Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 1

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – HT Thích Duy Lực dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: HT Thích Duy Lực

Xem nhiều

Bài mới