Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học

Pháp Xưng Bồ Tát tạo Tống Pháp Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Thành Thật Luận (Trọn bộ 20 quyển)

Hán dịch: Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Trí Nghiêm

Luận Phật Thừa Tông Yếu

Hán dịch: Đại Sư Thái Hư. Việt dịch: Thích Nhật Quang

Luận Đại Thừa Duy Thức

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa

Tống Pháp Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Huyết Mạch Luận

Lương ‧Bồ Đề Đạt Ma Thuật. Bản Việt dịch của Nguyễn Minh Tiến

Bài mới