Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí

Đại A La Hán [Nan, Nạn] Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí

Đường Huyền Trang dịch

Bản Việt dịch của Thích Chúc Hiền

***

Tôi nghe như vầy, sau khi Đức Phật Niết-bàn khoảng tám trăm năm, tại kinh đô vua Thắng Quân nưóc Sư Tử có vị A-la-hán tên là Nan-đề-mật-đa-la(Trung Hoa gọi là Khánh Hữu).Ngài có đầy đủ ba minh,tám giải thoát,sáu thần thông,* hạnh nguyện nhu hòa. Đ ồ ng th ời công đức, thiền định, trí tuệ Ngài thảy đều được đầy đủ, lại có oai thần rất lớn, tiếng tăm lừng lẫy. Nhờ năng lực hạnh nguyện và trí tuệ mà Ngài biết được tâm hành cuả tất cả chúng sanh trong cõi nầy. Ngài lại tuỳ thuận chúng sanh làm các việc lợi ích,duyên giáo hóa xong,Ngài sẽ nhập Niết-b àn.

Ngài nhóm họp các Tỳ kheo,Tỳ kheo ni lại rồi nói những công đức nhiệm mầu mà chính bản thân Ngài chứng đắc và những việc làm lợi ích an vui cho chúng sanh,cũng như những sự nghiệp thù thắng mà Ngài thành tựu được.Ngài bảo với đ ại chúng lúc đó rằng: Từ nay trở đi ta không cò làm gì nữa,chỉ có Vô Dư Y là chỗ quay về. Các nhân giả nên biết nếu có điều gì nghi ngờ thì hỏi.Bấy giờ, đại chúng nghe lời ấy rồi cất tiếng gào khóc,không tự kiềm chế được,ai nấy đều,lăn lóc trên đất.

Có người nói rằng: Đức Phật đã Nhập Niết-bàn từ lâu,các Thánh đệ tử của Ngài cũng theo đó mà tịch diệt, thế gian lâu nay không có Phật,nay chỉ có Tôn giả là mắt của trời người. Nở nào Ngài lại muốn bỏ chúng con?Xin Ngài dũ lòng thương xót chúng con mà nán lại. Tôn giả Khánh Hữu an ủi đại chúng rằng: Đừng nên khóc lóc nữa!Các nhân giả nên biết rằng pháp ở thế gian có sanh ắt có diệt. Chư Phật Như Lai hàng phục đưọc tứ ma*,tự tại với thọ mạng, thuận theo thế gian mà còn thị hiện Niết-bàn.Huống gì ta nay, đâu thể nào sống mãi được? Theo lời thỉnh cùa các nhân giả cũng không ích lợi gì.Các nhân giả nên thể theo ý đây đừng sanh u buồn nữa! chỉ có điều gì nghi ngờ thì hãy mau mau hỏi.Các Tỳ kheo mặc dù vâng theo lời Ngài dạy, nhưng vẫn còn than thở khóc lóc hồi lâu mới hỏi rằng: Chúng con không biết chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ trụ được bao lâu? Bấy giờ,Tôn Giả đáp rằng:Các ngài hãy lắng nghe! Như Lai xưa kia đã nói kinh Pháp Trụ. Nay tôi sẽ vì các ngài mà nói sơ lược:

Khi Đức Phật Niết-bàn, Ngài đem giáo pháp vô thượng phó chúc cho mười sáu vị Đại A-la-hán và các hàng quyến thuộc,khiến họ thọ trì, để cho giáo pháp không bị tiêu diệt. Ngài dạy cho người thân và các vị thí chủ nên gieo tạo phuớc điền, để họ được phước báo lớn. Khi ấy, đại chúng nghe xong vơi bớt buồn rầu. Đại chúng lại thưa : Nói về mưòi sáu vị A-la-hán,chúng con không biết tên của các vị ấy là gì?

Ngài Khánh Hữu đáp:

1. Tôn giả Tân-độ-la-bạt-la -nọa-xà

2. Tôn giả Ca- nặc- ca- phạt- tha

3. Tôn giả Ca-nặc-ca-bạt-ly-đọa-đồ 。

4. Tôn giả Tô- tần- đà

5. Tôn giả Nặc-cự-la

6. Tôn giả Bạt-đà-la 。

7.Tôn giả Ca- lý- ca 。

8. Tôn giả Phạt-đồ-la- phất-đa-la

9. Tôn giả Thú- bác- ca 。

10.Tôn giả Bán- thác- ca 。

11.Tôn giả La-hỗ-la 。

12.Tôn giả Na- già- tê- na 。

13.Tôn giả Nhân- yết- đà 。

14.Tôn giả Phạt- na- bà- tư 。

15.Tôn giả A-thị-đa 。

16.Tôn giả Chú- đồ- bán- thác- ca 。

Mười sáu vị đại A-la-hán như thế, tất cả đều có đầy đủ ba minh,sáu thần thông,tám giải thoát cùng vô lượng công đức, lìa các nhiễm trong ba cõi,,tụng trì ba tạng thánh giáo,thông suốt khắp các ngoại điển,vâng hành theo lời Phật dạy, dùng sức thần thông tự kéo dài tuổi thọ cho đến chánh pháp của Đức Thế Tôn còn tồn tại thì chư vị thường theo hộ trì và khiến cho các vị thí chủ gieo tạo chơn phuớc điền thì làm cho họ được phước báo lớn.

Bấy giò, các vị ty kheo v à tỳ kheo ni lại thưa rằng: Chúng con không biết mười sáu vị tôn giả đó phần nhiều trụ ở đâu để hộ trì chánh pháp,làm lợi ích cho chúng sanh? Ngài Khánh Hữu đáp:Vị tôn giả thứ nhất cùng với một ngàn v ị A-la-h án quyến thuộc phần nhiều trụ ở Tây Cù Đà Ni Châu

Vị tôn giả thứ hai cùng với năm trăm v ị A-la-hán quyến thuộc phần nhiều trụ ở phía Bắt nước Ca-thấp-di-la

V ị tôn giả thứ ba cùng với sáu trăm v ị A-la-hán quyến thuộc phần nhiều trụ ở Đông Thắng Thân Châu

Vị tôn giả thứ tư cùng với bảy trăm v ị A-la-hán quyến thuộc phần nhiều trụ ở Bắc Câu Lô Châu

Vị tôn giả thứ năm cùng với tám trăm vị A-la-hán quyến thuộc phần nhiều trụ ở Nam Thiệm Bộ Châu

Vị tôn giả thứ sáu cùng với chín trăm v ị A-la-h án quyến thuộc phần nhiều trụ ở Đam Một La Châu

Vị tôn giả thứ bảy cùng với ngàn v ị A-la-hán quyến thuộc phần nhiều trụ ở Tăng Gìa Trà Châu

Tôn giả thứ tám cùng vớì một ngàn một trăm vị A-la-hán quyến thuộc phần nhiều trụ ở Bát Thứ Nã Châu.

Vị tôn giả thứ chín cùng với chín trăm v ị A-la-hán quyến thuộc,phần nhiều trụ ở trong núi Hương Túy

Vị tôn giả thứ mười cùng với ba ngàn một tr ăm vị A-la-hán quyến thuộc phần nhiều trụ ở Tam Thập Tam Thiên .

Vị tôn giả thứ mười một cùng với một ngàn một trăm v ị A-la-hán quyến thuôc phần nhiều trụ ở Tất Lợi Dương Cù Châu

Vị tôn giả thứ mười hai cùng với một ngàn hai trăm vị A-la-hán phần nhiều trụ ở núi Bán Độ Ba

Vị tôn giả thứ mười ba cùng với một ngàn ba trăm vị A-la-hán phần nhiều trụ ở trong núi Quảng Hiếp

Vị tôn giả thứ mưòi bốn với một ngàn bốn trăm vị A-la-hán quyến thuộc phần nhiều trụ ở trong núi có thể trụ

Vị tôn giả thứ mười lăm cùng với một ngàn năm trăm vị A-la-hán quyến thuộc phần nhiều trụ ở núi Thứu Phong

Vị tôn giả thứ mười sáu cùng với một ngàn sáu trăm v ị A-la-hán phần nhiều trụ ở trong núi Trì Trục

Này các nhân gỉa!Nếu thế giới này mà tất cả cac vị Quốc vương,phụ tướng, đại thần trưởng giả cư sĩ,nêu có người nam,người nữ nào ân cần phát lòng thanh tịnh mở hội cúng dường cho bốn phương Tăng.Giả sử năm năm mở hội Vô Già ,hoặc khánh thành chùa,tượng,kinh.v.v.mà mở hội cúng dường.Hoặc thỉnh chư Tăng đến trú xứ rồi mở hội cúng dường,hoặc đến chùa,nơi kinh hành.v.v.trải các tọa cụ, đem y phục,thuốc men, đồ ăn,thức uống dâng lên cúng dường chư Tăng thì khi ấy mười sáu vị đại A-la-hán và các quyến thuộc tùy từng nơi mà chia nhau đến,hiện ra các hình thức của bậc Thánh,hoặc ẩ,hoặc hiện,cùng với chúng phàm phu thầm nhậnđồ cúng dường đẻ cho thí chủ nhờ đó mà được phước báo thù thắng.

Mười sáu vị đại A-la-hán này hộ trì chánh pháp,làm lợi ích cho chúng sanh,cho đến khi tuổi thọ của con người ở Nam Thiệm Bộ Châu chỉ còn rất ngắn khoảng mười tuổi, đao binh dấy khởi,chém.giết lẫn nhau,thì khi ấy Phật Pháp mới diệt.Sau kiếp đao binh,tuổi thọ con ngưuời tăng dần lên đến một trăm tuổi,người ở châu này chán cảnh đao binh giết chóc đau khổ trước đó, nên họ thích tu các pháp lành.Khi ấy,mười sáu vị đại A-la-hán này cùng với các quyến thuộc lại đi vào trong loài người xiễn dương chánh pháp vô thượng đẻ độ vô lượng chúng sanh,khiếnhọ xuất gia,làm các việc lành lợi ích chúnh sanh.Cứ như thế,cho đến khi tuổi thọ con người ở châu này lên đến sáu vạn năm thì chánh pháp vô thượng được phát triển rực rỡ không ngừng.Sau đó, đến khi tuổi thọ con người lêen đến bảy vạn năm thì chánh pháp vô thượng bị diệt hết.

Khi ấy,mười sáu vị đại A-la-hán cùng với các quyến thuộc đến nhóm họp ở châu này,vận sức thần thông,dùng bảy thứ báu để xâ tháp cao rộng trang nghiêm đẹp đẽ,rồi thỉnh xá-lợi của Đức Phật ThíchCa Mâu Ni vào thờ trong đó.Bấy giờ,mười sáu vị đại A-la-hán cùng với các quyến thuộc cùng nhau cung king nhiễu quanh tháp, đem các thứ hương hoa dâng lên cúng dường,ngợi khen,nhiễu quanh trăm ngàn vòng,chime ngưỡng ,lễ lạy xong đều bay lên hư không,hướng vế phía tháp mà thưa rằng:Kính lễ Đức Thế Tôn Thích Ca Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác!chúng con nhận lời dạy bảo hộ trì Chánh Pháp cùng với trời người làm các việc lợi ích.Nay pháp tạng đã diệt,duyên của chúng con cũng đã hết,chúng con xin từ biệt để được diệt độ.Nói lời ấy xong,bấy giời mười sáu vị đại A-la-hánđdều nhập Vô Dư Niết Bàn.Trước hết các Ngài dùng nguyện lực thiền định khởi lửa đốt thân,giống như đèn tắt thì hài cốt cũng không còn.

Bấy giờ,tháp lún vào trong đất đến viền bánh xe bằng vàng ròng thì mới dừng lại.Chánh Pháp của Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni tồn tại ở đó được ba ngàn đại thiên thế giới thì mới diệt hết.Từ đó,trong cõi Phật này có bảy vạn vị Câu Chi Độc Giác cùng lúc xuất hiện, đến khi tuổi thọ của con người khoảng tám vạn năm thì chúng Độc Giác đều nhập diệt.

Sau đó, Đức Phật Di Lặc xuất hiện ở đời.Bấy giờ,khắp nơi ở Thiêm Bộ Châu đều được trang nghiêm thanh tịnh,không có các thứ gai gốc,khe hang,gò nỗng, đất đai đều bằng phẳng,nhẵn nhuận,có cát bằng vàng ròng phủ trên mặt đất,nơi nơi đều có ao trong,rừng rú tốt tươi,hoa thơm,cỏ lạ và các báu hợp thành càng them đẹp đẽ thật đáng ưa thích.Mọi người đèu có lòng từ,tu hành mười thiện nghiệp,cho nên tuổi thọ được lâu dài, đầy đủ sung túc ,luôn được an ổn.Sĩ nữ đẹp đẽ yêu kiều,thành ấp xóm làng thì gà bay,nông trại lúa má trúng mùa,gieo một hạt thành bảy hạt,tự nhiên thành hạt không cần cày bừa.

Này các vị nhân giả!Vào thời điểm đó,cõi nước trang nghiêm,chúng sanh được hưởng phước báo không thể nói hết.Như kinh Di Lặc Thành Phật có nói: Đức Phật Di Lặc sau khi thành chánh giác,Ngài khai mở ba hội thuyết pháp cho chúng Thanh Văn,khiến họ ra khỏi sanh tử,chứng đắc Niết Bàn.

+Hội thứ nhất có chin trăm mười sáu chúng Câu Chi Thanh Văn

+Hội thứ hai có chin trăm mười bốn chúng Câu Chi Thanh Văn.

+Hội thứ ba có chin trăm mười hai chúng Câu Chi Thanh Văn.

Các Quốc Vưong, Đại thần,Trưởng Giả,Cư sĩ nam,nữ,tất cả thí chủ nay ở trong chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năng làm Phật sự,tự mình gieo trồng căn lành hoặc dạy cho người gieo trồng.Nghĩa là đem bảy báu,vàng,bạc,trân châu,ngọc bích,gỗ hương,thâu, đồng,thiết,gỗ,sơn phết,hoặc dùng lụa là để thêu,họa,làm tượng Phậtvà tháp,hoặc lớn,hoặc nhỏ,thậm chí rất nhỏnhư đốt ngón tay,hoặc dùng hưong hoa,các thứ cúng vi diệu hoặc nhiều,hoặc ít,dâng lên cúng dường.Người đó nhờ năng lực nầy đến khi Đức Di-lặc thành Chánh Giácvị ấy được thân người, ở trong hội thứ nhất của Phật bằng lòng tin trong sáng,bọ tục xuất gia,cạo bỏ râu tóc,mặc pháp ph5c,dự vào hang thánh chúng

Nơi tạng giáo Đại Thừa có tánh không sâu mầu tương ung với các kinh đển Đại Thừa như Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa,Kinh Diệu Pháp Phân Đà Lợi Ca,Kinh Kim Quang Minh.Kinh Kim Cương Thủ Tạng,Kinh Thủ Lăng Già Ma Tam Ma Địa,Kinh Huyễn Dụ Tam Ma-địa,Kinh Đại Thần Biến Tam-ma-địa,Kinh tập chư công đức tam-ma-địa,Kinh hoàn Như Lai trí ấn tam-ma-địa Kinh cụ chư uy quang tam-ma-địa.Kinh bảo đài. Kinh tập chư Bồ-tát tam-ma-địa. Kinh chư Phật nhiếp thọ Kinh tập thỉnh vấn.Kinh Phạm Vương vấn. Kinh thiện cát vấn. Kinh dũng mãnh vấn. Kinh năng mãn vấn.Kinh hải long vương vấn.Kinh vô nhiệt não long Vương vấn. Kinh thọ tràng long Vương vấn Kinhbảo chưởng vấn.Kinh bảo kế vấn.Kinh hư không âm vấn. Kinh hư không hống vấn.Kinh huyễn võng vấn.Kinh bảo nữ vấn.Kinh diệu nữ vấn.Kinh thiện tý vấn.Kinh sư tử vấn.Kinh mãnh thọ/thụ vấn.Kinh kim quang nữ vấn.Kinh thuyết vô tận tuệ,Kinh thuyết vô cấu xưng,Kinh vị sanh oán Vương,Kinh đế thật,Kinh Na-la-diên,Kinh Kinh Kinh Phật hoa nghiêm,Kinh liên hoa thủ,Kinhthập Phật danh,Kinh Vô Lượng Quang chúng,Kinh Cực-Lạc chúng,Kinh tập tịnh hoa,Kinh Đại Tập,Kinh nhập nhất thiết đạo,Kinh bảo tràng,Kinh bảo tụ,Kinh bảo khiếp,Kinh thải họa,Kinh cao đảnhVương,Kinh như thị đẳng Đại thừa,Kinh hữu bách câu-chi bộ.Lại có các tạng khác như: Tạng ĐạiThừa tỳ -nạ- da, Tạng A-tỳ- đạt-ma.Các bộ loại này tất cả đều thuộc Tạng Bồ-t át.Lại có ba tạng Thanh Văn đó là Tạng Tố- đát-lãm, Tạng Tỳ-nại-da,,Tạng A-tỳ-đạt-ma.Có năm bộ A-hàm:Trường A-hàm,Trung A-hàm,Tăng nhất A-hàm,Tương Ưng A-hàm và Tạp A-hàm.

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Bảo Tích tập 6 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 3 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Thí Ngạ Quỷ Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Hoa Chánh Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 4 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 25 – Kinh Bẫy Mồi (Nivàpa sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Duyên Xuất Gia - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Cư sĩ Tịnh Ý Thưa Hỏi - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Quang Minh - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 15 - Kinh Tạng
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Phẩm 31 đến 45) - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Hằng Đạt dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Ngài Ma Ha Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Vì Ta Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Hải Long Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Hồng Danh Lễ Sám - Kinh Tạng
 • Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác - Kinh Tạng