LUẬT TỨ PHẦN

四分律

—o0o—

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm. 
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng 
Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng 

MỤC LỤC

Phần Thứ Nhất: Giới Tỳ Kheo

Tán Duyên Khởi
Chương 1. Ba-la-di
Chương 2. Tăng Tàn
Chương 3. Bất Định
Chương 4. Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
Chương 5. Ba-dật-đề
Chương 6. Đề-xá-ni
Chương 7. Thức-xoa-ca-la-ni
Chương 8. Bảy Diệt Tránh

Phần Thứ Hai: Giới Tỳ Kheo Ni

Chương 1. Ba-la-di
Chương 2. Tăng-già-bà-thi-sa
Chương 3. Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
Chương 4. Ba-dật-đề
Chương 5. Ba La Đề Đề Xá Ni

Phần Thứ Ba: Tăng Sự

Chương 1. Thọ Giới
Chương 2. Thuyết Giới
Chương 3. An Cư
Chương 4. Tự Tứ
Chương 5. Da Thuộc
Chương 6. Y
Chương 7. Thuốc
Chương 8. Ca Thi Na
Chương 9. Câu Thiểm Di
Chương 10. Chiêm Ba
Chương 11. Khiển Trách
Chương 12. Người
Chương 13. Phú Tàng
Chương 14. Già Yết Ma
Chương 15. Phá Tăng
Chương 16. Diệt Tránh
Chương 17. Tỳ Kheo Ni
Chương 18. Pháp

Phần Thứ Tư: Tạp Pháp

Chương 1. Phòng Xá
Chương 2. Tạp Sự
Chương 3. Ngũ Bách Kết Tập
Chương 4. Thất Bách Kết Tập
Chương 5. Điều Độ
Chương 6. Tỳ Ni Tăng Nhất

  Xem thêm:

 • Quy Sơn Cảnh Sách – HT Thích Trí Quang - Luật Tạng
 • Quy Sơn Cảnh Sách – HT Thích Nhất Hạnh - Luật Tạng
 • Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần – Thích Trí Thủ dịch - Luật Tạng
 • Bước Tới Thảnh Thơi – Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di – Thích Nhất Hạnh - Luật Tạng
 • Bước Tới Thảnh Thơi phần 1 – Thi Kệ Thực Hành Chánh Niệm - Luật Tạng
 • Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần – Thích Trí Quang dịch - Luật Tạng
 • Giới Tì Kheo Ni Trong Luật Tứ Phần – Thích Trí Quang dịch - Luật Tạng
 • Luật Tứ Phần – Phần 1: Giới Tỳ Kheo – Chương 7. Thức-xoa-ca-la-ni - Luật Tạng
 • Bước Tới Thảnh Thơi phần 4 – Lời Cảnh Giác Và Khích Lệ Của Thiền Sư Quy Sơn - Luật Tạng
 • Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 1. Thọ Giới - Luật Tạng
 • Luật Tứ Phần – Phần 4: Tạp Pháp – Chương 4. Thất Bách Kết Tập - Luật Tạng
 • Bước Tới Thảnh Thơi phần 6 – Nghi Thức Tụng Mười Giới - Luật Tạng
 • Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 9. Câu Thiểm Di - Luật Tạng
 • Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 5. Da Thuộc - Luật Tạng
 • Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 7. Thuốc - Luật Tạng
 • Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 3. An Cư - Luật Tạng
 • Bước Tới Thảnh Thơi phần 3 – Các Thiên Uy Nghi - Luật Tạng
 • Cương Yếu Giới Luật – Phần 1C - Luật Tạng
 • Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 11. Khiển Trách - Luật Tạng
 • Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu – Luật sư Độc Thể biên soạn - Luật Tạng