Phật Thuyết Tứ Nhơn Xuất Hiện Thế [Gian,Gián] Kinh

Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch

Việt dịch: Thân An – Minh Quý

Nghe như vầy, một thời Đức Bà Già Bà ở tại vườn Kì Thọ Cấp Cô Độc thành Xá Vệ, Lúc bấy giờ vua Ba Tư Nặc ngồi xe vũ bảo (xe trang sức bằng lông chim) có chúng đại thần vây quanh. Ra thành Xá Vệ, liền đến nơi chỗ ở của Đức Thế Tôn trong vườn. Đầu diện sát đất đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên. Muốn nghe thuyết Pháp.

Lúc đó, Thế Tôn bảo Vua Ba Tư Nặc rằng : có bốn người xuất hiện trên thế gian. Thế nào là bốn? Hoặc lại có người trước xấu sau đẹp. Hoặc lại có người trước đẹp sau xấu. Hoặc lại có người trước xấu sau xấu. Hoặc lại có người trước đẹp sau đẹp.

Thế nào là trước xấu sau đẹp ? Hoặc lại có người sanh trong gia đình đê tiện. Như gia đình Chiên đà la (hạng giai cấp thấp nhất thời cổ xưa Ấn Độ). Như gia đình khôi-quái (chức quang chém đầu, tra hình hoặc nghề sát sanh) như nhà công nghệ khéo tay, như nhà cạo râu tóc nghèo cùng. Ở nơi không lúa gạo, ăn không đủ no, tuy lại được ăn đồ hôi thúi tệ xấu, sanh trong gia đình như vầy, da mặt dung mạo xấu tệ. không người thích gặp, hay bị khinh khi. Thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện. người đó đã thân tu thiện hạnh, khẩu tu thiện hạnh, ý tu thiện hạnh, nếu gặp Sa Môn Bà La Môn liền khởi ý khiêm nhường. Sử sự cung kính bất cứ giờ phúc nào, nếu gặp được người cúng dường, liền vui mừng hăng hái, lúc mệnh chung thì sanh nơi trời lành thiện.Thí dụ như từ dưới đất lên tới sàng nhỏ. Từ sàng nhỏ lên tới sàng lớn. Từ sàng lớn lên tới ngựa. Từ ngựa lên tới voi. Từ voi lên tới giảng đường lớn. Do đó tôi nói người này trước xấu sau đẹp như vầy người đó trước xấu sau đẹp.

Thế nào là trước đẹp sau xấu? Nếu có người sanh trong gia đình giàu sang tôn quý. Hoặc dòng họ lớn Sát lợi. Dòng họ lớn Bà La Môn. Dòng họ lớn trưởng giả. Hoặc nhà vua. Hoặc nhà Thái tử. Hoặc nhà đại thần cùng các dòng họ lớn. Sắc diện đoan chánh không sánh được. Màu như hoa đào. người đó lại thân hành ác. Khẩu hành ác. Ý hành ác. Người đó nếu gặp Sa Môn Bà La Môn các trưởng giả Người đó gặp xong không có lòng cung kính. Cũng không chào hỏi. Cũng không ngôn luận với nhau. Người đó nếu thấy người cúng dường, liền sanh tâm đố kỵ. vậy là Tà kiến, do dự khi thấy tất cả nhiếp thụ như vầy, liền có tà kiến. Người đó không bố thí, cũng không làm phước đức, cũng không thọ lấy, cũng không hành việc thiện ác. Cũng không có đời nầy đời sau. Không cha không mẹ. Thế gian không có người tu diệu hạnh A La Hán được chứng thông nhanh chóng mà vui vẻ tự tạí. Do có thành tụ ác tà kiến như vầy, khi mệnh chung thì sanh trong ngục tù của ba ác thú. Như là người đó từ giảng đường đi xuống tới cổ voi. Từ voi đến ngựa. Từ ngựa đến sàng lớn. Từ sàng lớn đến sàng nhỏ. Từ sàng nhỏ mà đầu chân đọa dưới đất. Do đó thì ta nói người nầy trước đẹp sau xấu. Nên người đó trước đẹp sau xấu.

Người thế nào mới là trước xấu sau xấu ? Hoặc có người sanh trong nhà đê tiện. Hoặc nhà Chiên Đà La. Hoặc nhà khôi quái. Hoặc nhà công nghệ khéo tay. Hoặc nhà cạo lông tóc. Cùng những bần tiện khác không có gì ăn uống. tuy lại được ăn đồ hôi thúi khó ngửi. Sanh trong gia đình nầy. Người đó thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. Người đó đã thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. Nếu gặp Sa Môn, Bà la môn, chư tôn trưởng giả. Không cúng kính cũng không lễ sự, cũng không thích ngôn luận với nhau. Đó là tà kiến cùng tương ứng với do dự kiến. Người đó có những kiến đó. Không thí, không phước cũng không thọ lãnh. Cũng không hành thiện ác báo. Cũng không có đời nầy đời sau. Không cha không mẹ. Thế gian không có người hành nghiệp Sa Môn Bà La Môn. Không A La Hán trong đời nầy đời sau nhanh được chứng thông mà vui vẻ tự tạí. Người đó tương ứng với ác kiến, lúc mệnh chung thì sanh vào địa ngục của ba thú. Thí dụ người từ u minh đi tới u minh, từ đen tối đi đến đen tối. Do đó ta nói người nầy trước xấu sau xấu. Nên người nầy trước xấu sau xấu.

Người thế nào là trước đẹp sau đẹp. Nếu có người sanh trong gia đình hào tộc tôn quý. Sanh trong dòng họ lớn Sát lợi. Hoặc dòng họ lớn Bà la môn. Hoặc dòng họ lớn trưởng giả. Hoặc nhà Vua. Hoặc nhà Thái Tử. Nhà đại thần. Thật giàu có nhiều tiền của châu báu. Người đó rất đoan chánh không thể sánh được. Màu sắc như hoa đào. Người đó tu hành thân thiện tu hành khẩu thiện tu hành ý thiện. Người đó đã tu hành thân thiện. Đã tu hành khẩu thiện. Đã tu hành ý thiện. Người đó nếu gặp Sa môn, Bà la môn chư tôn trưởng giả. Nếu gặp thì cung kính lễ sự cúng dường cung cấp. Nếu thấy có người đến cúng dường thừa sự lễ kính. Thì rất hoan hỉ. Người đó tương ứng chánh kiến, không tướng điên đảo. người đó có những kiến như vầy. Có thí có phước có thọ lãnh. Có thiện ác hành. Có đời nầy đời sau. Có cha có mẹ. Thế gian có những Sa Môn Bà La Môn Tu phạm hạnh, A La Hán Đời nầy đời sau nhanh được chứng thông mà vui vẻ tự tạí. Người đó đã thành tụ những thiện kiến, lúc mệnh chung liền sanh lên trời. Thí dụ con người từ Giảng đường nầy đi đến giảng đường kia. Từ Quán nầy đi đến Quán kia, dụ ngoạn một cung điển nầy đến một cung điển khác. Vì vậy ta nói người đó trước đẹp sau đẹp. nên người đó trước đẹp sau đẹp. Như vầy Đại vương. có bốn loại người xuất hiện ở thế gian.

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng :

Đại Vương người bần tiện
Tín tâm thích bố thí.
Thấy Sa môn Phạm chí
Cùng các người cầu xin.
Thừa sự lễ cung kính
Cùng tu các thiện nghiệp.
Gặp thí hay vui mừng
người xin cũng thí Huệ.
Là thí Nghiệp vi diệu
Càng không bị ô uế.
Nếu Vương là người nầy
khi đến lúc lâm chung.
Sanh trời ba mươi ba
trước xấu mà sau đẹp.
Đại Vương người có của
vô tín hay đố kỵ
thường muốn làm việc xấu
tà kiến không có thầy
thấy Sa môn Phạm chí
cùng các người cầu xin
thường phỉ báng chưởi rủa
kẹo tham như nhà nghèo
gặp thí đi chốn mất
người xin không thí huệ̣
mệnh đó nghiệp chẳng đẹp
người đó bị ô uế
nếu Vương là người nầy
đến lúc giờ lâm chung
chắc sanh vào Địa ngục
trước đẹp mà sau xấu.
Đại vương người bần tiện
vô tín keo kiệt tham
thường muốn làm việc xấu
tà kiến không có thầy
thấy Sa Môn Phạm Chí
cùng các người cầu xin
thường phỉ báng chưởi rủa
kẹo tham bảo mình nghèo
gặp thí đi chốn mất
người xin không thí huệ̣
mệnh đó nghiệp chẳng đẹp
người đó bị ô uế
nếu Vương là người nầy
đến lúc giờ lâm chung
chắc sanh vào Địa ngục
trước xấu mà sau xấu.
Đại Vương người có của
hiếu tín thường bố thí
thấy Sa môn Phạm Chí́
cùng các người cầu xin
thừa sự lễ cung kính
cùng tu các thiện nghiệp
gặp thí rất vui mừng
người xin cũng thí huệ
nghiệp vi diệu đời nầy
càng không bị ô uế
nếu Vương là người nầy
đến lúc giờ lâm chung
sanh trời ba mươi ba
trước đẹp mà sau đẹp.

Vì vậy Đại Vương. Nên học theo đó. Như vầy Đại Vương nên học theo đó. Trước đẹp mà sau đẹp. Đừng học trước xấu mà sau xấu. Như vầy Đại Vương nên học theo đó.

Bấy giờ vua Ba Tư Nặc nghe những lời Phật dạy hoan hỉ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Đăng Chỉ Nhân Duyên - Kinh Tạng
 • Kinh Thí Dụ Ngũ Uẩn - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 32 - Kinh Tạng
 • Vạn Thiện Đồng Quy Tập - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 13 – Bần Tiện - Kinh Tạng
 • Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 27 – Lười Biếng Và Kiêu Mạn - Kinh Tạng
 • Thần chú tâm kinh Bất Không Quyến Tác - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Cú – Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại An Ban Thủ Ý - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Viên Thắng dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 3 – HT Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Tăng Thần Dị - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 25 – Mười Việc Ác - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 33 - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 30 – Địa Ngục - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 14 – Khuyến Khích Tu Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Tạng - Kinh Tạng