phap bao 16

Giảng Luận Và Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa

Thế Thân Bồ Tát tạo, Tùy Cấp Đa Cộng Hành Củ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 1

Thành Thật Luận – Quyển 6

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm *** Quyển Thứ 6 PHẨM PHI NHẤT TÂM...
kinh luat luan 31

Luận Câu Xá – Phẩm 1: Phân Biệt Giới

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN I. PHẨM PHÂN BIỆT GIỚI A. BA PHẦN CỦA...
kinh luat luan 20

Luận Tâm Phương Tiện

Hậu Ngụy Kiết Ca Dạ dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
kinh luat luan 18

Luận Kinh Vô Lượng Thọ

Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo, Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh
phap bao 16

Thành Thật Luận – Quyển 8

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Nghiêm *** Quyển Thứ 8 PHẨM TAM-NGHIỆP THỨ 100 Hỏi: Trong...
phap bao 12

Luận về Tam Di Để Bộ

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
kinh luat luan 25

Đại Thừa Khởi Tín Luận

HT Thích Trí Quang dịch giải
kinh luat luan 27

Luận Về Nhơn Duyên Bích Chi Phật

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
kinh luat luan 13

Luận Hai Mươi Kệ Tụng Duy Thức

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
phap bao 6

Luận Đại Trượng Phu

Đề Bà La Bồ Tát tạo Bắc Lương Đạo Thái dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
kinh luat luan 34

Luận Phân Biệt Công Đức

Luận Phân Biệt Công Đức Phân Biệt Công Đức Luận Thất dịch Phụ Hậu Hán Lục Việt dịch: Nguyên Huệ *** QUYỂN 1 Kệ thứ nhất được lập đã nói: “Tôn giả Ca-diếp đã tư...
kinh luat luan 20

Luận Tụng Kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa

Luận Tụng Kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch Bản Việt dịch của Nguyên Huệ *** Lợi ích thắng, nên...
kinh luat luan 18

Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học

Pháp Xưng Bồ Tát tạo Tống Pháp Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
kinh luat luan 20

Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận

Hán dịch: Phi Tích Thiền Sư. Việt dịch: Tịnh Sĩ
kinh luat luan 21

Luận Nhiếp Đại Thừa

Vô Trước Bồ Tát tạo, Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 30

Luận Bồ Tát Bổn Sanh Man

Luận Bồ Tát Bổn Sanh Man Tống Thiệu Đức Huệ Tuân Đẳng dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Đảnh lễ Nhất Thiết Trí Đức viên dung lặng...
kinh luat luan 28

Kim Cương Bát Nhã Luận

Vô Trước Bồ Tát tạo, Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch. Nguyên Huệ Việt dịch
kinh luat luan 23

Ngộ Tánh Luận

NGỘ TÁNH LUẬN Đạt Ma Đại Sư Ngộ Tánh Luận Lương Bồ Đề Đạt Ma Thuật Bản Việt dịch (1) của Nguyễn Minh Tiến Bản Việt dịch (2) của Thích Trí Tịnh *** Ngộ Tánh Luận Việt dịch: Nguyễn...
kinh luat luan 12

Luận Kim Cương Tiên

Luận Kim Cương Tiên Thế Thân Bồ Tát tạo Kim Cang Tiên Luận Sư Thích Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch Bản Việt dịch của Nguyên Huệ *** QUYỂN 1 Kim Cương Bát...

Bài mới

Xem nhiều