kinh luat luan 43

Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo

Khuyết danh, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (3) của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)
kinh luat luan 14

Kinh Đà La Ni Đại Hàn Lâm Thánh Nạn Nã

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 20

Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 1

Kinh Đà La Ni Đại Thất Bảo

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 25

Kinh Đà La Ni Diên Thọ Diệu Môn

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 41

Kinh Đà La Ni Kim Cang Bí Mật Thiện Môn

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 21

Kinh Đà La Ni Kim Cang Thọ Mạng

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 19

Kinh Đà La Ni Lạc Xoa

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 21

Kinh Đà La Ni Liên Hoa Nhãn

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 38

Kinh Đà La Ni Như Ý Luân

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 42

Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái

Nguyên Sa La Ba dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 40

Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng

Đường Đỗ Hành ỷ dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 28

Kinh Đà La Ni Nhứt Thiết Như Lai Kim Cang Thọ Mạng

ường Bất Không dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Tịnh Thất Liên Hoa
kinh luat luan 41

Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng

Đường Phật Đà Ba Lợi dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Thiền Tâm, Bản Việt dịch (2) của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 26

Kinh Đà La Ni Tăng Huệ

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 32

Kinh Đà La Ni Tập Cửu Phẩm Vãng Sanh A Di Đà Tam Ma Địa

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
phap bao 11

Kinh Đà La Ni Tối Thắng Phật Đỉnh

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 11

Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
phap bao 15

Kinh Đà La Ni Thắng Phan Anh Lạc

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 7

Kinh Đà La Ni Thánh Lục Tự Tăng Thọ Đại Minh

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Bài mới

Xem nhiều