Trang Chủ Danh mục Thích Thiện Siêu

Danh mục: Thích Thiện Siêu

kinh luat luan 20

Thành Duy Thức Luận

Thành Duy Thức Luận Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch : Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Mùa An cư P.L. 2539 – 1995 *** TỰA - Muôn sự muôn vật từ...
kinh luat luan 12

Trung Luận – Thích Thiện Siêu

Long Thọ Bồ Tát tạo, Phạm Chí Thanh Mục, Thích Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Siêu
kinh luat luan 40

Đại Cương Luận Câu Xá

Hòa thượng Thích Thiện Siêu luận
kinh luat luan 31

Luận Câu Xá: Phần lưu thông

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** PHẦN LƯU THÔNG Ca-Thấp-di-la Nghị lý thành Ngã đa y bỉ...
phap bao 1

Luận Câu Xá – Phẩm 8: Phân biệt định

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN VIII. PHẨM PHÂN BIỆT ÐỊNH Ðã giảng về phẩm...
kinh luat luan 30

Luận Câu Xá – Phẩm 7: Phân biệt trí

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN VII . PHẨM PHÂN BIỆT TRÍ Phẩm Hiền Thánh...
phap bao 10

Luận Câu Xá – Phẩm 6: Phân biệt hiền thánh

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN VI. PHẨM PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH Phẩm Hiền Thánh...
kinh luat luan 26

Luận Câu Xá – Phẩm 5: Phân biệt tùy miên

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN V. PHẨM PHÂN BIỆT TÙY MIÊN Nguyên nhân cảm...
kinh luat luan 13

Luận Câu Xá – Phẩm 4: Phân Biệt Nghiệp

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN IV. PHẨM PHÂN BIỆT NGHIỆP Trước đây phẩm Thế...
kinh luat luan 16

Luận Câu Xá – Phẩm 3: Phân Biệt Thế Gian

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN III. PHẨM PHÂN BIỆT THẾ GIAN Phẩm này nói...
kinh luat luan 40

Luận Câu Xá – Phẩm 2: Phân Biệt Căn

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN II. PHẨM PHÂN BIỆT CĂN Phẩm này gồm 47...
kinh luat luan 31

Luận Câu Xá – Phẩm 1: Phân Biệt Giới

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN I. PHẨM PHÂN BIỆT GIỚI A. BA PHẦN CỦA...
kinh luat luan 34

Cương Yếu Giới Luật

Cương Yếu Giới Luật Hòa thượng Thích Thiện Siêu *** MỤC LỤC (Gồm các mục) Phần 1A 01. Thể tánh đồng nhất. 02. Tám hạng Tỳ-kheo. 03. Định cọng giới và Đạo cọng giới. 04. Nguyên nhân Phật chế giới...
kinh luat luan 2

Đại Cương Về Luật Tu Sĩ

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI LUẬT TU SĨ Hòa thượng Thích Thiện Siêu Khi đức Phật nhập diệt rồi, cuộc kiết tập mới bắt đầu. Cuộc kiết tập tụng lại Kinh tạng...
kinh luat luan 4

Cương Yếu Giới Luật – Phần 2: Phụ đính

BỒ-TÁT GIỚI Bồ-tát giới là thông giới, khác với Tỳ-kheo giới là biệt giới. Bồ-tát giới thì chỉ cần nghe hiểu là thọ được, còn Tỳ-kheo giới thì phải lục căn...
phap bao 4

Cương Yếu Giới Luật – Phần 1C

54. Thất diệt tránh. Tức là bảy cách thức chấm dứt sự tranh cãi giữa chúng Tăng. Chúng Tăng thường có 4 sự tranh cãi là: 1. Ngôn tranh: Tranh cãi về pháp tướng đúng...
kinh luat luan 39

Cương Yếu Giới Luật – Phần 1B

24. Kiết tập Kinh và Luật. Khi đức Phật nhập diệt rồi, cuộc kiết tập mới bắt đầu. Cuộc kiết tập tụng lại Kinh tạng và Luật tạng. Trong Luật tạng, bộ...
phap bao 2

Cương Yếu Giới Luật – Phần 1A

1. Thể tánh đồng nhất. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dầu tân dầu cựu về mặt giới luật, thể tánh đồng nhất. 2. Tám hạng Tỳ kheo. 1. Danh tự Tỳ-kheo: Là tên do thế gian gọi, chứ không...
kinh luat luan 6

Luận Đại Trí Độ Tập 5

Long Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
kinh luat luan 13

Luận Đại Trí Độ Tập 4

Long Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Xem Nhiều