kinh luat luan 11

Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 1

Kinh Đà La Ni Thánh Trì Thế

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 9

Kinh Đà La Ni Tối Thượng Ý

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức
kinh luat luan 32

Kinh Đà La Ni Vô Lượng Công Đức

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 20

Kinh Đà Lân Ni Bát

Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 4

Kinh Đà La Ni Túc Mạng Trí

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức
kinh luat luan 12

Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

Đường Già Phạm Đạt Ma dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Thiền Tâm, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận
kinh luat luan 6

Kinh Đại Cát Tường Đà La Ni

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 8

Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh

Đường Đạt Ma Tây Na dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 9

Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Cát Tường Trì Thế

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 43

Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni

Thất dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Quảng Trí, Bản Việt dịch (2) của Thích Giác Viên
kinh luat luan 11

Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)
phap bao 5

Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương

Tống Thiên Tức Tai dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Viên Đức, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận
kinh luat luan 39

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Đường Pháp Thành dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 27

Kinh Đại Vân Luân Cầu Mưa

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 10

Kinh Đàn Đặc La Ma Du Thuật

Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 40

Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Bài mới

Xem nhiều