhila sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn...

Bài mới

Xem nhiều