Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái

Nguyên Sa La Ba dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng

Đường Đỗ Hành ỷ dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí

Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng

Đường Địa Bà Ha La dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí

Kinh Đà La Ni Nhứt Thiết Như Lai Kim Cang Thọ Mạng

ường Bất Không dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Tịnh Thất Liên Hoa

Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng

Đường Phật Đà Ba Lợi dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Thiền Tâm, Bản Việt dịch (2) của Thích Quảng Trí

Kinh Đà La Ni Tăng Huệ

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Tập Cửu Phẩm Vãng Sanh A Di Đà Tam Ma Địa

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Tối Thắng Phật Đỉnh

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Thắng Phan Anh Lạc

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Thánh Lục Tự Tăng Thọ Đại Minh

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Thánh Trì Thế

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Tối Thượng Ý

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức

Kinh Đà La Ni Vô Lượng Công Đức

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Bài mới