Kinh Đà La Ni Tối Thắng Phật Đỉnh

Tống Pháp Thiên dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

1 ) Nẵng mô bà nga phộc đế

2 ) Tát phộc đát-lạt lộ chỉ-dã

3 ) Bát la để vĩ thủy sắt-tra dã

4 ) Một đà dã

5 ) Đát nễ-dã tha

6 ) Án_ Một long, một long, một long

7 ) Thú đà dã, thú đà dã

8 ) Vĩ thú đà dã, vĩ thú đà dã

9 ) A sa ma, sa ma

10 ) Tam mãn đá phộc bà sa

11 ) Sa-phả la na nga để, nga nga nẵng

12 ) sa-phộc bà phộc, vĩ thuật đệ

13 ) Tị tru tả đổ hàm

14 ) Tát phộc đát tha nga đa

15 ) Tô nga đa

16 ) Phộc la, phộc tả nẵng

17 ) Mật-lật đa tị sái kế

18 ) La-mật hạ mẫu nại la, mãn đát-la bát nãi

19 ) Án_ A hạ la, a hạ la

20 ) A dữu tán đà la ni

21 ) Thú đà dã, thú đà dã

22 ) Nga nga nẵng, sa-phộc bà phộc, vĩ truật đệ

23 ) Ô sắt-nị sái vĩ nhạ dã, bả lị truật đệ

24 ) Sa ha sa-la thấp-minh tán tổ nễ đế

25 ) Tát phộc đát tha nga đa

26 ) Phộc lộ kế nãnh

27 ) Tát phộc đát tha nga đá mạt đế

28 ) Sắt tra-bá la nhĩ đá

29 ) Bả lị bố la ni

30 ) Ná xả bộ nhĩ , bát-la để sắt-xỉ đế

31 ) Tát phộc đát tha nga đa hột-lị nãi dã

32 ) Địa sắt-xá đá

33 ) Địa sắt-xỉ đế

34 ) Án_ Mẫu nại lê, mẫu nại lê

35 ) Ma hạ mẫu nại lê

36 ) Phộc nhật la ca dã

37 ) Tăng hạ đát nễ , bả lị truật đệ

38 ) Tát phộc yết ma phộc la noa, vĩ truật đệ

39 ) Bát-la để nĩnh phộc đá dạ dục, vĩ truật đệ

40 ) Án_ Mẫu nĩnh, mẫu nĩnh, ma hạ mẫu nĩnh

41 ) A mẫu nĩnh, a mẫu nĩnh

42 ) Vĩ mẫu nĩnh, vĩ mẫu nĩnh, ma hạ vĩ mẫu nĩnh

43 ) Mạt để, mạt để, ma hạ mạt để

44 ) Đá tha bộ đá

45 ) Cú trí, bả lị truật đệ

46 ) Vĩ sa-bố tra, vĩ truật đệ

47 ) Án_ Hê hê

48 ) Nhạ dã, nhạ dã, ma hạ nhạ dã

49 ) Sa-ma la, sa-ma la

50 ) Sa-phả la, Sa-phả la

51 ) Tát phộc một đà

52 ) Địa sắt-xá nẵng

53 ) Địa sắt-xỉ đế

54 ) Truật đệ, truật đệ

55 ) Phộc nhật lê, phộc nhật lê, ma hạ phộc nhật lê

56 ) A phộc nhật lê, phộc nhật la nghiệt tỳ

57 ) Nhạ dã nghiệt tỳ

58 ) Vĩ nhạ dã nghiệt tỳ

59 ) Phộc nhật-la, nhập-phộc la nghiệt tỳ

60 ) Phộc nhật lộ na-nga đế

61 ) Phộc nhật lộ nạp-bà phệ

62 ) Phộc-nhật la tam bà phệ

63 ) Phộc-nhật lê, phộc-nhật lê noa

64 ) Phộc-nhật lãm bà phộc đổ, ma ma ( Xưng tên, cầu điều cần làm )

65 ) Tát lị lam, tát phộc tát đát-phộc

66 ) Nan tả, ca dã, bả lị truật đệ

67 ) Tát phộc nga để, bả lị truật đệ thất giả

68 ) Tát phộc đát tha nga đá

69 ) Tam ma sa phộc sa

70 ) Địa sắt-xỉ đế

71 ) Tát phộc đát tha nga đá thất-giả hàm

72 ) Tát ma sa-phộc tát diễm đổ

73 ) án_ Tất-địa dã, tất-địa dã

74 ) một đình, một đình

75 ) Vĩ thú đà dã, vĩ thú đà dã

76 ) Vĩ mạo đà dã, vĩ mạo đà dã

77 ) Mộ tả, mộ tả

78 ) Vĩ mộ tả dã, vĩ mộ tả dã

79 ) Thú đà dã, thú đà dã, vĩ thú đà dã, vĩ thú đà dã

80 ) Tam mãn đá đát bả lị mô tả dã

81 ) Tam mãn đá la thấp-minh, bả lị truật đệ

82 ) Tát phộc đát tha nga đa tam ma dã

83 ) Địa sắt-xá nẵng

84 ) Địa sắt-xỉ đế

85 ) Án_ Mẫu nại-lê, ma hạ mẫu nại-la

86 ) Mẫu đát-la bát ná

87 ) Địa sắt-xỉ đế

88 ) Sa-phộc hạ.

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo - Kinh Tạng
 • Thần Chú Thường Cù Lợi Độc Nữ Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Nữ Long Thí - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Vì Ta Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Vì Hải Long Vương Dạy Pháp Ấn - Kinh Tạng
 • Củ Lí Ca Long Vương Tượng Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Hà Da Yết Lợi Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Pháp Đàn - Kinh Tạng
 • Kinh Long Thí Bồ Tát Bổn Khởi - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 10 – Thụ Trai - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Dạy Tu Tập Mười Nghiệp Lành - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Ngữ - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Tối Thắng Phật Đỉnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng