Trang Chủ Danh mục Đại cương Luận Câu Xá

Danh mục: Đại cương Luận Câu Xá

kinh luat luan 40

Đại Cương Luận Câu Xá

Hòa thượng Thích Thiện Siêu luận
kinh luat luan 31

Luận Câu Xá: Phần lưu thông

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** PHẦN LƯU THÔNG Ca-Thấp-di-la Nghị lý thành Ngã đa y bỉ...
phap bao 1

Luận Câu Xá – Phẩm 8: Phân biệt định

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN VIII. PHẨM PHÂN BIỆT ÐỊNH Ðã giảng về phẩm...
kinh luat luan 30

Luận Câu Xá – Phẩm 7: Phân biệt trí

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN VII . PHẨM PHÂN BIỆT TRÍ Phẩm Hiền Thánh...
phap bao 10

Luận Câu Xá – Phẩm 6: Phân biệt hiền thánh

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN VI. PHẨM PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH Phẩm Hiền Thánh...
kinh luat luan 26

Luận Câu Xá – Phẩm 5: Phân biệt tùy miên

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN V. PHẨM PHÂN BIỆT TÙY MIÊN Nguyên nhân cảm...
kinh luat luan 13

Luận Câu Xá – Phẩm 4: Phân Biệt Nghiệp

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN IV. PHẨM PHÂN BIỆT NGHIỆP Trước đây phẩm Thế...
kinh luat luan 16

Luận Câu Xá – Phẩm 3: Phân Biệt Thế Gian

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN III. PHẨM PHÂN BIỆT THẾ GIAN Phẩm này nói...
kinh luat luan 40

Luận Câu Xá – Phẩm 2: Phân Biệt Căn

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN II. PHẨM PHÂN BIỆT CĂN Phẩm này gồm 47...
kinh luat luan 31

Luận Câu Xá – Phẩm 1: Phân Biệt Giới

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN I. PHẨM PHÂN BIỆT GIỚI A. BA PHẦN CỦA...

Xem Nhiều