Kinh Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh

Vị Lai Tinh [Tú, Túc] Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

Khuyết dịch

Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

***

Phàm phu chưa kịp tu phước thiện thì đã bị tai bay họa gởi. Chân lý rành rành mà mấy ai tín ngộ. Chúng sanh cùng nhau sinh ở đời ác năm trược, họ bị năm uẩn làm phiền não và ba độc bốc cháy hẫy hừng. Cho nên khiến họ luân chuyển trong sanh tử mà chẳng khi nào ngừng nghỉ.

Thuở xưa khi Phật còn tại thế, dân chúng làm thiện nhiều như số cát sông Hằng. Ngày nay dần dần càng điêu linh, cả vạn người chẳng còn sót một.

Vì sao thế? Bởi người thiện thì ít mà kẻ ác thì nhiều. Kẻ ác khi chết phải đọa xuống chốn tam đồ để làm cá, trùng, súc sanh, và chẳng được thân người trở lại. Thế nên trong Kinh Pháp Hoa nói rằng:

“Ba đường ác dẫy đầy

Hàng thiên chúng giảm thiểu

Kiếp tận chẳng bao lâu

Bi ai thật đáng thương”

Bởi vậy Như Lai mới tùy phương tiện giáo hóa, từ bi hành thiện, và chẳng tiếc thân mạng. Những ai tinh tấn tu hành thời mới có thể được độ thoát. Sự mệt nhọc của một chút lễ bái có thể diệt trừ nghiệp tội trong vô lượng kiếp. Khi tội diệt, phước liền sanh và an trụ nơi Vô Vi.

Trong Kiếp Tinh Tú ở vào đời vị lai sẽ có 1.000 vị Phật xuất thế, danh tự là như vậy.

Nếu ai nghe được các danh tự này, rồi nhất tâm đảnh lễ và chẳng nhớ nhầm lẫn, thời họ sẽ đắc Niết-bàn, vĩnh viễn rời xa sanh tử hoạn nạn của chốn tam đồ, an trụ nơi từ nhẫn, và đầy đủ đa văn.

Nếu ai thọ trì đọc tụng danh hiệu của chư Phật này, thời người đó chắc chắn sẽ gặp 1.000 Đức Phật ở đời vị lai và sẽ diệt vô lượng a-tăng-kỳ kiếp sanh tử trọng tội. Họ sẽ đắc thần thông và tam-muội của chư Phật, vô ngại biện tài, các đại Pháp môn, các môn đà-la-ni, hết thảy kinh thư, đủ mọi trí tuệ, và sự tùy nghi thuyết Pháp. Người thọ trì như vậy chớ sanh tâm dối gạt và đừng ôm lòng đố kỵ. Họ hãy nên rời xa danh lợi và thực hành Lục Hòa Kính. Họ hãy nên nhất tâm phụng trì và chớ để mất nhân duyên này. Hành giả như thế sẽ mau đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nam-mô Nhật Quang Phật

Nam-mô Long Uy Phật

Nam-mô Hoa Nghiêm Phật

Nam-mô Vương Trung Vương Phật

Nam-mô A-tu-luân Vương Hộ Phật

Nam-mô Tác Cát Tường Phật

Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật

Nam-mô Bảo Ý Phật

Nam-mô Thành Biện Sự Phật

Nam-mô Thành Biện Sự Kiến Căn Nguyên Phật

Nam-mô Chủng Tánh Hoa Phật

Nam-mô Cao Lôi Âm Phật

Nam-mô Vô Tỉ Biện Phật

Nam-mô Trí Tuệ Tự Tại Phật

Nam-mô Xưng Thành Phật

Nam-mô Uy Hoài Bộ Phật

Nam-mô Phước Đức Quang Minh Phật

Nam-mô Nguyệt Ma Ni Quang Vương Phật

Nam-mô Mục-kiền-liên Tánh Phật

Nam-mô Vô Ưu Thốn Phật

Nam-mô Tư Duy Trí Tuệ Phật

Nam-mô Ý Trí Phật

Nam-mô Chư Thiên Cúng Dường Pháp Phật

Nam-mô Dũng Hãn Phật

Nam-mô Vô Hạn Lực Phật

Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật

Nam-mô Cương Âm Phật

Nam-mô Hoan Lạc Phật

Nam-mô Thuyết Nghĩa Phật

Nam-mô Tịnh Hoài Phật

Nam-mô Sư Tử Khẩu Phật

Nam-mô Hảo Kết Phật

Nam-mô Bất Thủ Chư Pháp Phật

Nam-mô Hồng Liên Thượng Tinh Tú Vương Phật

Nam-mô Thượng Di-lưu Tràng Vương Phật

Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Vương Phật

Nam-mô Hương Âm Phật

Nam-mô Thường Quang Minh Phật

Nam-mô Chiên Đàn Tướng Hảo Phật

Nam-mô Vô Hạn Cao Phật

Nam-mô Liên Hoa Tràng Phật

Nam-mô Liên Hoa Hóa Sanh Phật

Nam-mô Vi Tế Hoa Phật

Nam-mô A-kiệt-lưu Hương Phật

Nam-mô Đại Dũng Phật

Nam-mô Chiên Đàn Tướng Hảo Quang Minh Phật

Nam-mô Ngân Tràng Cái Phật

Nam-mô Đại Hải Ý Phật

Nam-mô Phan Tràng Hảo Phật

Nam-mô Phạm Vương Đức Phật

Nam-mô Đại Hương Huân Phật

Nam-mô Đại Dũng Hiện Phật

Nam-mô Bảo Luân Phật

Nam-mô Phát Hạnh Nan Phật

Nam-mô Vô Sở Phát Hạnh Phật

Nam-mô Kim Bảo Úng Phật

Nam-mô Thiên Võng Phật

Nam-mô Ngôn Tùng Phật

Nam-mô Thường Lưỡng Hoa Phật

Nam-mô Đại Hảo Nhạo Phật

Nam-mô Sư Tử Thượng Hương Phật

Nam-mô Ma Thiên Tướng Hảo Phật

Nam-mô Đế-thích Quang Minh Phật

Nam-mô Đại Tướng Hảo Phật

Nam-mô Sư Tử Hoa Hảo Phật

Nam-mô Tịch Diệt Tràng Phan Phật

Nam-mô Trì Giới Vương Phật

Nam-mô Tướng Hảo Dực Tùng Phật

Nam-mô Dực Tùng Diện Thủ Phật

Nam-mô Vô Ưu Tướng Hảo Phật

Nam-mô Phổ Khai Liên Hoa Thân Phật

Nam-mô Đại Địa Phật

Nam-mô Đại Lực Long Dực Tùng Hảo Phật

Nam-mô Tịnh Hạnh Vương Phật

Nam-mô Đại Du Hí Phật

Nam-mô Liên Hoa Uy Phật

Nam-mô Phóng Xả Hoa Phật

Nam-mô Thường Quán Phật

Nam-mô Pháp Thể Quyết Định Phật

Nam-mô Tác Trực Hạnh Phật

Nam-mô Bất Định Nguyện Phật

Nam-mô Thiện Trụ Chư Nguyện Phật

Nam-mô Thường Trung Thượng Phật

Nam-mô Nguyệt Uy Phật

Nam-mô Chiên Đàn Sắc Phật

Nam-mô Nhật Không Phật

Nam-mô Uy Tướng Phúc Phật

Nam-mô Phá Phiền Não Phật

Nam-mô Thật Pháp Quảng Xưng Phật

Nam-mô Thế Gian Hỷ Phật

Nam-mô Bảo Xưng Phật

Nam-mô Nan Thắng Phục Phật

Nam-mô Hảo Quán Phật

Nam-mô Dũng Hưng Phật

Nam-mô Dực Tùng Thụ Phật

Nam-mô Li Ngưu Uy Phật

Nam-mô Thiên Trung Thiên Phật

Nam-mô Sư Tử Tràng Phật

Nam-mô Trí Tuệ Uy Phật

Nam-mô Vô Để Uy Phật

Trên đây là 100 vị Phật

 

Nam-mô Đức Phong Phật

Nam-mô Hậu Đức Phật

Nam-mô Vô Niệm Thị Hiện Chư Hạnh Phật

Nam-mô Vô Sanh Phật

Nam-mô Vô Thượng Quang Phật

Nam-mô Sơn Đức Phật

Nam-mô Xuất Hiện Phật

Nam-mô Phục Đức Phật

Nam-mô Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hạnh Phật

Nam-mô Đại Giảng Phật

Nam-mô Bất Trụ Phấn Tấn Phật

Nam-mô Bảo Thụ Phật

Nam-mô Phổ Bi Phật

Nam-mô Đức Dưỡng Phật

Nam-mô Đại Chuyển Phật

Nam-mô Tuyệt Chúng Sanh Nghi Vương Phật

Nam-mô Nhất Đạo Phật

Nam-mô Phổ Cái Phật

Nam-mô Đại Cái Phật

Nam-mô Tối Đức Phật

Nam-mô Thiên Cận Phật

Nam-mô Bảo Liên Hoa Dũng Phật

Nam-mô Ly Thế Gian Phật

Nam-mô Phan Tràng Phật

Nam-mô Bảo Nguyệt Đức Phật

Nam-mô Phục Thụ Vương Phật

Nam-mô Tôn Đức Phật

Nam-mô Phổ Liên Hoa Phật

Nam-mô Đẳng Đức Phật

Nam-mô Long Trung Mật Phật

Nam-mô Đại Hải Thâm Thắng Phật

Nam-mô Vô Lượng Bảo Cái Phật

Nam-mô Vô Biểu Thức Phật

Nam-mô Tu-di Thân Phật

Nam-mô Hư Không Nham Phật

Nam-mô Cương Xưng Vương Phật

Nam-mô Phóng Quang Phật

Nam-mô Vô Nhiễm Trược Phật

Nam-mô Tại Hoa Tụ Đức Phật

Nam-mô Ly Khủng Y Mao Bất Thụ Phật

Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật

Nam-mô Điện Mục Nhãn Phật

Nam-mô Bảo Thất Phật

Nam-mô Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Phật

Nam-mô Chúng Tôn Tụ Phật

Nam-mô Sơn Vương Thân Phật

Nam-mô Nhất Cái Phật

Nam-mô Năng Khuất Phục Phật

Nam-mô Chiên Đàn Cung Phật

Nam-mô Hồng Liên Thụ Đề Phấn Tấn Thông Phật

Nam-mô Quang Võng Phật

Nam-mô Hồng Liên Hoa Phật

Nam-mô Thiện Hiện Quang Phật

Nam-mô Tuệ Hoa Bảo Quang Diệt Phật

Nam-mô Tán Chúng Úy Phật

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật

Nam-mô An Vương Phật

Nam-mô Pháp Không Phật

Nam-mô Xuất Thiên Quang Phật

Nam-mô Quá Thiên Quang Phật

Nam-mô Cảnh Giới Tự Tại Phật

Nam-mô Xuất Hiển Quang Phật

Nam-mô Thiện Hạnh Phật

Nam-mô Vô Năng Khuất Thanh Phật

Nam-mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật

Nam-mô Bảo Trí Phật

Nam-mô Tiến Tịch Tĩnh Phật

Nam-mô Vô Lượng Dực Tùng Phật

Nam-mô Thế Gian Khả Lạc Phật

Nam-mô Trụ Tuệ Phật

Nam-mô Năng Nhân Tiên Phật

Nam-mô Tuệ Xưng Phật

Nam-mô Chư Thụ Vương Phật

Nam-mô Vô Cấu Vân Vương Phật

Nam-mô Tùy Thế Gian Ý Phật

Nam-mô Bảo Thật Phật

Nam-mô Ly Ngu Xưng Phật

Nam-mô Đức Hiện Phật

Nam-mô Bảo Ái Phật

Nam-mô Bất Đường Tinh Tấn Phật

Nam-mô Hương Huân Quang Phật

Nam-mô Vô Năng Khuất Hương Quang Phật

Nam-mô Chúng Cương Vương Phật

Nam-mô Xuất Tu-di Sơn Đảnh Phật

Nam-mô Tùng Bảo Xuất Đức Phật

Nam-mô Liên Hoa Thượng Phật

Nam-mô Tùng Bảo Xuất Phật

Nam-mô Hương Quang Phật

Nam-mô Xưng Viễn Phương Phật

Nam-mô Tạng Hương Tự Tại Phật

Nam-mô Vân Lôi Vương Phật

Nam-mô Vô Tế Quang Phật

Nam-mô Vô Lượng Tuệ Thành Phật

Nam-mô Chủng Chủng Vô Lượng Hạnh Phật

Nam-mô Vô Lượng Đức Quang Vương Phật

Nam-mô Tôn Tụ Phật

Nam-mô Giác Hoa Phẫu Đức Phật

Nam-mô Giác Hoa Phẫu Thượng Vương Phật

Nam-mô Bảo Thể Phật

Nam-mô Vô Đường Xưng Phật

Trên đây là 200 vị Phật

 

Nam-mô Cộng Phát Ý Phật

Nam-mô Trang Nghiêm Nhất Thiết Ý Phật

Nam-mô Cái Liên Hoa Bảo Phật

Nam-mô Quang Luân Thành Vương Phật

Nam-mô Đức Vương Quang Phật

Nam-mô Quá Nhất Thiết Đức Phật

Nam-mô Đăng Quang Hạnh Phật

Nam-mô Thành Tác Quang Phật

Nam-mô Giang Tiên Phật

Nam-mô Bảo Hình Phật

Nam-mô Thắng Hộ Phật

Nam-mô Tuệ Liên Hoa Đức Phật

Nam-mô Phạm Công Đức Thiên Vương Phật

Nam-mô Vô Lượng Nhan Phật

Nam-mô Vô Tụ Hội Vương Phật

Nam-mô Bảo Thân Phật

Nam-mô Thụ Vương Trung Vương Phật

Nam-mô La Võng Thủ Phật

Nam-mô Ma-ni Luân Phật

Nam-mô Vô Lượng Đức Khải Phật

Nam-mô Thế Âm Phật

Nam-mô Tu-di Sơn Quang Phật

Nam-mô Quá Thượng Bộ Phật

Nam-mô Do Bảo Liên Hoa Đức Phật

Nam-mô Tác Tế Phật

Nam-mô Chúng Sanh Sở Hỷ Khải Phật

Nam-mô Thượng Bảo Cái Phật

Nam-mô Vô Lượng Cái Phật

Nam-mô Dực Tùng Phật

Nam-mô Nguyệt Hiện Đức Phật

Nam-mô Dĩ Phát Ý Năng Chuyển Luân Phật

Nam-mô Thông Đạt Nghĩa Phật

Nam-mô Ly Khoáng Dã Vương Phật

Nam-mô Nhật Luân Quang Phật

Nam-mô Giải Thoát Uy Đức Phật

Nam-mô Tuệ Công Đức Phật

Nam-mô Chúng Sanh Vương Trung Lập Phật

Nam-mô Vô Năng Khuất Phục Phật

Nam-mô Hư Không Bộ Phật

Nam-mô Câu-tô-ma Thông Phật

Nam-mô Vô Tỉ Khải Phật

Nam-mô Quang Luân Tràng Đức Vương Phật

Nam-mô Nhân Duyên Trợ Phật

Nam-mô Mạn-đà-la Phật

Nam-mô Tịnh Tràng Phật

Nam-mô Kim Cang Sở Tu Dụng Phật

Nam-mô Tuệ Tịnh Phật

Nam-mô Thiện Cầu Phật

Nam-mô Thiện Thảo Khải Phật

Nam-mô Thắng Phục Oán Phật

Nam-mô Tịnh Thánh Phật

Nam-mô Danh Xưng Lực Vương Phật

Nam-mô Vô Lượng Quang Hương Phật

Nam-mô Tu-di Sơn Vương Phật

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật

Nam-mô Pháp Bảo Phật

Nam-mô Hàng Hóa Nam Nữ Phật

Nam-mô Tối Hương Đức Phật

Nam-mô Bảo Thượng Vương Phật

Nam-mô Tu-di Sơn Vương Phật

Nam-mô Khả Hỷ Chúng Sanh Giác Kiến Phật

Nam-mô Vô Tưởng Âm Thanh Phật

Nam-mô Đại Nhân Phật

Nam-mô Âm Thanh Vô Khuất Ngại Phật

Nam-mô Nhất Bảo Vô Ưu Phật

Nam-mô Vô Động Dũng Phật

Nam-mô Chủng Tánh Phật

Nam-mô Quán Chư Dục Khởi Phật

Nam-mô Tịnh Tú Phật

Nam-mô Hiện Đắc Phật

Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Hoại Chúng Nghi Phật

Nam-mô Bất Không Kiến Phật

Nam-mô Thiện Kiều Lương Phật

Nam-mô Quảng Công Đức Phật

Nam-mô Vô Lượng Tràng Phật

Nam-mô Thanh Lương Phật

Nam-mô Quang La Võng Phật

Nam-mô Biến Tri Phật

Nam-mô Vô Lượng Đức Tánh Phật

Nam-mô Ư Chư Pháp Vô Sở Trước Phật

Nam-mô Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật

Nam-mô Ư Nhất Thiết Chúng Sanh Thệ Khải Vô Thoát Phật

Nam-mô Hữu Vô Lượng Đức Phật

Nam-mô Tuệ Thượng Quang Phật

Nam-mô Bất Khả Số Kiến Phật

Nam-mô Phương Thượng Phật

Nam-mô Hữu Hoa Đức Phật

Nam-mô Pháp Quang Từ Bi Nguyệt Phật

Nam-mô Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phấn Tấn Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật

Nam-mô Ly Phục Nội Giải Tuệ Vương Phật

Nam-mô Hoại Chư Dục Phật

Nam-mô Hành Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật

Nam-mô Thường Diệt Độ Phật

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật

Nam-mô Bất Đọa Lạc Phật

Nam-mô Chiên Đàn Thanh Lương Thất Phật

Nam-mô Pháp Dụng Phật

Trên đây là 300 vị Phật

 

Nam-mô Vô Lượng Tuệ Xưng Phật

Nam-mô Thanh Lương Thất Phật

Nam-mô Vô Tỉ Giác Hoa Phẫu Phật

Nam-mô Thiện Trụ Thụ Vương Phật

Nam-mô Nguyệt Quang Trung Thượng Phật

Nam-mô Diêm-phù Quang Minh Phật

Nam-mô Tu-di Sơn Thân Phật

Nam-mô Thiên Hương Phật

Nam-mô Danh Hiệu Hưng Hiển Phật

Nam-mô Danh Xưng Hữu Phật

Nam-mô Danh Xưng Tối Tôn Phật

Nam-mô Trừ Ưu Phật

Nam-mô Liên Hoa Thượng Đức Vương Phật

Nam-mô Xiển Hoa Tràng Phật

Nam-mô Phổ Phóng Hương Hóa Phật

Nam-mô Tối Nhãn Phật

Nam-mô Phóng Diễm Phật

Nam-mô Viễn Phương Xưng Phật

Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Thế Gian Oán Phật

Nam-mô Pháp Hư Không Thắng Vương Phật

Nam-mô Hỏa Diễm Phật

Nam-mô Tam Giới Hùng Dũng Phật

Nam-mô Quang Luân Phật

Nam-mô Hư Không Hùng Xảo Phật

Nam-mô Cùng Tận Hùng Phật

Nam-mô Thiên Cổ Âm Thanh Phật

Nam-mô Phổ Hùng Phật

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Ái Kiến Phật

Nam-mô Vô Úy Luân Cưỡng Giới Thượng Phật

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật

Nam-mô Chúng Đức Tụ Phật

Nam-mô Chư Giác Cương Giới Ứng Sức Phật

Nam-mô Giác Bảo Đức Xưng Phật

Nam-mô Tuệ Thượng Đức Phật

Nam-mô Tuệ Quang Vương Trung Thượng Minh Phật

Nam-mô Liên Hoa Trung Xuất Hiện Phật

Nam-mô Phổ Pháp Hùng Phật

Nam-mô Nguyệt Bán Quang Phật

Nam-mô Mãn Túc Bách Thiên Đức Quang Tràng Phật

Nam-mô Đại Như Ý Luân Phật

Nam-mô Liên Hoa Trung Hiện Đức Phật

Nam-mô Chấp Cự Phật

Nam-mô Bảo Thượng Đức Phật

Nam-mô Chiên Đàn Thanh Lương Đức Phật

Nam-mô Bảo Nghiêm Tuệ Trung Thượng Phật

Nam-mô Đức Tôn Phật

Nam-mô Bất Nhị Luân Phật

Nam-mô Vô Lượng Đức Hải Phật

Nam-mô Chúng Tụ Phật

Nam-mô Nhất Thiết Đức Tụ Phật

Nam-mô Liên Hoa Ứng Đức Phật

Nam-mô Cực Thượng Trung Vương Phật

Nam-mô Pháp Chiếu Quang Phật

Nam-mô Vô Lượng Sơn Vương Phật

Nam-mô Hư Không Luân Thượng Phật

Nam-mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức Bảo Phật

Nam-mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Giới Phật

Nam-mô Tạp Bảo Sắc Hoa Phật

Nam-mô Tối Tụ Phật

Nam-mô Bất Xả Hoằng Thệ Khải Phật

Nam-mô Kim Hoa Phật

Nam-mô Tạp Sắc Hoa Phật

Nam-mô Tất Cánh Trang Nghiêm Vô Biên Công Đức Vương Phật

Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Tùng Liên Hoa Xuất Hiện Phật

Nam-mô Hoa Cái Phật

Nam-mô Bị Tuệ Khải Phật

Nam-mô Xưng Lực Vương Phật

Nam-mô Tịnh Âm Thanh Phật

Nam-mô Câu-tô-ma Quốc Độ Phật

Nam-mô Vô Lượng Tụ Hội Phật

Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật

Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật

Nam-mô Tán Chúng Bộ Phật

Nam-mô Hoại Nghi Phật

Nam-mô Vô Tưởng Thanh Phật

Nam-mô Vô Lượng Đức Cụ Túc Phật

Nam-mô Hữu Chúng Đức Phật

Nam-mô Liên Hoa Thượng Đức Phật

Nam-mô Bảo Tôn Phật

Nam-mô Ư Khứ Lai Kim Vô Ngại Khải Phật

Nam-mô Hỷ Thân Phật

Nam-mô Bảo Sơn Vương Phật

Nam-mô Nhật Khải Trung Thượng Phật

Nam-mô Cự Đăng Phật

Nam-mô Vô Tỉ Quang Phật

Nam-mô Thiện Sanh Phật

Nam-mô Trưởng Dưỡng Phật

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật

Nam-mô Chỉ Giang Phật

Nam-mô Chư Viễn Phương Khải Phật

Nam-mô Giác Hoa Hữu Đức Phẫu Phật

Nam-mô Bảo Hỏa Vi Nhiễu Phật

Nam-mô Tuệ Quốc Độ Phật

Nam-mô Tịch Tĩnh Phật

Nam-mô Dị Quán Phật

Nam-mô Hiền Dược Vương Phật

Nam-mô Khai Ngộ Bồ-đề Trí Quang Phật

Nam-mô Hỷ Uy Đức Phật

Nam-mô Ba-đầu-đà Trí Tuệ Phấn Tấn Phật

Trên đây là 400 vị Phật

 

Nam-mô Thiện Trung Thượng Đức Phật

Nam-mô Hùng Mãnh Phật

Nam-mô Hương Tôn Tràng Phật

Nam-mô Hương Tối Đức Phật

Nam-mô Hương Tràng Phật

Nam-mô Thiện Sắc Tạng Phật

Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật

Nam-mô Quá Thập Phương Quang Phật

Nam-mô Giác Hoa Phẫu Thượng Phật

Nam-mô Vô Lượng Hùng Mãnh Phật

Nam-mô Liên Hoa Khủng Úy Quá Thượng Phật

Nam-mô Bảo La Võng Phật

Nam-mô Thiện Trụ Trung Vương Phật

Nam-mô Hương Trung Tôn Vương Phật

Nam-mô Trí Chư An Lạc Phật

Nam-mô Nhất Thiết Tụ Quán Phật

Nam-mô Bất Đường Khí Danh Xưng Phật

Nam-mô Hoại Tán Chư Khủng Úy Phật

Nam-mô Năng Giải Phược Phật

Nam-mô Uy Đức Nhân-đà-la Phật

Nam-mô Vì Chư Chúng Sanh Trí Phật

Nam-mô Hư Không Vô Tế Phật

Nam-mô Trụ Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Hư Không Tràng Phật

Nam-mô Tôn Thiện Trung Đức Phật

Nam-mô Tại Vô Khủng Úy Hoa Đức Phật

Nam-mô Vô Lượng Hùng Mãnh Hình Pháp Phật

Nam-mô Đắc Thế Gian Công Đức Phật

Nam-mô Đại Xa Thừa Phật

Nam-mô Cực Tối Đức Thượng Phật

Nam-mô Mạc Năng Thắng Tràng Phật

Nam-mô Ly Nhất Thiết Sân Hận Ý Phật

Nam-mô Thú Hướng Đương Trụ Phật

Nam-mô Vô Lượng Tối Hương Phật

Nam-mô Nguyệt Luân Xưng Vương Phật

Nam-mô Tôn Tu-di Sơn Phật

Nam-mô Trụ Trì Đa Công Đức Thông Pháp Phật

Nam-mô Thắng Tích Phật

Nam-mô Tâm Bồ-đề Hoa Thắng Phật

Nam-mô Trụ Vô Lượng Tập Đức Phật

Nam-mô Uy Thần Vương Phật

Nam-mô Thiện Tư Nguyện Tự Điều Phật

Nam-mô Tịnh Luân Vương Phật

Nam-mô Tuệ Thượng Phật

Nam-mô Tuệ Nghiêm Phật

Nam-mô Tạo Thành Viễn Phương Phật

Nam-mô Hội Trung Tôn Phật

Nam-mô Quyết Đoạn Phật

Nam-mô Hoa Man Sắc Vương Phật

Nam-mô Tuệ Ẩn Phật

Nam-mô Cực Thú Thượng Đức Phật

Nam-mô Vô Lượng Bảo Phật

Nam-mô Chúng Sanh Ý Dục Sở Thú Dũng Ý Thị Chi Phật

Nam-mô Vô Lượng Bảo Vương Phật

Nam-mô Ư Nhất Thiết Chư Ái Trung Hùng Phật

Nam-mô Quang Vô Ngại Phật

Nam-mô Vô Ngại Quang Minh Phật

Nam-mô Bảo Liên Hoa Phẫu Thượng Đức Phật

Nam-mô Hảo Kiên Phật

Nam-mô Nhất Thiết Sở Thú Trung Giác Ly Kiến Chư Giác Thân Phật

Nam-mô Quá Hóa Âm Thanh Phật

Nam-mô Liên Hoa Tôn Tại Chư Bảo Đức Phật

Nam-mô Hải Tu Di Vương Đức Phật

Nam-mô Vô Thô Tuệ Phật

Nam-mô Tại Tuệ Hoa Phật

Nam-mô Cực Thú Thượng Uy Thần Tụ Phật

Nam-mô Tịch Định Phật

Nam-mô Ly Hùng Phật

Nam-mô Xả Nhất Thiết Bộ Phật

Nam-mô Đức Bất Khả Tư Nghị Phật

Nam-mô Tại Ư Du Hí Đức Phật

Nam-mô Thú Vô Úy Đức Phật

Nam-mô Hương Thú Vô Lượng Hương Quang Phật

Nam-mô Vân Cổ Âm Phật

Nam-mô Tại Phước Đức Phật

Nam-mô Vô Lượng Dũng Hùng Mãnh Phật

Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật

Nam-mô Tối Hương Tu Di Thân Phật

Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật

Nam-mô Quang Phổ Kiến Phật

Nam-mô Khủng Úy Phật

Nam-mô Tự Chí Đáo Phật

Nam-mô Thật Đế Xưng Phật

Nam-mô Tinh Đăng Phật

Nam-mô Thành Thục Phật

Nam-mô Cực Thú Thượng Phật

Nam-mô Tôn Hội Phật

Nam-mô Kim Cang Kiên Phật

Nam-mô Tuệ Trung Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Tuệ Lực Xưng Phật

Nam-mô Tối An Phật

Nam-mô Đức Thân Vương Đức Phật

Nam-mô Thiện Tư Duy Phát Hạnh Phật

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật

Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Hư Không Tu Di Phật

Nam-mô Thập Lực Vương Phật

Nam-mô Hư Không Bình Đẳng Tâm Phật

Nam-mô Thí Phong Đức Phật

Nam-mô Hỏa Diễm Tích Phật

Trên đây là 500 vị Phật

 

Nam-mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật

Nam-mô Hiền Tối Đức Phật

Nam-mô Bảo Luân Quang Minh Thắng Đức Phật

Nam-mô Bảo Hoa Phật

Nam-mô Tùng Liên Hoa Phật

Nam-mô Phổ Minh Quán Xưng Phật

Nam-mô Tu-di Ý Phật

Nam-mô Tôn Tư Phật

Nam-mô Bảo Cái Phật

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Quang Phật

Nam-mô Vô Lượng Hùng Phật

Nam-mô Danh Xưng Bất Đường Phật

Nam-mô Đắc Bất Khả Tư Nghị Vương Quang Phật

Nam-mô Nhạn Vương Phật

Nam-mô An Ẩn Vương Phật

Nam-mô Liên Hoa Trung Thượng Đức Phật

Nam-mô Thường Tự Khởi Giác Ngộ Phật

Nam-mô Bất Ly Nhất Thiết Chúng Môn Phật

Nam-mô Vô Tướng Tu Hành Phật

Nam-mô Cầu Thiện Phật

Nam-mô Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật

Nam-mô Công Đức Đa Bảo Hải Vương Phật

Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Xứ Phật

Nam-mô Sắc Thanh Hùng Phật

Nam-mô Vô Lượng Hư Không Hùng Phật

Nam-mô Kiến Thật Phật

Nam-mô Siêu Cảnh Giới Phật

Nam-mô Hư Không Tôn Cực Thượng Đức Phật

Nam-mô Thành Phương Độ Phật

Nam-mô Cực Thú Thượng Tu Di Phật

Nam-mô Ẩm Cam Lộ Phật

Nam-mô Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật

Nam-mô Thiện Hộ Chư Môn Phật

Nam-mô Hỏa Tràng Phật

Nam-mô Thiện Vô Cấu Uy Quang Phật

Nam-mô Bất Khả Động Phật

Nam-mô Lực Xưng Vương Phật

Nam-mô Đức Quang Vương Phật

Nam-mô Tuệ Quang Vương Phật

Nam-mô Liên Hoa Thượng Hữu Đức Phật

Nam-mô Bảo Hỏa Phật

Nam-mô Duy Liên Hoa Đức Phật

Nam-mô Hoại Tán Chúng Nghi Phật

Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật

Nam-mô Cụ Túc Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Tràng Vương Phật

Nam-mô Tùng Liên Hoa Đức Phật

Nam-mô Phạm Thanh An Ẩn Chúng Sanh Phật

Nam-mô Từ Thị Phật

Nam-mô Liên Hoa Quang Minh Phật

Nam-mô Tôn Vương Pháp Tràng Phật

Nam-mô Vô Lượng Dũng Phật

Nam-mô Hải Tu-di Phật

Nam-mô Cực Chí Thượng Phật

Nam-mô Kim Chi Hoa Phật

Nam-mô Bất Đường Quán Phật

Nam-mô Ngôn Biện Âm Thanh Vô Ngại Phật

Nam-mô Vô Ngại Đức Xưng Quang Phật

Nam-mô Vô Xưng Bất Tán Thệ Khải Phật

Nam-mô Diệu Đảnh Phật

Nam-mô Bất Tán Tâm Phật

Nam-mô Thường Lai Phật

Nam-mô Vô Cấu Ly Độ Phật

Nam-mô Ư Tam Thế Vô Ngại Thệ Khải Phật

Nam-mô Vô Lượng Hoa Phật

Nam-mô Thành Tựu Quán Phật

Nam-mô Bình Đẳng Tu-di Diện Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Công Đức Tướng Phật

Nam-mô Tất Cánh Thành Tựu Đại Bi Phật

Nam-mô Bát-nhã Tề Phật

Nam-mô Cái Bảo Phật

Nam-mô Mãn Túc Ý Phật

Nam-mô Nội Ngoại Tịnh Phật

Nam-mô Thiện Tinh Phật

Nam-mô Quang Luân Tràng Phật

Nam-mô A-thúc-ca Phật

Nam-mô Cực Thượng Đức Phật

Nam-mô Vô Ngại Hùng Phật

Nam-mô Vô Lượng Hùng Dũng Phật

Nam-mô Ngôn Âm Vô Ngại Phật

Nam-mô Đại Vân Quang Phật

Nam-mô La Võng Quang Tụ Phật

Nam-mô Giác Hoa Phẫu Phật

Nam-mô Liên Hoa Hùng Phật

Nam-mô Hoa Sơn Vương Phật

Nam-mô Nguyệt Tụ Tự Tại Phật

Nam-mô Tịch Chư Căn Phật

Nam-mô Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật

Nam-mô Ly Vô Ngu Quán Phật

Nam-mô Đảnh Thượng Cực Xuất Vương Phật

Nam-mô Liên Hoa Đảnh Thượng Vương Phật

Nam-mô Vô Ngu Xưng Phật

Nam-mô Bất Đường Dũng Phật

Nam-mô Vô Đường Hùng Phật

Nam-mô Vô Ngu Quang Minh Phật

Nam-mô Quốc Độ Trang Nghiêm Thân Phật

Nam-mô Ta-bà Hoa Vương Phật

Nam-mô Vô Niệm Giác Pháp Vương Phật

Nam-mô Chánh Giác Liên Hoa Bộ Phật

Nam-mô Di-lưu Đăng Vương Phật

Trên đây là 600 vị Phật

 

Nam-mô Thiền Tư Cái Phật

Nam-mô Trí Căn Bổn Hoa Vương Phật

Nam-mô Chiên Đàn Thất Phật

Nam-mô Hóa Xưng Phật

Nam-mô Nhất Thiết Vô Tận Tạng Phật

Nam-mô Thiền Tư Tu Di Phật

Nam-mô Vô Biên Giác Hải Tạng Phật

Nam-mô Vô Cấu Tế Phật

Nam-mô Hữu Chúng Bảo Phật

Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật

Nam-mô Dược Vương Thanh Vương Phật

Nam-mô Nhất Thiết Đức Phật

Nam-mô Giác Phẫu Hoa Trung Đức Phật

Nam-mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật

Nam-mô Tỳ-ni Xưng Phật

Nam-mô Vô Quá Đức Phật

Nam-mô Bảo Thông Phật

Nam-mô Vô Lượng Thệ Khải Phật

Nam-mô Vô Lượng Thiền Đức Phật

Nam-mô Hư Không Luân Tràng Quang Phật

Nam-mô Vô Biểu Thức Âm Thanh Phật

Nam-mô Giác Vương Phật

Nam-mô Nhiên Pháp Đình Liệu Phật

Nam-mô Quán Ý Hoa Xuất Phật

Nam-mô Hư Không Thất Phật

Nam-mô Hư Không Thanh Phật

Nam-mô Tại Hư Không Thiền Sư Phật

Nam-mô Đại Nhãn Phật

Nam-mô Tại Tôn Đức Phật

Nam-mô Giác Liên Hoa Đức Phật

Nam-mô Phạm Thanh Vương Phật

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật

Nam-mô Sư Tử Hộ Phật

Nam-mô Sư Tử Giáp Di Phật

Nam-mô Thiện Trung Vương Phật

Nam-mô Tĩnh Tu-di Phật

Nam-mô Tĩnh Nhãn Phật

Nam-mô Vô Quá Dũng Bộ Phật

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Thân Phật

Nam-mô Bất Tán Phật

Nam-mô Hương Tu-di Phật

Nam-mô Đại Trí Chân Thanh Phật

Nam-mô Hương Nham Phật

Nam-mô Năng Dữ Pháp Phật

Nam-mô Bảo Tu-di Phật

Nam-mô Đại Hương Hạnh Quang Minh Phật

Nam-mô Dược Thụ Thắng Phật

Nam-mô Tịnh Tu-di Phật

Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật

Nam-mô Đắc Độ Phật

Nam-mô Vân Thanh Vương Phật

Nam-mô Quá Tinh Tấn Phật

Nam-mô Thiện Tư Duy Thệ Khải Phật

Nam-mô Bất Động Nguyệt Phật

Nam-mô Ư Chư Chúng Trung Tôn Phật

Nam-mô Chư Trung Vương Phật

Nam-mô Vô Lượng Quốc Độ Trung Vương Phật

Nam-mô Tinh Tấn Thượng Trung Vương Phật

Nam-mô Xả Ly Nghi Phật

Nam-mô Thiện Tinh Trung Vương Phật

Nam-mô Công Đức Bảo Thắng Phật

Nam-mô Tạo Hóa Phật

Nam-mô Phổ Hiện Tiền Phật

Nam-mô Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Danh Thành Tựu Phật

Nam-mô Bạch Cái Phật

Nam-mô Hương Cái Phật

Nam-mô Tánh Nhật Phật

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Ly Kinh Bố Phật

Nam-mô Chiên Đàn Đức Phật

Nam-mô Nghĩa Thành Tựu Phật

Nam-mô Vô Cấu Hỷ Phật

Nam-mô Hậu Kiên Cố Phật

Nam-mô Thế Gian Cầu Phật

Nam-mô Thắng Bộ Hành Phật

Nam-mô Vô Úy Ly Y Mao Thụ Phật

Nam-mô Mạng Uy Đức Phật

Nam-mô Trụ Trí Đức Phật

Nam-mô Đại Quang Minh Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Chuyển Hóa Nữ Thệ Khải Phật

Nam-mô Chân Kim Sơn Phật

Nam-mô Thâm Trí Phật

Nam-mô Thú Hướng Chư Giác Thân Phật

Nam-mô La Võng Quang Trung Duyên Khởi Trung Vương Phật

Nam-mô Vô Lượng Thú Quán Chư Giác Thân Phật

Nam-mô Thành Giác Phẫu Liên Hoa Phật

Nam-mô La Võng Quang Phật

Nam-mô Vô Lượng Giác Hoa Khai Phẫu Phật

Nam-mô Bảo Tát-lê Thụ Phật

Nam-mô Bảo Châu Phật

Nam-mô Tức Phát Ý Chuyển Pháp Luân Phật

Nam-mô Thiên Quang Phật

Nam-mô Tối Hậu Kiến Phật

Nam-mô Thắng Độ Phật

Nam-mô Vô Lượng Quang Dũng Phật

Nam-mô Vô Lượng Biện Phật

Nam-mô Thánh Đức Phật

Nam-mô Bảo Hải Phật

Nam-mô Ái Hiệt Tuệ Phật

Nam-mô Thắng Tu Phật

Trên đây là 700 vị Phật

 

Nam-mô Tín Như Ý Phật

Nam-mô Kim Quang Minh Phật

Nam-mô Kim Hải Phật

Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật

Nam-mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật

Nam-mô Vô Quyết Đoạn Nguyện Phật

Nam-mô Nội Điều Phật

Nam-mô Điều Hóa Vô Hưu Tức Phật

Nam-mô Hương Phong Phật

Nam-mô Vô Thú Hướng Thệ Khải Phật

Nam-mô Giác Hư Không Đức Phật

Nam-mô Nhiếp Thủ Chúng Sanh Ý Phật

Nam-mô Thành Tựu Thệ Khải Phật

Nam-mô Đà-la-ni Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Thường Tinh Tấn Phật

Nam-mô Nhiếp Thủ Quang Minh Phật

Nam-mô Tất Cảnh Trí Phật

Nam-mô Thiện Tướng Thiện Khải Phật

Nam-mô Thiện Ngôn Thệ Khải Phật

Nam-mô Năng Tư Duy Nhẫn Phật

Nam-mô Quang Tạo Phật

Nam-mô Nhất Tạng Phật

Nam-mô Nhất Chủng Tánh Phật

Nam-mô Vô Lượng Thân Phật

Nam-mô Đại Chúng Thượng Thủ Phật

Nam-mô Thâm Vương Phật

Nam-mô Trí Tuệ Tán Thán Phật

Nam-mô Công Đức Lương Phật

Nam-mô Vô Danh Xưng Phật

Nam-mô Tán Chư Khủng Bố Phật

Nam-mô Viễn Ly Chư Nghi Phật

Nam-mô Trừ Khủng Y Mao Thụ Phật

Nam-mô Phục Nhất Thiết Oán Phật

Nam-mô Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật

Nam-mô Thiện Tư Duy Thắng Nghĩa Phật

Nam-mô Vô Lượng Chấp Trì Phật

Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Phật

Nam-mô Quang Nghiêm Phật

Nam-mô Quang Đức Phật

Nam-mô Ly Luân Tràng Hậu Phật

Nam-mô Thú Bồ-đề Phật

Nam-mô Giác Hoa Khai Phẫu Quang Phật

Nam-mô Phổ Bảo Mãn Túc Phật

Nam-mô Nhiếp Thọ Xưng Phật

Nam-mô Quyết Định Sắc Phật

Nam-mô Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật

Nam-mô Phương Tiện Tu Phật

Nam-mô Thắng Báo Phật

Nam-mô Bảo Hoa Đức Phật

Nam-mô Tại Chư Bảo Phật

Nam-mô Nguyệt Hoa Phật

Nam-mô Nhất Thiết Quần Manh Thệ Khải Phật

Nam-mô Chuyển Hóa Nhất Thiết Khiên Liên Phật

Nam-mô Vô Lượng Biện Tài Phật

Nam-mô Vô Tranh Vô Khủng Phật

Nam-mô Đô Thú Chúng Biện Phật

Nam-mô Phổ Hương Quang Phật

Nam-mô Kham Thọ Khí Thanh Phật

Nam-mô Tu-di Hương Phật

Nam-mô Đại Quý Phật

Nam-mô Hương Hùng Phật

Nam-mô Đại Tu Hành Phật

Nam-mô Hương Thất Phật

Nam-mô Xả Tranh Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Liên Hoa Thượng Vương Phật

Nam-mô Giác Hùng Phật

Nam-mô Thế Gian Tôn Trọng Phật

Nam-mô Vô Lượng Hương Hùng Phật

Nam-mô Cực Tôn Phật

Nam-mô Văn Đức Phật

Nam-mô Hoa Cái Bảo Phật

Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Hồng Liên Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Tâm Phật

Nam-mô Hương Hoa Phật

Nam-mô Tu-di Vương Phật

Nam-mô Thụ Đề Phật

Nam-mô Chuyển Hóa Chúng Tướng Phật

Nam-mô Quá Nhất Thiết Chúng Sanh Thệ Khải Phật

Nam-mô Cực Trì Thệ Khải Phật

Nam-mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì Phật

Nam-mô Vô Lượng Hương Phật

Nam-mô Phổ Khai Quang Phật

Nam-mô Phổ Phóng Hương Huân Phật

Nam-mô Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật

Nam-mô Tại Liên Hoa Đức Phật

Nam-mô Tối Thượng Thiên Vương Phật

Nam-mô Nhất Giới Trì Giác Sát Phật

Nam-mô Thiện Nhiếp Thân Phật

Nam-mô Hương Huân Phật

Nam-mô Vô Lượng Tuệ Hùng Phật

Nam-mô Vô Lượng Quán Phật

Nam-mô Vô Ngã Nhãn Phật

Nam-mô Nan Động Phật

Nam-mô Sơ Phát Ý Phật

Nam-mô Vô Dũng Vương Phật

Nam-mô Vô Tích Bộ Phật

Nam-mô Trừ Nhất Thiết Ưu Phật

Nam-mô Ly Ưu Phật

Trên đây là 800 vị Phật

 

Nam-mô Như Ngu Lạc Tại Đức Phật

Nam-mô An Ẩn Vương Đức Phật

Nam-mô Tôn Tu-di Uy Hương Sơn Phật

Nam-mô Đại Chủng Tánh Phật

Nam-mô Vô Cấu Diện Phật

Nam-mô Hồng Liên Hoa Đức Phật

Nam-mô Bạch Liên Hoa Uy Đức Phật

Nam-mô Hống Nhãn Phật

Nam-mô Thiện An Chúng Sanh Phật

Nam-mô Vô Biên Tế Quang Phật

Nam-mô Hiện Nguyệt Quang Phật

Nam-mô Viễn Phương Thanh Xưng Phật

Nam-mô Nguyệt Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Tùy Ý Quang Minh Phật

Nam-mô Hương Tôn Tu-di Phật

Nam-mô Cát Tường Hữu Đức Phật

Nam-mô Tại Nguyệt Quang Hữu Đức Phật

Nam-mô Tại Vô Lượng An Ẩn Đức Phật

Nam-mô Nhất Thiết Dĩ Đức Tự Tại Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Bảo Trụ Trì Đình Liệu Phật

Nam-mô Mạc Năng Thắng Tràng Phan Phật

Nam-mô Tôn Ẩn Tạng Quang Phật

Nam-mô Tùng Uy Hoa Vương Phật

Nam-mô Nhập Tại Vô Biên Tế Phật

Nam-mô Nhất Thiết Tôn Phật

Nam-mô Phổ Cực Thượng Phật

Nam-mô Hải Uy Phật

Nam-mô Chư Bảo Thượng Đức Phật

Nam-mô Tĩnh Thiên Đức Phật

Nam-mô Vô Lượng Hương Tượng Phật

Nam-mô Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật

Nam-mô Tạo Đăng Minh Phật

Nam-mô Liên Hoa Tôn Quang Phật

Nam-mô Thí An Ẩn Phật

Nam-mô Tín Tâm Bất Khiếp Nhược Phật

Nam-mô Bình Đẳng Tâm Minh Phật

Nam-mô Văn Trí Phật

Nam-mô Đại Bộ Phân Phật

Nam-mô Kim Diện Quang Phật

Nam-mô Phổ Quang Uy Đức Phật

Nam-mô Thiện Xưng Đức Uy Đế-thích Uy Tràng Quang Phật

Nam-mô Phổ Đức Quang Phật

Nam-mô Tinh Tấn Phục Oán Dũng Phật

Nam-mô Trụ Trì Địa Lực Tiến Pháp Phật

Nam-mô Vô Ngại Dược Thụ Uy Đức Phật

Nam-mô Bảo Liên Hoa Trụ Tát-lê Thụ Vương Phật

Nam-mô Cầu Đức Phật

Nam-mô Nhật Luân Tràng Đức Quang Phật

Nam-mô Bảo Liên Dũng Phật

Nam-mô Nhất Bảo Cái Phật

Nam-mô Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật

Nam-mô Hộ Căn Phật

Nam-mô Trụ Thiền Tư Dũng Phật

Nam-mô Bảo Tràng Uy Đức Phật

Nam-mô Trụ Vô Lượng Dũng Phật

Nam-mô Hảo Hương Tôn Hương Huân Phật

Nam-mô Tư Duy Tôn Tượng Đức Phật

Nam-mô Liên Hoa Tôn Đức Phật

Nam-mô Nhật Luân Tràng Tôn Thượng Đức Phật

Nam-mô Hưng Thành Phật

Nam-mô Giải Thoát Thừa Phật

Nam-mô Tư Duy Tối Dũng Phật

Nam-mô Bảo Hoa Phổ Quang Uy Phật

Nam-mô Trụ Vô Tỉ Dũng Phật

Nam-mô Vô Lượng Tối Trung Vương Phật

Nam-mô Hoa Thành Tựu Phật

Nam-mô Tự Chuyển Nhất Thiết Pháp Phật

Nam-mô Bảo Nội Phật

Nam-mô Bảo Luân Uy Cực Thượng Đức Phật

Nam-mô Liễu Ý Phật

Nam-mô Thắng Hoa Tập Phật

Nam-mô Sa-la Uy Đức Phật

Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Ám Phật

Nam-mô Tâm Dũng Mãnh Phật

Nam-mô Địa Uy Đức Phật

Nam-mô Thanh Triệt Quang Phật

Nam-mô Vô Cấu Uy Đức Phật

Nam-mô Ly Ác Đạo Phật

Nam-mô Liên Hoa Thượng Tôn Phật

Nam-mô Vô Cấu Lưu Ly Phật

Nam-mô Vô Cấu Tý Phật

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật

Nam-mô Đại Diễm Thân Phật

Nam-mô Hư Không Luân Tĩnh Vương Phật

Nam-mô Thanh Âm Vô Biểu Thức Phật

Nam-mô Kim Cang Xử Thế Phật

Nam-mô Hồng Liên Diện Phật

Nam-mô Tổng Trì Phật

Nam-mô Bảo Luân Võng Phật

Nam-mô Thiên Đế Tràng Phật

Nam-mô Thiện Tụ Quang Liên Hoa Phẫu Thể Phật

Nam-mô Vô Lượng Danh Xưng Đức Quang Phật

Nam-mô Diêm-phù Đăng Phật

Nam-mô Tu-di Nham Phật

Nam-mô Tuệ Đăng Minh Phật

Nam-mô Quang Cực Minh Phật

Nam-mô Nhật Uy Đức Trang Nghiêm Tạng~tàng Phật

Nam-mô Sắc Tràng Phan Tinh Vương Phật

Nam-mô Bất Động Quang Quán Tự Tại Vô Lượng Mạng Phật

Nam-mô Uy Đức Tự Tại Vương Phật

Trên đây là 900 vị Phật

 

Nam-mô Chánh Giác Trung Vương Phật

Nam-mô Tôn Bảo Phật

Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật

Nam-mô Diệu Pháp Phật

Nam-mô Bảo Tràng Luân Thượng Tôn Vương Phật

Nam-mô Ngọc Lan Sắc Phật

Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật

Nam-mô Tín Chúng Sanh Phật

Nam-mô Tại Bảo Phật

Nam-mô Phóng Thiên Uy Phật

Nam-mô Thắng Uy Đức Sắc Phật

Nam-mô Thí Bảo Quang Phật

Nam-mô Bi Từ Ý Phật

Nam-mô Vô Tranh Hạnh Phật

Nam-mô Liên Hoa Diệp Nhãn Phật

Nam-mô Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật

Nam-mô Hoài Nhãn Phật

Nam-mô Chấp Phu Sức Phật

Nam-mô Hư Không Ý Phật

Nam-mô Năng Dữ Lạc Phật

Nam-mô Hoan Hỷ Vương Phật

Nam-mô Đại Tích Phật

Nam-mô Phát Khởi Nhất Thiết Chúng Sanh Tín Phật

Nam-mô Chí Đại Phật

Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Phật

Nam-mô Vô Đối Quang Phật

Nam-mô Long Tôn Phật

Nam-mô Khoái Kiến Phật

Nam-mô Hương Thượng Phật

Nam-mô Đại Hoài Phật

Nam-mô Bất Tùy Tha Phật

Nam-mô Đại Hóa Phật

Nam-mô Bảo Hồi Phật

Nam-mô Đại Xa Hoa Phật

Nam-mô Mỹ Khoái Đức Phật

Nam-mô Quán Kiến Nhất Thiết Cảnh Giới Phật

Nam-mô Chư Đế-thích Trung Vương Phật

Nam-mô Giới Vị Phật

Nam-mô Hoa Uy Phật

Nam-mô Phổ Uy Phật

Nam-mô Vô Lượng Tế Uy Phật

Nam-mô Năng Dữ Nhãn Phật

Nam-mô Hương Uy Phật

Nam-mô Thượng Tràng Phật

Nam-mô An Ẩn Đức Phật

Nam-mô Kim Cang Biến Chiếu Thập Phương Phật

Nam-mô Phát Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Tu Hành Phật

Nam-mô Hiển Hiện Phật

Nam-mô Bảo Uy Phật

Nam-mô Tại Đức Phật

Nam-mô Bình Đẳng Tác Phật

Nam-mô Vô Tỉ Phật

Nam-mô Phổ Uy Đức Phật

Nam-mô Bất Khả Lượng Thật Thể Thắng Phật

Nam-mô Hoa Thành Công Đức Phật

Nam-mô Kiên Cố Chúng Sanh Phật

Nam-mô Duyệt Âm Thanh Phật

Nam-mô Thí Uy Phật

Nam-mô Phổ Nguyệt Phật

Nam-mô Tý Nguyệt Phật

Nam-mô Tôn Uy Phật

Nam-mô Bất Động Tâm Phật

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Vô Quán Phật

Nam-mô Tràng Phan Phật

Nam-mô Câu-tô-ma Thành Phật

Nam-mô Phổ Phong Âm Phật

Nam-mô Hương Tôn Phật

Nam-mô Thắng Mạng Phật

Nam-mô Năng Vi Chủ Phật

Nam-mô Tràng Uy Phật

Nam-mô Tụ Uy Phật

Nam-mô Nhật Luân Quang Minh Thắng Phật

Nam-mô Dụ Bảo Phật

Nam-mô Kiên Tinh Tấn Tư Duy Thành Tựu Nghĩa Phật

Nam-mô Ca-lăng-tần-già Thanh Phật

Nam-mô Đại Long Uy Phật

Nam-mô Thập Lực Ngu Lạc Phật

Nam-mô Thiện Tịch Thành Tựu Phật

Nam-mô Xưng Nhất Thiết Chúng Sanh Niệm Thắng Công Đức Phật

Nam-mô Thiên Đế-thích Tịnh Tràng Phật

Nam-mô Thường Tương Ứng Ngữ Phật

Nam-mô Chiên Đàn Tạp Hương Thụ Phật

Nam-mô Dụ Như Tu-di Sơn Phật

Nam-mô Vân Trung Tự Tại Đăng Minh Phật

Nam-mô Vân Trung Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Trừ Thế Úy Giác Ngộ Phật

Nam-mô Liên Hoa Diệp Tịnh Phật

Nam-mô Tinh Vương Hoa Phật

Nam-mô Hiền Trí Bất Động Phật

Nam-mô Lực Sĩ Vương Phật

Nam-mô Bảo Đài Phật

Nam-mô Tượng Thứu Sư Tử Nham Lôi Nan Quá Thượng Phật

Nam-mô Phổ Thiền Phật

Nam-mô Thanh Mãn Thập Phương Phật

Nam-mô Công Đức Thành Tựu Phật

Nam-mô Ba-lâu-na Thiên Phật

Nam-mô Thập Phương Thượng Phật

Nam-mô Ly Cấu Quang Phật

Nam-mô Uy Nghiêm Phật

Nam-mô Tu-di Tướng Phật

Trên đây là 1.000 vị Phật

Nếu có thiện nam tín nữ nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn này, rồi hoan hỷ tin mến, thọ trì đọc tụng, và chẳng sanh lòng phỉ báng, hoặc có thể biên chép hay diễn nói cho người khác, hoặc có thể tạo lập hình tượng Phật, hoặc có thể cúng dường hương hoa âm nhạc, tán thán công đức của Phật, và chí tâm đảnh lễ, thời công đức của họ sẽ vượt hơn người trong trăm ngàn kiếp lấy toàn trân bảo và ma-ni châu chất cao đến cõi Phạm Thiên ở chư Phật quốc độ khắp mười phương để làm bố thí.

Khi các thiện nam tín nữ ấy đã làm những sự cúng dường cho chư Như Lai này rồi, họ sẽ được công đức đó ở đời sau và cho đến sẽ thành Phật. Công đức ấy thật là vô cùng vô tận. Ở trong Hiền Kiếp, họ sẽ đều được chư Phật thọ ký. Ở mọi nơi sanh ra, người ấy sẽ luôn gặp Tam Bảo. Họ sẽ được sanh ở cõi nước của chư Phật, sáu căn đầy đủ, không đọa vào trong tám nạn, và sẽ sớm cụ túc 32 tướng hảo với 80 vẻ đẹp.

Nếu họ có thể một lần đảnh lễ sát đất và miệng tự xướng lên lời như vầy:

“Con nay lễ khắp hết thảy chư Phật trong ba đời mười phương và 1.000 vị Phật trong Kiếp Tinh Tú ở vào đời vị lai. Nếu có được bao nhiêu công đức từ việc lễ kính như đã nói ở trên, con nguyện đem công đức này cùng hết thảy chúng sanh ở trong năm đường, đều sẽ vãng sanh đến cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ.”

Khi đã lập đại thệ nguyện rồi, thời tất sẽ khiến các chúng sinh vãng sanh ở cõi nước kia. Khi đã sanh về cõi nước kia, tướng hảo thân hình và trí tuệ biện tài sẽ đồng như Đức Phật A-di-đà; quả báo có được cũng đồng như Thế Tôn.

  Xem thêm:

 • Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức Chư Phật Hộ Niệm Không Thể Nghĩ Bàn - Kinh Tạng
 • Kinh Vô Năng Thắng Phan Vương Như Lai Trang Nghiêm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 08 – Hương Đăng - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 3 - Kinh Tạng
 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 5 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 1 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 6 - Kinh Tạng
 • Bài Tán Dương Bằng Tiếng Phạn Về Tám Linh Tháp Lớn - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 4 - Kinh Tạng
 • Xưng Tán Ba Thân Phật Bằng Phạn Ngữ - Kinh Tạng
 • Kinh Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 2 - Kinh Tạng
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Phẩm 31 đến 45) - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 04 – Kính Tháp - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 4 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng