Kinh Đà La Ni Thánh Lục Tự Tăng Thọ Đại Minh

Tống Thi Hộ dịch

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

***

Như vậy tôi nghe: Một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ.

Bấy giờ, Tôn Giả A Nan đang bị tật bệnh nặng. Đức Phật tự biết, liền đi đến nơi ấy, ngồi xuống rồi bảo A Nan rằng: “Nay ông hãy lắng nghe ! Ta có Đại Minh Đà La Ni hay tiêu tai bệnh ( khiến cho hết tai họa bệnh tật ), tăng ích thọ mệnh. Nếu ông thọ trì , chẳng những tự thân lìa khổ lại khiến cho 4 Chúng: Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di ngày đêm an ổn, xa lìa mọi khổ.

Lại nữa A Nan! Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này do 77 câu đê Phật và 6 vị Thầy có uy đức lớn đồng diễn nói. 6 vị Đại Sư là :

1_ Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác

2_ Đế Thích Thiên Chủ

3_ Đa Văn Thiên Vương

4_ Trì Quốc Thiên Vương

5_ Tăng Trưởng Thiên Vương

6_ Quảng Mục Thiên Vương

Thánh Hiền như vậy khác miệng cùng lời, nói Đà La Ni là:

“ Nan để lệ, nan để lê, nan đổ lị, đô ma lị, bán noa lị, câu lan trí dạ độ ma đế, sa-phộc hạ”

Đức Phật nói:” Này A Nan ! Lục Tự Đại Minh Chương Cú này có uy lực lớn. Nếu lại có người bị sợ hãi trong nạn Vương Pháp, sợ hãi trong nạn nước lớn, sợ hãi trong nạn lửa lớn, sợ hãi trong nạn giặc cướp, sợ hãi trong nạn chiến đấu, sợ hãi trong nạn Tinh Tú xấu ác ( Ác Diệu ).Khi bị các nạn như vậy hại thân thì một lòng niệm Đại Minh Chương Cú ủng hộ cho tôi ( họ tên… ) khiến được giải thoát.Nói lời ấy xong thì các chướng nạn mau được tiêu trừ.

Lại nữa A Nan ! Nếu các Hữu Tình bị các chứng đau buốt, đau đầu, đau cổ, đau mắt tai mũi , đau lưỡi răng lợi, đau môi , miệng bị lở, đau ngực sườn lưng, đau tim, đau dạ dày, đau eo lưng, đau háng, đau buốt toàn thân, với tả lỵ, trĩ, lậu, phong, vàng da, đàm ẩm…các bệnh tật nặng ác.Như trước xưng niệm Đại Minh Chương Cú, đại uy đức của Phật khiến tất cả mặt trời, mặt trăng, Tinh Diệu, La Hán, Thánh Hiền phát lời chân thật

“Đệ tử ( Họ tên… ) xin hãy ủng hộ dứt trừ tai bệnh khiến được an vui. Hết thảy: đao, kiếm, thuốc độc, cọp, sói, sư tử, rắn lớn, bò cạp, các cầm thú ác đều chẳng dám hại. Bệnh tật chẳng chết cũng chẳng bị hàng Trời xâm hại cho đến hàng A Bà Sa Ma La, Bộ Đa, Tỳ Xá Tả, Cưu Bàn Trà… tất cả Quỷ Tướng thảy đều mau lìa xa chẳng dám gây hại.

Lại nữa A Nan ! Nếu có Hữu Tình bị vướng Quỷ Mỵ nhiều năm nhiều tháng chẳng chịu bỏ lìa. Dùng Chân Ngôn này gia trì vào sợi chỉ rồi cột vào tay người bị trúng Tà thời Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ dùng phẫn nộ phá vỡ đầu của Quỷ Mỵ khiến bể ra bảy phần. Lại khiến Đại Trí Xá Lợi Phất, Đại Thần Thông Mục Kiền Liên, Trì Giới La Hầu La với ông (A Nan Đà) đều đến ủng hộ khiến được an ổn.

Nếu chẳng được như vậy thì Tu Di Sơn Vương lìa khỏi Bản Xứ, biển lớn khô cạn, mặt trời mặt trăng rơi rụng, đại địa đổ lở. Đức Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác không có vọng ngữ.

Này A Nan ! Lục Tự Đại Minh Đà La Ni này Có thần thông uy đức rất ư

hiếm có. Nếu tùy vui lắng nghe, người đó luôn được sống lâu không bệnh, mọi ác chẳng thể xâm hại… huống chi là thọ trì, đọc tụng, viết chép, cúng dường. Đây gọi là Pháp Thành Tựu Tăng Ích Tối Thượng.

A Nan nghe xong, tin nhận phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Trung Bộ 62 – Ðại Kinh Giáo Giới La Hầu La (Mahà Ràhulovàda sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 28 – Ðại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Mahàhatthipadopama sutta) - Kinh Tạng
 • Pháp Tùy Hành Niệm Tụng Đại Tì Lô Già Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Thị Thất Chi - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 8 - Kinh Tạng
 • Ngữ Lục Của Thiền Sư Thụy Châu Động Sơn Lương Giới - Kinh Tạng
 • Phẩm Báo Ân Cúng Dường Thập Nhị Đại Oai Đức Thiên - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 4 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 12 - Kinh Tạng
 • Kinh Lạc Tưởng - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Từ Thị Sở Thuyết Đại Thừa Duyên Sinh Thí Dụ Cây Lúa - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 5 - Kinh Tạng
 • Ngữ Lục Của Thiền Sư Quân Châu Động Sơn Ngộ Bổn - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 2 - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức Chư Phật Hộ Niệm Không Thể Nghĩ Bàn - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Đại Thánh Diệu Cát Tường Dạy Trừ Tai Giáo Linh Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 15 - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 49 – Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh (Brahmanimantanika sutta) - Kinh Tạng
 • Bá Trượng Hoài Hải Thiền Sư Quảng Lục - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 11 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 3 - Kinh Tạng