Kinh Đà La Ni Tăng Huệ

Tống Thi Hộ dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe. Một thời Đại Tuệ Bồ Tát trụ trên đỉnh núi Tu Di, bấy giờ các hàng Thiên Tử đi đến chỗ Bồ Tát ngự , cung kính vây quanh lắng nghe Pháp.

Thời có vị Bồ Tát tên là Đồng Tử Tướng chắp tay cung kính bạch với Đại Tuệ Bồ Tát :” Nguyện xin Ngài vì chúng tôi mà nói về Tăng Tuệ Đà La Ni , giúp cho hết thảy chúng sinh kém Trí, độn căn, ngu muội được nghe để tăng thêm Trí Tuệ của mình “.

Khi ấy, Đại Tuệ Bồ Tát liền nói Đà La Ni là :

“ Đát nễ-dã tha: Án, bế tổ bế tổ_ Bát-la nghê-dã, phộc lị-đà nễ, nhạ la nhạ la, di đà-phộc lị-đa nễ, địa lý địa lý, một lệ phộc lị-đà nễ, sa-phộc hạ “

Khi Đại Tuệ nói Đà La Ni này xong thì bảo Đồng Tử Tướng rằng :” Nếu các chúng sinh có Trí Tuệ kém cỏi, căn tính ám độn, hay bị lãng quên mà phát Tâm chí thành, đối với Đà La Ni này : thọ trì, đọc tụng, cúng dường thì người này mau được Trí Tuệ rộng lớn , ghi nhớ rõ ràng chẳng quên.

Nếu có người đem Đà La Ni này tụng 7 biến hoặc 14 biến, gia trì vào nước ba lần, rồi uống vào giờ Mão . Ngày ngày đều uống như vậy , cho đến 7 tháng hoặc 8 tháng thì tự nhiên một ngày nhớ được một ngàn bài Kệ. Nếu chẳng thường uống nước cũng có thể một ngày nhớ được năm trăm bài Kệ, Trí Tuệ tăng dần , căn tính lanh lợi sáng suốt “

Bấy giờ Đồng Tử Tướng Bồ Tát và các Trời Người đều tin nhận phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Trung Bộ 103 – Kinh Nghĩ Như Thế Nào? (Kinti sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức Tạo Tháp - Kinh Tạng
 • Kinh Trung A-Hàm 14 – Phẩm Tâm - Kinh Tạng
 • Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phạm Thiên Thưa Hỏi - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 21 - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Quang dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 11 Đến Phẩm 20 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 14 - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 36 – Ðại Kinh Saccaka (Mahàsaccaka sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 23 - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 31 Đến Phẩm 40 - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 100 – Kinh Sangàrava (Sangàrava sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiện Giới - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 1 - Kinh Tạng