1
2
3
4
5

Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp

Hán dịch: Tống Thi Hộ

Việt dịch: Khuyết danh

***

QUYỂN 1

Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Phật trên núi Linh Thứu, thuộc thành Vương Xá cùng chúng đại Tỳ-kheo tám ngàn vị, Bồ-tát một vạn sáu ngàn còn một đời sẽ đến được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đủ thứ giống loài trong các cõi Phật đều đến hội họp.

Lúc đó, Tôn giả đại Ca-diếp-ba đang ngồi an tường ở trong đại chúng.

Bấy giờ Thế Tôn bảo Ca-diếp rằng: Có bốn thứ pháp phá hoại trí huệ Bồ-tát.

Ca-diếp bạch rằng: Bốn thứ pháp ấy nghĩa nó thế nào?

-Bốn thứ pháp là: Một là đối trong giáo pháp của Phật mà sanh khinh mạn. Hai là đối với Pháp sư mà ganh ghét Pháp sư. Ba là che giấu chánh pháp không cho người khác thấy nghe. Bốn là người khác ưa muốn pháp mình lại hay ngăn chướng, sân giận, đoạn căn lành, che giấu không nói, dối gạt người khác, chỉ cầu lợi cho mình. Này Ca-diếp! Bốn thứ pháp như vậy gọi là hoại diệt trí tuệ Bồ-tát. Nay Ta ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Như người mạn Phật pháp

Ganh ghét ở Pháp sư

Thích pháp mà che giấu

Cầu pháp mà ngăn chướng

Sân hận đoạn căn lành

Giấu pháp không vì nói

Ưa thích dối gạt người

Thường làm cầu lợi mình

Ta nói bốn pháp đây

Đoạn diệt tuệ Bồ-tát

Bốn thứ pháp như vậy

Các ông phải nên biết.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn pháp quán tối thượng làm tăng trưởng đại trí Bồ-tát.

Ca-diếp bạch rằng: Bốn pháp này nghĩa nó thế nào?

– Một là sanh tâm tôn trọng đối với giáo pháp của Phật. Hai là không sanh khinh mạn đối với Pháp sư. Ba là như nghe được pháp thì phải vì người giải nói, khởi tâm chánh trực, không cầu tất cả lợi dưỡng. Bốn là khen ngợi đa văn, tăng trưởng trí tuệ, tâm chỉ hướng về một nơi, như chỗ nghe được mà thọ trì, hành hạnh chân thật mà không nói dối. Này Ca-diếp! Bốn thứ pháp này làm tăng trưởng đại trí tuệ của Bồ-tát. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Tôn trọng giáo pháp Phật

Cùng với Pháp sư kia

Như nghe vì người nói

Không cầu ở lợi dưỡng

Cũng không cần khen ngợi

Chỉ một lòng cầu nghe

Nghe nhiều sanh trí tuệ

Như nghe thọ trì pháp

Trì xong nương pháp hành

Vì khen pháp chân thật

Nên đối Pháp sư kia

Miệng ý không hư vọng

Bốn pháp xứng làm Thầy

Được đại trí tuệ Phật.

Phật bảo đại Ca-diếp: Có cả thảy bốn pháp làm ngăn chướng tâm Bồ-đề của Bồ-tát.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào gọi là bốn pháp ngăn chướng tâm Bồ-đề?

-Bốn pháp đó là: Một là các vị A-xà-lê sư cùng các bạn lành có đức hạnh đáng tôn trọng lại phỉ báng. Hai là người khác lớn mạnh điều lành lại vì kia mà phá diệt. Ba là thấy chúng sanh hành hạnh Đại thừa đã không khen ngợi tán thán lại vọng nói lời chê bai. Bốn là bội bỏ chánh tâm mà tà vọng phân biệt. Như vậy này Ca-diếp! Bốn thứ pháp này làm ngăn chướng tâm Bồ-đề của Bồ-Tát. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

A-lê sư thiện hữu

Đức hạnh đáng tôn trọng

Tâm đã không cung kính

Trở lại sanh khinh huỷ

Người hưng thịnh điều lành

Phá hoại diệt trừ họ

Người Bồ-đề đại hạnh

Chê bai cùng khinh mạn

Bội bỏ tâm chánh trực

Tà vạy mà phân biệt

Bốn ác hành như vậy

Ngăn chướng Phật Bồ-đề

Vì vậy bốn pháp đây

Xa lìa Vô thượng giác

Không bị bốn lỗi này

Được tối thượng Bồ-đề.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có cả thảy bốn pháp làm cho các vị Bồ-tát sanh ở tất cả nơi chỗ đều sanh tâm Bồ-đề, thẳng đến ngồi Bồ-đề đạo tràng mà không chướng ngại.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

– Một là không vì thân mạng mà hành tà kiến, nói dối, nói thêu dệt. Hai là trừ bỏ tất cả hư vọng phân biệt của chúng sanh. Ba là vì Phật mà phát khởi tất cả tướng Bồ-đề, tiếng tăm như thật lưu khắp bốn phương. Bốn là giáo hóa tất cả chúng sanh khiến được A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề. Những điều nay được nói đây, này Ca-diếp! Bồ-tát đầy đủ bốn pháp như vậy, sanh ở tất cả nơi chỗ đều sanh tâm Bồ-đề, giữa các khoảng cách thời gian không bị mê lạc, thẳng đến ngồi toà Bồ-đề đạo tràng. Nay Ta sẽ ở trong đây nói lại tụng rằng:

Không vì thân mạng mình

Tà thuyết cùng nói dối

Tâm luôn thương chúng sanh

Trừ vọng cùng giải đãi

Hay làm sứ Như Lai

Cùng làm thầy chúng sanh

Hiển phát hạnh Bồ-đề

Tiếng tăm khắp bốn phương

Giáo hoá các chúng sanh

Khiến thành Vô thượng giác

An trú trong pháp đây

Bồ-đề tâm không thối.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có cả thảy bốn pháp khiến các vị Bồ-tát đã sanh hay chưa sanh pháp lành đều làm cho diệt mất hẳn không tăng trưởng được.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

– Một là quá chấp trước ngã kiến của thế gian. Hai là dò xét các dòng tộc, tham đắm lợi dưỡng, làm lực chú thuật. Ba là sân giận Bồ-tát, chỉ ca ngợi Phật giáo, không khen tụng rộng rãi. Bốn lần chưa nghe thì nói kinh pháp khó thấy, nghe rồi thì nghi báng. Như vậy, này Ca-diếp! Đủ bốn pháp đây làm cho các vị Bồ-tát đã sanh hay chưa sanh pháp lành đều bị diệt mất hẳn không tăng trưởng được. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Do chấp ngã kiến này

Đều khiến thiện pháp tận

Dòm ngó các dòng tộc

Chú thuật cầu lợi dưỡng

Huỷ lời Bồ-tát dạy

Không xưng tán rộng khắp

Chưa nghe kinh thậm thâm

Nghe rồi sanh nghi báng

Đủ bốn pháp như đây

Không lâu pháp lành tận

Vì vậy các Bồ-tát

Hành đủ bốn pháp này

Xa lìa Bồ-đề Phật

Giống như trời với đất.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có cả thảy bốn pháp làm cho các vị Bồ-tát pháp lành không mất, được thắng pháp tăng trưởng.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp? Một là muốn nghe điều lành không muốn nghe điều ác. Cầu thực hành Lục độ Ba-la-mật và Bồ-tát tạng. Hai là trừ bỏ ngã kiến, tâm hành bình đẳng khiến cho tất cả chúng sanh được pháp lợi hoan hỷ. Ba là xa lìa tà mạng được Thánh tộc hoan hỷ, người khác thật có tội hay không thật có tội cũng không nói, cũng không thấy người khác phạm lỗi. Bốn là như trí mình không thấy đó là pháp sâu xa, nhưng cũng không phỉ báng Phật Như Lai kia mà nói rằng tôi thấy như vậy, biết như vậy. Tôi không thể biết trí Phật vô biên không gì chướng ngại. Như Lai vì các chúng sanh diễn nói pháp này. Như vậy, này Ca-diếp! Đủ bốn pháp này làm cho các vị Bồ-tát pháp lành không mất, được thắng pháp tăng trưởng. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Thường muốn nghe điều lành

Không muốn nghe điều ác

Thường hành Lục Ba-la

Mà cầu Bồ-tát tạng

Dứt trừ ở ngã kiến

Mà hành tâm bình đẳng

Khiến khắp các chúng sanh

Được pháp lợi hỷ kia

Trụ mạng sống thanh tịnh

Lại gặp dòng giống Thánh

Tội người thật không thật

Trọn không vì đó nói

Giả sử thấy lỗi lầm

Đồng như không thấy nghe

Pháp này rất thâm ảo

Ít trí không thể biết

Chỉ mình Phật hiểu rõ

Mà không sanh nghi báng

Trí Phật rộng vô biên

Như Lai vì chúng nói

Người hành bốn pháp đây

Pháp thắng trí vô tận

An trú trong pháp ấy

Bồ-đề không khó được.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn thứ pháp sanh tâm bất chánh, lìa Bồ-tát hạnh.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

-Một là nghi ngờ Phật pháp, tâm không yêu thích. Hai là ngã kiến cống cao, sân hận hữu tình. Ba là người khác được lợi dưỡng thì tham ái, ganh ghét. Bốn là không sanh tâm kính tín đối với Phật và Bồ-tát, cũng không xưng tán mà lại phỉ báng. Này Ca-diếp! Bốn pháp như vậy sanh tâm bất chánh, lìa Bồ-tát hạnh. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Nghi ngờ pháp chư Phật

Cố ý không ưa thích

Cống cao thêm ngã kiến

Sân hận với chúng sanh

Thấy người được lợi dưỡng

Khởi tham ái ganh ghét

Đối với Phật Bồ-tát

Không sanh tâm kính tín

Bốn tâm bất chánh đây

Xa lìa Bồ-tát hạnh.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn thứ pháp làm cho các vị Bồ-tát được tướng nhu nhuyến.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

-Một là bị mắc phải A-bát-la-đế (lỗi lầm) mắc rồi phát lộ trọn không che giấu, vĩnh viễn lìa xa lỗi lầm. Hai là lời nói phải rõ ràng và chân thật, thà bỏ ngôi vua, phá hoại phú quý, tiêu tán tài lợi, xả bỏ thân mạng, chỉ nói lời chân thật trọn không nói dối, cũng không khiến người khác nói lời hư dối. Ba là không nói lời thô ác, chê bai, miệt thị tất cả chúng sanh, cho đến lời nói thiện cùng bất thiện, đấu tranh, đánh đá nhau, trói buộc, tù tội. Những tội lỗi như vậy cũng không nói, sợ mình mắc tội mà bị quả báo của nghiệp. Bốn là tin sâu tất cả giáo pháp của chư Phật, giữ tâm ý thanh tịnh. Này Ca-diếp! Bốn pháp như vậy làm cho các vị Bồ-tát được tướng nhu nhuyến. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Mắc phải A-bát-la

Sợ tạo thành tội lỗi

Bạo dạn không tự che

Tẩy tâm mà phát lộ

Đem tâm ý chân thật

Mà nói lời thành thật

Thà mất nước mất ngôi

Bỏ thân mạng tài sản

Không nói lời hư dối

Bội bỏ hạnh chân thật

Cũng không bảo người khác

Khiến họ làm điều dối

Lại không hành huỷ báng

Miệt thị thảy chúng sanh

Người tốt cùng không tốt

Cho đến đấu tranh nhau

Trọn không nói lỗi người

Sợ tự chiêu nghiệp quả

Tâm trú hạnh thanh tịnh

Tin vui Phật Bồ-đề

Bốn điều Phật dạy đây

Chúng sanh phải thân cận.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn thứ pháp khiến tâm ý Bồ-tát cang cường.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

– Một là nghe pháp tối thượng thắng mà tâm không thích làm. Hai là đối với chánh pháp và phi pháp, tuy biết là tịnh hay nhiễm nhưng pháp tịnh thì không làm mà làm phi pháp. Ba là không thân cận A-xà-lê và Pháp sư v.v…, tin thọ lời hư dối, không biết thức ăn từ nơi nào đến. Bốn là thấy các vị Bồ-tát đầy đủ công đức tốt lành đều không cung kính mà ngã kiến khinh mạn. Này Ca-diếp! Bốn pháp như vậy khiến cho các vị Bồ-tát tâm ý cang cường. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Hạ liệt, ngã kiến, mạn

Thêm lớn tâm cang cường

Nghe pháp tối thượng ấy

Tâm ý không thích hành

Pháp tịnh mà không tu

Phi pháp sanh ưa thích

Bội bỏ A-xà-lê

Không kính ở Pháp sư

Thọ thực không biết chỗ

Tin làm ở dối trá

Bồ-tát đức tốt lành

Không sanh tâm tôn trọng

Bốn pháp Phật nói đây

Ta cũng thường xa lìa.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn thứ pháp khiến các vị Bồ-tát thấy biết sáng suốt.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

– Một là nghe thiện pháp thích làm, nghe ác pháp thích dứt nghỉ; biết pháp chân thật liền bội bỏ tà ngụy, tin làm theo chánh đạo. Hai là xa lìa sự chê bai, tương ứng thuần điều thiện, lời hay ho nên lưu bố khiến mọi người ái kính. Ba là thân cận Pháp sư, biết thức ăn từ đâu đến, điều phục các căn, giới, định không gián đoạn. Bốn là mình được Bồ-đề nhưng không bỏ chúng sanh mà thật hành từ tâm thương xót, khiến cho họ yêu thích chân đức rộng lớn. Này Ca-diếp! Bốn pháp như vậy khiến cho các vị Bồ-tát thấy biết sáng suốt. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Nghe thiện ưa muốn làm

Nghe ác tâm muốn nghỉ

Bỏ nghiệp nhân tà ngụy

Thọ làm Bát chánh đạo

Thường xa lìa huỷ báng

Được tương ứng nghiệp thiện

Lưu bố lời hay ho

Khiến chúng sanh yêu kính

Thân cận ở Giáo sư

Biết thức ăn đâu đến

Chế phục giữ căn cảnh

An trú nơi giới định

Tuy được Phật Bồ-đề

Không bỏ hữu tình giới

Chân thật thương xót họ

Khiến cầu Vô thượng đức

Bốn pháp Phật nói đây

Mau được gần quả lành.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Bồ-tát có bốn thứ phạm sai lầm.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn thứ?

– Một là chúng sanh tín căn chưa thuần thục mà qua giáo hóa người khác. Bồ-tát phạm sai lầm. Hai là chúng sanh còn hạ liệt, tà kiến mà rộng nói Phật pháp. Bồ-tát phạm sai lầm. Ba là vì chúng sanh Tiểu thừa mà nói pháp Đại thừa. Bồ-tát phạm sai lầm. Bốn là khinh mạn chúng sanh chánh hạnh trì giới mà nhiếp thọ chúng sanh phạm giới tà hạnh. Này Ca-diếp! Bốn pháp như vậy khiến Bồ-tát phạm sai lầm. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Chúng sanh tin chưa thuần

Mà qua hóa người khác

Hữu tình tà hạ liệt

Vì kia rộng nói pháp

Ở nơi Thanh văn kia

Phân biệt pháp Đại thừa

Khinh mạn người chánh hạnh

Nhiếp thọ kẻ phá giới

Nên biết bốn lỗi đây

Bồ-tát phải xa lìa

Nương bốn pháp hành này

Bồ-đề không thành tựu.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn thứ pháp thành Bồ-tát đạo.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

– Một là thực hành tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Hai là dùng Phật trí giáo hóa tất cả chúng sanh. Ba là diễn nói diệu pháp cho tất cả chúng sanh. Bốn là làm phương tiện chân chánh đối với tất cả chúng sanh. Này Ca-diếp! Bốn pháp như vậy thành Bồ-tát đạo. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Đối các loài chúng sanh

Thường hành tâm bình đẳng

Giáo hóa các hữu tình

Khiến vào trí Như Lai

Thường nói vi diệu pháp

Cứu độ tất cả người

An trú trong chân thật

Đây gọi chánh phương tiện

Bốn pháp bình đẳng này

Phật thường tự diễn nói

Nương pháp kia thường hành

Thành tựu Bồ-tát đạo.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn thứ pháp làm Bồ-tát oán giận mà không thể làm.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

– Một là thích tu Tiểu thừa, ưa làm lợi mình. Hai là hành Bích-chi-phật thừa, lý pháp cạn cợt. Ba là tuỳ thuận chú thuật, kỹ nghệ của thế gian. Bốn là dùng trí thông minh biện luận của thế gian, học tập các pháp hư dối và không lợi ích của thế gian kia. Này Ca-diếp! Bốn pháp như vậy làm Bồ-tát oán giận không thể cùng làm. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Hoặc hành Thanh văn thừa

Xuất gia làm tự lợi

Cùng Bích-chi-ca kia

Chứng hạnh lý thô cạn

Tham đắm nghề thế gian

Kỹ thuật cùng cấm chú…

Lại dùng trí thế gian

Học pháp dối không lợi

Dối gạt hàng chúng sanh

Không đến nơi chân thật

Bốn pháp đây nếu làm

Bồ-tát mất căn lành

Oan gia không đồng hành

Phật dạy nên lìa xa.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn thứ pháp là bạn lành của Bồ-tát.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

– Một là người có cầu đạo Bồ-đề, là bạn lành của Bồ-tát. Hai là làm đại Pháp sư, là bạn lành của Bồ-tát. Ba là người do văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ mà sanh ra tất cả căn lành, là bạn lành của Bồ-tát. Bốn là người cầu tất cả Phật pháp nơi Phật Thế Tôn, là bạn lành của Bồ-tát. Này Ca-diếp! Bốn pháp như vậy là bạn lành của Bồ-tát. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Người cầu thành Bồ-đề

Bạn thân đệ tử Phật

Làm đại Sư thuyết pháp

Hiển bày văn, tư, tu

Giáo hoá các chúng sanh

Sinh khởi năm căn lành

Thường làm con Thiện Thệ

Sẽ được đạo Chánh giác

Phật nói bốn pháp đây

Chánh hạnh không lạc mất

Khiến được đại Bồ-đề

Đây gọi thật bạn lành.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn thứ pháp làm ảnh tượng của Bồ-tát.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

– Một là vì lợi dưỡng không vì pháp. Hai là cốt vì khen ngợi không vì giới đức. Ba là cầu an lợi mình, không cầu lợi khổ não của chúng sanh. Bốn là dối với người thật có khả năng đạo đức, thường không biết phân biệt, không ưa muốn. Này Ca-diếp! Bốn pháp như vậy là hình tượng của Bồ-tát. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Mong cầu nhiều lợi dưỡng

Không vì nghe thụ pháp

Ưa thích người tán dương

Quên bỏ ở đức nghiệp

Chỉ cầu an cho mình

Không thương chúng sanh khổ

Đối bậc thật đức kia

Không thích không phân biệt

Bốn thứ pháp như vậy

Phật nói làm hình tượng

Của Bồ-tát các ông

Mỗi người phải xa lìa.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn thứ pháp là thật đức của Bồ-tát.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

– Một là vào được Không giải thoát môn, tin nghiệp báo là vô tánh. Hai là vào được vô ngã vô nguyện môn, tuy được Niết-bàn nhưng vẫn thường khởi đại bi muốn độ chúng sanh. Ba là ở trong cõi luân hồi, dùng phương tiện thiện xảo mà hành bố thí. Bốn là tuy làm bố thí cho các hữu tình nhưng không cầu quả báo. Này Ca-diếp! Bốn pháp như vậy là thật đức của Bồ-tát. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Vào Không giải thoát môn

Tin quán nghiệp vô tánh

Vô ngã vô nguyện môn

An trú hành từ mẫn

Tuy chứng Niết-bàn không

Nhưng muốn độ chúng sanh

Nên ở trong luân hồi

Khéo bày các phương tiện

Rộng độ các quần sanh

Không mong cầu phước báo.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn thứ pháp làm tàng lớn của Bồ-tát.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

– Một là cung kính cúng dường chư Phật. Hai là thường hành Lục độ Ba-la-mật-đa. Ba là tôn trọng Pháp sư tâm không thối động. Bốn là thích ở rừng sâu hoang vắng tâm không tạp loạn. Này Ca-diếp! Bốn pháp như vậy là tàng lớn của Bồ-tát. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Ở nơi chư Phật kia

Cúng dường tất cả Phật

Trong Lục độ Đại thừa

Mà hành Ba-la-mật

Tôn trọng Sư thuyết pháp

Thừa sự tâm không thối

Thường sống trong rừng vắng

Thanh tịnh không tạp loạn

Bốn pháp Phật nói đây

Tàng lớn của Phật tử.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn thứ pháp khiến Bồ-tát xa lìa ma đạo.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

– Một là những việc ra làm không lìa tâm Bồ- đề. Hai là tâm không não hại đối với tất cả chúng sanh. Ba là hiểu biết thông suốt tất cả pháp. Bốn là không sanh khinh mạn đối với tất cả chúng sanh. Này Ca-diếp! Bốn pháp như vậy khiến Bồ-tát xa lìa ma đạo. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Chỗ ra làm việc lành

Không lìa tâm Bồ-đề

Đối với quần sanh kia

Thường không làm não hại

Thông đạt các pháp thiện

Tuyệt đối không khinh mạn

Bốn pháp Phật nói đây

Lìa xa các ma đạo

Người nương theo hạnh này

Chứng được pháp chân không.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn thứ pháp khiến Bồ-tát tập hội tất cả căn lành.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

– Một là thích ở nơi rừng vắng tịch tĩnh yên tịnh. Hai là bố thí, ái ngữ, lợi hành đồng sự để thâu nhiếp chúng sanh. Ba là vui cầu diệu pháp, xả bỏ thân mạng. Bốn là nghe nghĩa không biết đủ, tập hội các căn lành, cần hành tinh tấn. Này Ca- diếp! Bốn pháp như vậy hay làm cho Bồ-tát tập hội tất cả căn lành. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Thích ở nơi nhàn tịnh

An ổn lìa phiền náo

Bốn pháp đưa chúng sanh

Khiến lên đường giác ngộ

Tinh cần cầu diệu pháp

Với thân mạng xả bỏ

Siêng tích tập căn lành

Nghe pháp không biết đủ

Phật nói bốn hạnh này

Sanh vô biên thiện pháp.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn thứ pháp, Bồ-tát phát sanh vô lượng phước đức.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

– Một là thường hành pháp bố thí tâm không lẫn tiếc. Hai là khởi đại bi tâm cứu giúp những chúng sanh phá giới. Ba là giáo hóa các hữu tình khiến phát tâm Bồ-đề. Bốn là nhẫn nhục và cứu hộ đối với người xấu xa hèn kém. Này Ca-diếp! Bốn pháp như vậy, khiến Bồ-tát sanh vô lượng phước đức. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Rộng nói các diệu pháp

Tâm thanh tịnh không tiếc

Các hữu tình phá giới

Rũ lòng thương cứu giúp

Khiến cho chúng sanh kia

Phát tâm giác thanh tịnh

Các hạng người xấu kém

Hành nhẫn nhục cứu giúp

Chư Phật cùng Bồ-tát

Đồng làm bốn pháp ấy.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn thứ pháp Bồ-tát có thể phá tâm vô minh phiền não.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

– Một là hành giới hạnh đầy đủ không phạm. Hai là thọ trì diệu pháp thân tâm không mỏi mệt. Ba là theo nơi ý kinh pháp ấy mà giải bày để trao truyền ngọn đèn pháp thí. Bốn là đầu thành lễ kính, xưng tán đức hạnh của Phật. Này Ca-diếp! Bốn pháp như vậy, Bồ-tát có thể phá tâm vô minh phiền não. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Kiên trì giới đầy đủ

Tâm địa không khuyết phạm

Thường thọ trì diệu pháp

Ngày đêm tâm không mệt

Theo ý chư Phật dạy

Giải bày thắp đèn pháp

Xưng tán tất cả Phật

Đầu thành cung kính lễ

Bậc trí hành bốn này

Hay đoạn đất vô minh

Tâm tất cả chư Phật

Nương đây được Bồ-đề.

Phật bảo Ca-diếp-ba: Có bốn thứ pháp, Bồ-tát sanh trí vô ngại.

Ca-diếp bạch rằng: Thế nào là bốn pháp?

– Một là có pháp để bố thí. Hai là thọ trì diệu pháp. Ba là không hại người khác. Bốn là cũng chẳng khinh mạn. Này Ca-diếp! Bốn pháp như vậy, Bồ-tát sanh trí vô ngại. Nay Ta sẽ ở trong đây mà nói lại tụng rằng:

Thường hành bố thí pháp

Khiến kia được thọ trì

Không ganh người có học

Tôn trọng người trì giới

Bốn pháp trừ tội cũ

Được thành Tối thượng giác

Nương đây được Bồ-đề

Phát sanh trí vô ngại

Phân biệt mười hai hành

Bậc trí được Bồ-đề

Thành tựu Cam lồ vị

Nơi có các chúng sanh

Mà đủ Pháp nhãn sâu

Giải nói đọc tụng trì

Phật nói người như đây

Được phước không thể lường

Như cát nơi sông Hằng

Ức các cõi nước Phật

Trong đó đầy bảy báu

Cúng dường tất cả Phật

Được phước cũng vô lượng

Nếu người niệm pháp đây

Bốn câu dà tha kinh

Phước đức nhiều hơn kia

Lại nữa Ca-diếp-ba

Nếu trì bốn câu này

Chưa gọi là Bồ-tát

Thì được gọi Bồ-tát

Trong bốn pháp nói đây

Đầy đủ mười hạnh lành

Nương pháp tâm bình đẳng

Vì thế gọi Bồ-tát.

  Xem thêm:

 • Kinh Cư sĩ Tịnh Ý Thưa Hỏi - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 25 – Kinh Bẫy Mồi (Nivàpa sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Ngài Ma Ha Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Duyên Xuất Gia - Kinh Tạng
 • Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác - Kinh Tạng
 • Kinh Na-Tiên Đàm Đạo - Kinh Tạng
 • Kinh Lầu Các Chánh Pháp Cam Lồ Cổ - Kinh Tạng
 • Kinh Nói Về Lễ Tắm Phật Sau Khi Đức Phật Đã Nhập Diệt - Kinh Tạng
 • Kinh Nhập Định Bất Định Ấn - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 15 - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 13 – Bần Tiện - Kinh Tạng
 • Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí - Kinh Tạng
 • Kinh A Nậu Phát - Kinh Tạng
 • Phật Thuyết Công Đức Của Tu Lại - Kinh Tạng
 • Kinh Bách Dụ – Thích Tâm Châu dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Nói Về Công Đức Xuất Gia - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Nói Về Tu Lại - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 18 – Chọn Bạn Kết Giao - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 17 – Làm Phúc - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa - Kinh Tạng