Trang Chủ Danh mục Vi Diệu Pháp

Danh mục: Vi Diệu Pháp

phap bao 8

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 6

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 6 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) của tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhammapiṭaka) gồm có 6 quyển. Ðây...
kinh luat luan 6

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 5

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 5 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị trí (Paṭṭhāna) của tạng Vi Diệu Pháp gồm có 6 quyển. Trong thời...
phap bao 6

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 4

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 4 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) quyển IV lại tiếp tục được in ra, do ban Tu...
kinh luat luan 36

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 3

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 3 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) trong tạng Vi Diệu Pháp gồm có sáu quyển, đây là...
phap bao 11

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 2

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 2 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Paṭṭhāna hay Vị Trí là bộ thứ 7 của Tạng Abhidhamma; còn được...
kinh luat luan 20

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 1

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 1 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Tựa (Abhidhammatthasangaha) Paṭṭhāna: Tàu âm là Phát-thú, dịch chữ là Vị Trí hay Xứ Luận, là bộ thứ bảy...
kinh luat luan 7

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 4

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 4 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** X. Quyền Song (Indriyayamakaṃ) (3) (Abhidhammatthasangaha) (tiếp theo Phần Chuyển Biến - Pavattivāro) NHÃN QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI...
kinh luat luan 14

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 3

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 3 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** VIII. Tâm Song (Cittayamakaṃ) (Abhidhammatthasangaha) XIỂN THUẬT PHẦN NGƯỜI (Puggalavāruddeso) NGƯỜI NÀO TÂM ÐANG SANH CHƯA DIỆT THÌ NGƯỜI...
phap bao 13

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 2

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 2 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** VI. Hành Song (Sankhārayamakaṃ) (Abhidhammatthasangaha) PHẦN ÐỊNH DANH (PANNATTIVĀRO) Ba hành là : thân hành, khẩu hành, tâm hành. Hơi...
kinh luat luan 14

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 1

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 1 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Yamaka (Song Ðối) là bộ thứ sáu trong bảy Bộ Luận Tạng Abhidhamma (A-Tỳ-Đàm). Trước...
phap bao 9

Vi Diệu Pháp – Bộ Ngữ Tông

Vi Diệu Pháp - Bộ Ngữ Tông Dịch giả: Dịch giả: Tâm An - Minh Tuệ *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Cô Tâm An có cho tôi xem tập "Những điểm dị biệt" dịch...
kinh luat luan 13

Vi Diệu Pháp – Bộ Nhơn Chế Định

Vi Diệu Pháp - Bộ Nhơn Chế Định Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Phần Xiển Thuật (Uddesavāra) (Abhidhammatthasangaha) - Có sáu pháp chế định: uẩn chế định, xứ chế định, giới chế...
kinh luat luan 34

Vi Diệu Pháp – Bộ Chất Ngữ

Vi Diệu Pháp - Bộ Chất Ngữ Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Phần Ðầu Ðề (Mātikā) (Abhidhammatthasangaha) - Yếu hiệp (saṅgaho). Bất yếu hiệp (asaṅgaho). Bất yếu hiệp theo yếu hiệp (saṅgahitena asaṅgahitaṃ). Yếu...
kinh luat luan 41

Vi Diệu Pháp – Bộ Phân Tích

Vi Diệu Pháp - Bộ Phân Tích Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Tựa (Abhidhammatthasangaha) VÔ TỶ PHÁP TẠNG (Abhidhamma Piṭaka) gồm có 7 bộ. Bộ Vibhaṅga nầy là bộ thứ hai trong...
kinh luat luan 26

Vi Diệu Pháp – Bộ Pháp Trụ

Vi Diệu Pháp - Bộ Pháp Trụ Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Dhammasangani là Bộ sơ khởi của Tạng Abhidhamma, dung chứa các mātikā, là căn bản cho các...
kinh luat luan 9

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 2

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 2 Dịch giả: Thích Minh Châu *** Lời Nói Đầu Bản dịch quyển "Abhidhammasangaha" (Thắng Pháp Tập Yếu Luận) tập II nay mới được in xong, dầu chúng...
phap bao 6

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1 Dịch giả: Thích Minh Châu *** Lời nói đầu Văn học Abhidhamma có thể xem là môn Tâm Lý Học của Phật giáo vì bốn vấn đề...

Xem Nhiều