Trang Chủ Danh mục Thích Minh Châu

Danh mục: Thích Minh Châu

kinh luat luan 9

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 2

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 2 Dịch giả: Thích Minh Châu *** Lời Nói Đầu Bản dịch quyển "Abhidhammasangaha" (Thắng Pháp Tập Yếu Luận) tập II nay mới được in xong, dầu chúng...
phap bao 9

Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) – HT Thích Minh Châu (trọn bộ)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tiểu Bộ Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu & Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT GIỚI THIỆU TẬP 1 - KINH TIỂU TỤNG 1. Tam...
phap bao 4

Kinh Tiểu Bộ Tập 10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật Phần 6

Kinh Tiểu Bộ - Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu & Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt Tập 10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật CHƯƠNG XXI đến CHƯƠNG XXII *** MỤC LỤC Chương XXI -...
kinh luat luan 3

Kinh Tiểu Bộ Tập 10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật Phần 5

Kinh Tiểu Bộ - Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu & Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt Tập 10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật CHƯƠNG XIII đến CHƯƠNG XX *** MỤC LỤC Chương XIII...
phap bao 7

Kinh Tiểu Bộ Tập 10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật Phần 4

Kinh Tiểu Bộ - Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu & Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt Tập 10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật CHƯƠNG V đến CHƯƠNG XII *** MỤC LỤC Chương...
kinh luat luan 29

Kinh Tiểu Bộ Tập 10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật Phần 3

Kinh Tiểu Bộ - Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu & Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt Tập 10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật CHƯƠNG III, CHƯƠNG IV *** MỤC LỤC Chương III...
kinh luat luan 41

Kinh Tiểu Bộ Tập 10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật Phần 2

Kinh Tiểu Bộ - Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu & Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt Tập 10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật CHƯƠNG HAI *** MỤC LỤC PHẨM DALHA 151. Chuyện Lời...
phap bao 10

Kinh Tiểu Bộ Tập 10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật Phần 1

Kinh Tiểu Bộ - Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu & Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt Tập 10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật CHƯƠNG MỘT *** MỤC LỤC PHẨM APANNAKA 1. Chuyện Pháp...
kinh luat luan 41

Kinh Tiểu Bộ Tập 10 – Chuyện Tiền Thân Đức Phật

Kinh Tiểu Bộ - Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu & Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt Tập 10 - Chuyện Tiền Thân Đức Phật -ooOoo- Mục Lục PHẦN 1 - CHƯƠNG I PHẨM...
kinh luat luan 36

Kinh Tiểu Bộ Tập 9 – Trưởng Lão Ni Kệ

Kinh Tiểu Bộ - Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập 9 - Trưởng Lão Ni Kệ -ooOoo- Mục Lục Phẩm 1 - Tập Một Kệ Phẩm 9 - Tập Chín Kệ Phẩm 2 -...
kinh luat luan 35

Kinh Tiểu Bộ Tập 8 – Trưởng Lão Tăng Kệ

Kinh Tiểu Bộ - Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập 8 - Trưởng Lão Tăng Kệ -ooOoo- Mục Lục Chương 1 - Phẩm Một Kệ Chương 12 - Phẩm Mười Hai Kệ Chương...
kinh luat luan 33

Kinh Tiểu Bộ Tập 7 – Ngạ Quỷ Sự

Kinh Tiểu Bộ - Khuddaka Nikàya Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt Tập 7 - Ngạ Quỷ Sự -ooOoo- Mục Lục Phẩm I - Phẩm Con Rắn 1. Chuyện - Thí Dụ Phước Ðiền (Khettùpamà) 2....
kinh luat luan 20

Kinh Tiểu Bộ Tập 6 – Thiên Cung Sự

Kinh Tiểu Bộ - Khuddaka Nikàya Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt Tập 6 - Thiên Cung Sự -ooOoo- Mục Lục Phẩm I : Lâu Ðài Nữ Giới 1. Lâu Ðài Có Sàng Toạ...
kinh luat luan 40

Kinh Tiểu Bộ Tập 5 – Kinh Tập

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập V - Kinh Tập Sutta Nipata -ooOoo- Mục Lục Chương Một – Phẩm Rắn (Uragavagga) Chương Hai – Tiểu Phẩm 1. Kinh Rắn 1....
kinh luat luan 7

Kinh Tiểu Bộ Tập 4 – Kinh Phật Thuyết Như Vậy

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập IV - Kinh Phật Thuyết Như Vậy Itivuttaka -ooOoo- Mục Lục Chương 1: Tập Một Pháp Chương 3: Tập Ba Pháp Chương 2:...
kinh luat luan 10

Kinh Tiểu Bộ Tập 3 – Kinh Phật Tự Thuyết

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập III - Kinh Phật Tự Thuyết (Udàna) -ooOoo- Mục Lục Chương 1: Phẩm Bồ Ðề Chương 5: Phẩm Trưởng Lão Sona Chương 2:...
phap bao 4

Kinh Tiểu Bộ Tập 2 – Kinh Pháp Cú

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập II - Kinh Pháp Cú Dhammapada -ooOoo- MỤC LỤC 1. Phẩm Song Yếu 14. Phẩm Phật Ðà 2. Phẩm Không Phóng Dật 15. Phẩm An...
kinh luat luan 41

Kinh Tiểu Bộ Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Kinh Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- Giới thiệu: Ðây là quyển kinh thứ nhất của Tiểu Bộ Kinh (Khuddhaka Nikaya),...
phap bao 10

Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (trọn bộ)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tương Ưng Bộ Samyutta Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** Giới thiệu: Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli...
phap bao 11

Kinh Tương Ưng Bộ Tập 5 – Thiên Đại Phẩm

Kinh Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập V - Thiên Ðại Phẩm *** Mục lục tập 5 Chương 1: Tương Ưng Ðạo Chương 7: Tương Ưng Như...

Xem Nhiều