Đại cương về Luận Câu Xá

Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế,
PL. 2543 – TL. 1999

***

PHẦN LƯU THÔNG

Ca-Thấp-di-la Nghị lý thành

Ngã đa y bỉ thích đối pháp,

Thiểu hữu biếm lượng vi ngã thất,

Phán pháp chánh lý tại Mâu-ni.

Ðại sư thế nhãn cửu dĩ bế,

Kham vị chứng giả đa tán diệt.

Bất kiến chơn lý vô chế nhơn,

Do bỉ tầm tư loạn thánh giáo.

Tự giác dĩ quy thắng tịch tịnh,

Trì bỉ giáo giả đa tùy diệt.

Thế vô y hộ tán chúng đức,

Vô câu chế hoặc tùy ý chuyển.

Ký tri Như Lai chánh pháp thọ,

Tiệm thứ luân vong như chí hầu.

Thị chư phiền não lực tăng thời,

Ưng cầu giải thoát vật phóng dật. (XX)

– Hết –

  Xem thêm:

 • Thành Duy Thức Luận - Luận Tạng
 • Luận Đại Thừa Ngũ Uẩn - Luận Tạng
 • Luận Bồ Đề Tư Lương - Luận Tạng
 • Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Lược Sớ - Luận Tạng
 • Luận Câu Xá – Phẩm 6: Phân biệt hiền thánh - Luận Tạng
 • Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận - Luận Tạng
 • Thiền Lâm Bảo Huấn - Luận Tạng
 • Thiền Ba La Mật - Luận Tạng
 • Sớ Giải Kinh A Di Đà - Luận Tạng
 • Luận Phật Thừa Tông Yếu - Luận Tạng
 • Luận Phân Biệt Công Đức - Luận Tạng
 • Tán Thuật Kinh Kim Cang Bát Nhã - Luận Tạng
 • Thành Thật Luận – Quyển 11 - Luận Tạng
 • Luận Giải Thoát Đạo - Luận Tạng
 • Giảng Luận Và Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa - Luận Tạng
 • Luận Đại Trí Độ Tập 2 - Luận Tạng
 • Bửu Tạng Luận - Luận Tạng
 • Thành Thật Luận – Quyển 18 - Luận Tạng
 • Luận Câu Xá – Phẩm 3: Phân Biệt Thế Gian - Luận Tạng
 • Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Bản 1) - Luận Tạng