kinh luat luan 30

Thiền Lâm Bảo Huấn

Dịch giả : HT. Thích Thanh Kiểm
kinh luat luan 23

Luận Thích Du Già Sư Địa

Tối Thắng Tử Đẳng tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu
kinh luat luan 31

Luận Câu Xá – Phẩm 1: Phân Biệt Giới

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN I. PHẨM PHÂN BIỆT GIỚI A. BA PHẦN CỦA...
kinh luat luan 20

Luận Tâm Phương Tiện

Hậu Ngụy Kiết Ca Dạ dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
phap bao 14

Sớ Giải Kinh A Di Đà

Minh Châu Hoằng Thuật. Bản Việt dịch của Thích Hành Trụ
kinh luat luan 40

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Bản 2)

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đường Viên Trắc soạn Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Nay giải thích Kinh Bát Nhã chia thành bốn mục: 1. Trước...
kinh luat luan 16

Trung Luận – Thích Viên Lý

Long Thọ Bồ Tát tạo Phạm Chí Thanh Mục Thích Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Viên Lý
kinh luat luan 27

Luận Về Mười Hai Nhân Duyên

Tịnh Ý Bồ Tát tạo, Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
phap bao 11

Sớ Thần Bảo Ký Nhơn Vương Hộ Quốc Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Sớ Thần Bảo Ký Nhơn Vương Hộ Quốc Kinh Bát Nhã Ba La Mật Tống Thiện Nguyệt thuật Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Lời tựa Dễ ở hiểu kinh mà khó...
kinh luat luan 11

Luận Tâm Bồ Đề Lìa Hình Tướng

Long Thọ Bồ Tát tạo, Tống Thí Hộ dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Tâm Châu. Bản Việt dịch (2) của Thích Như Điển
phap bao 5

Tam Luận Lược Chương

Tam Luận Lược Chương Tuỳ Cát Tạng Soạn Bản Việt dịch của Đức Thuận - Đức Nghiêm *** NGHĨA NHỊ ĐẾ Sư Nhiếp Sơn: “Nhị đế chính là giáo pháp thù thắng biểu thị trung...
kinh luat luan 14

Lược Giải Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Lược Giải Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đường Pháp Tạng thuật Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Luận về chân nguyên khuôn mẫu sáng làu, phẳng lặng như...
kinh luat luan 8

Luận Vô Tâm

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Đắc Pháp
kinh luat luan 12

Trung Luận – Thích Thiện Siêu

Long Thọ Bồ Tát tạo, Phạm Chí Thanh Mục, Thích Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Siêu
phap bao 5

Luận Về Sự Hiểu Biết Rõ Ràng

Phát Hiệp Tư Ba tạo, Nguyên Sa La Ba dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
phap bao 14

Luận Đại Thừa Duy Thức

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 7

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 4

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 4 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** X. Quyền Song (Indriyayamakaṃ) (3) (Abhidhammatthasangaha) (tiếp theo Phần Chuyển Biến - Pavattivāro) NHÃN QUYỀN TỪNG SANH...
phap bao 15

Luận Giảng Rộng Tâm Bồ Đề

Liên Hoa Giới Bồ Tát tạo, Tống Thí Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
phap bao 13

Chứng Đạo Ca

Tác giả: Sa-môn Huyền Giác đời Đường. Việt dịch: Nguyên Thuận
phap bao 13

Sớ Luận Toát Yếu Kinh Kim Cang Bát Nhã

Sớ Luận Toát Yếu Kinh Kim Cang Bát Nhã  Đường Tông Mật thuật Tống Tử Tuyền Trị Định Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** QUYỂN 1 Lời Tựa Gương lòng vốn tịnh, hình...

Bài mới

Xem nhiều