Ðại Tạng Kinh Việt Nam

Kinh Tăng Chi Bộ

(Anguttara Nikàya)

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

***

MỤC LỤC TỔNG QUÁT

GIỚI THIỆU
 Chương Một Pháp
01. Phẩm Sắc 12. Phẩm Vô Phạm
02. Phẩm Ðoạn Triền Cái 13. Phẩm Một Người
03. Phẩm Khó Sử Dụng 14. Phẩm Người Tối Thắng
04. Phẩm Không Ðiều Phục 15. Phẩm Không Thể Có Ðược
05. Phẩm Ðặt Hướng Và Trong Sáng 16. Phẩm Một Pháp
06. Phẩm Búng Ngón Tay 17. Phẩm Chủng Tử
07. Phẩm Tinh Tấn 18. Phẩm Makkhali
08. Phẩm Làm Bạn Với Thiện 19. Phẩm Không Phóng Dật
09. Phẩm Phóng Dật 20. Phẩm Thiền Ðịnh (1)
10. Phẩm Phi Pháp 21. Phẩm Thiền Ðịnh (2)
11. Phẩm Thứ Mười Một
 Chương Hai Pháp
01. Phẩm Hình Phạt 10. Phẩm Kẻ Ngu
02. Phẩm Tranh Luận 11. Phẩm Các Hy Vọng
03. Phẩm Người Ngu 12. Phẩm Hy Cầu
04. Phẩm Tâm Thăng Bằng 13. Phẩm Bố Thí
05. Phẩm Hội Chúng 14. Phẩm Ðón Chào
06. Phẩm Người 15. Phẩm Nhập Ðịnh
07. Phẩm Lạc 16. Phẩm Phẫn Nộ
08. Phẩm Tướng 17. Phẩm Thứ Mười Bảy
09. Phẩm Các Pháp
 Chương Ba Pháp
01. Phẩm Người Ngu 09. Phẩm Sa-môn
02. Phẩm Người Ðóng Xe 10. Phẩm Hạt Muối
03. Phẩm Người 11. Phẩm Chánh Giác
04. Phẩm Sứ Giả Của Trời 12. Phẩm Ðọa Xứ
05. Phẩm Nhỏ 13. Phẩm Kusinàra
06. Phẩm Các Bà-la-môn 14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ
07. Phẩm Lớn 15. Phẩm Cát Tường
08. Phẩm Ananda 16. Phẩm Lõa Thể
 Chương Bốn Pháp
01. Phẩm Bhandagàma 15. Phẩm Ánh Sáng
02. Phẩm Hành 16. Phẩm Các Căn
03. Phẩm Uruvelà 17. Phẩm Ðạo Hành
04. Phẩm Bánh Xe 18. Phẩm Tư Tâm Sở
05. Phẩm Rohitassa 19. Phẩm Chiến Sĩ
06. Phẩm Nguồn Sanh Phước 20. Ðại Phẩm
07. Phẩm Nghiệp Công Ðức 21. Phẩm Bậc Chân Nhân
08. Phẩm Không Hý Luận  22. Phẩm Ô Uế
09. Phẩm Không Có Rung Ðộng 23. Phẩm Diệu Hạnh
10. Phẩm Asura 24. Phẩm Nghiệp
11. Phẩm Mây Mưa 25. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội
12. Phẩm Kesi 26. Phẩm Thắng Trí
13. Phẩm Sợ Hãi 27. Phẩm Nghiệp Ðạo
14. Phẩm Loài Người 28. Phẩm Tham
 Chương Năm Pháp
01. Phẩm Bhandagàma 15. Phẩm Ánh Sáng
02. Phẩm Hành 16. Phẩm Các Căn
03. Phẩm Uruvelà 17. Phẩm Ðạo Hành
04. Phẩm Bánh Xe 18. Phẩm Tư Tâm Sở
05. Phẩm Rohitassa 19. Phẩm Chiến Sĩ
06. Phẩm Nguồn Sanh Phước 20. Ðại Phẩm
07. Phẩm Nghiệp Công Ðức 21. Phẩm Bậc Chân Nhân
08. Phẩm Không Hý Luận  22. Phẩm Ô Uế
09. Phẩm Không Có Rung Ðộng 23. Phẩm Diệu Hạnh
10. Phẩm Asura 24. Phẩm Nghiệp
11. Phẩm Mây Mưa 25. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội
12. Phẩm Kesi 26. Phẩm Thắng Trí
13. Phẩm Sợ Hãi 27. Phẩm Nghiệp Ðạo
14. Phẩm Loài Người 28. Phẩm Tham
 Chương Sáu Pháp
01. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính 07. Phẩm Chư Thiên
02. Phẩm Cần Phải Nhớ 08. Phẩm A-la-hán
03. Phẩm Trên Tất Cả 09. Phẩm Mát Lạnh
04. Phẩm Chư Thiên 10. Phẩm Lợi Ích
05. Phẩm Dhammika 11. Phẩm Ba Pháp
06. Ðại Phẩm 12. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm
 Chương Bảy Pháp
01. Phẩm Tài Sản 06. Phẩm Không Tuyên Bố
02. Phẩm Tùy Miên 07. Ðại Phẩm
03. Phẩm Vaji (Bạt-kỳ) 08. Phẩm Về Luật
04. Phẩm Chư Thiên 09. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp
05. Phẩm Ðại Tế Ðàn
 Chương Tám Pháp
01. Phẩm Từ 06. Phẩm Gotamì
02. Phẩm Lớn 07. Phẩm Ðất Rung Ðộng
03. Phẩm Gia Chủ 08. Phẩm Song Ðôi
04. Phẩm Bố Thí 09. Phẩm Niệm
05. Phẩm Ngày Trai Giới 10. Tham Ái
 Chương Chín Pháp
01. Phẩm Chánh Giác 06. Phẩm An Ổn
02. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử 07. Phẩm Niệm Xứ
03. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình 08. Phẩm Chánh Cần
04. Ðại Phẩm 09. Phẩm Bốn Như Ý Túc
05. Phẩm Pancala 10. Phẩm Tham
 Chương Mười Pháp
01. Phẩm Lợi Ích 12. Phẩm Ði Xuống
02. Phẩm Hộ Trì 13. Phẩm Thanh Tịnh
03. Phẩm Lớn 14. Phẩm Thiên Lương
04. Phẩm Upàli và Ananda 15. Phẩm Thánh Ðạo
05. Phẩm Mắng Nhiếc 16. Phẩm Người
06. Phẩm Tâm Của Mình 17. Phẩm Janussoni
07. Phẩm Song Ðôi 18. Phẩm Thiện Lương
08. Phẩm Ước Nguyện 19. Phẩm Thánh Ðạo
09. Phẩm Trưởng Lão 20. Phẩm Các Hạng Người
10. Phẩm Nam Cư Sĩ 21. Phẩm Thân Do Nghiệp Sinh
11. Phẩm Sa-môn Tưởng 22. Phẩm Không Có Ðầu Ðề
 Chương Mười Một Pháp
01. Phẩm Y Chỉ 3. Phẩm Tổng Kết
02. Phẩm Tùy Niệm

Giới thiệu:

Kinh Anguttara Nikàya, dịch là Kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trong năm bộ kinh tạng Pali: Dìgha Nikàya (Kinh Trường Bộ), Majjhima Nikàya (Kinh Trung Bộ), Samyutta Nikàya (Kinh Tương Ưng Bộ), Anguttara Nikàya (Kinh Tăng Chi Bộ), và Khuddaka Nikàya (Kinh Tiểu Bộ).

Bộ kinh nầy được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang Việt ngữ năm 1976-1977, và được Viện Phật Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, ấn hành năm 1980-1981. Trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được hiệu đính thành 4 tập và tái bản năm 1996, qua số thứ tự 21, 22, 23, và 24.

Kinh Tăng Chi Bộ là một bộ kinh được sắp theo pháp số, từ một pháp đến mười một pháp, phân thành 11 chương (nipàtas). Mỗi chương lại chia thành nhiều phẩm (vaggas). Chương Một Pháp (Ekaka Nipàta) gồm các kinh đề cập đến một pháp. Chương Hai Pháp (Duka Nipàta) gồm các kinh có liên quan đến hai pháp, v.v… và tuần tự như thế đến Chương Mười Một Pháp (Ekàdasaka Nipata) gồm các kinh có đề cập đến 11 pháp. Tổng cộng số kinh được ghi nhận là 2,308 bài kinh, nhưng con số này không thống nhất vì số kinh phân biệt không được rõ ràng, và có học giả tính theo số đoạn, tổng cộng là 7,557.

Kinh Tăng Chi Bộ của tạng Pali có bộ chữ Hán tương đương là Kinh Tăng Nhất A-hàm (Ekottara-Agama) do ngài Tăng-già Ðề-bà (Sanghadeva) dịch từ bộ chữ Sanskrit năm 397 TL, trong đời nhà Tiền Tần, và đã được quí ngài Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Thanh Từ dịch sang Việt văn (Ðại tạng kinh Việt Nam, số 25, 26, 27).

(Bình Anson, tháng 09-2000)

  Xem thêm:

 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 4 – Bốn Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 88 – Kinh Bàhitika (Bàhitika sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 17 – Kinh Ðại Thiện Kiến Vương (Mahà-Sudassana Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 59 – Kinh Nhiều Cảm Thọ (Bahuvedanìya sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 123 – Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 132 – Kinh A Nan Nhất Dạ Hiền Giả (Anandabhaddekaratta sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 115 – Kinh Ða Giới (Bahudhàtuka sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 104 – Kinh Làng Sama (Sàmagàma sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 142 – Kinh Phân Biệt Cúng Dường (Dakkhinàvibhanga sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 122 – Kinh Ðại Không (Mahàsunnata sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 10 – Kinh Tu Ba (Subha Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 64 – Ðại Kinh Màlunkyà (Mahà Màlunkyà sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 83 – Kinh Makhàdeva (Makhàdeva sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 81 – Kinh Ghatìkàra (Ghatìkàra sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 106 – Kinh Bất Động Lợi Ích (Anenjasappàya sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 9 – Chín Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 11 – Mười Một Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 52 – Kinh Bát Thành (Atthakanàgara sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 3 – Ba Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 3 – Kinh Phật Tự Thuyết - Kinh Tạng