Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch

Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

***

Như lời Phật dạy:

“Tất cả pháp đều vô ngã.”

Tất cả pháp là những gì? Sao gọi là vô ngã? Hết thảy pháp có thể phân thành năm nhóm:

1. Tâm pháp

2. Tâm sở hữu pháp

3. Sắc pháp

4. Tâm bất tương ứng hành pháp

5. Vô Vi Pháp

Chúng được theo thứ tự như vậy, bởi vì nhóm một là tối thắng, nhóm hai giao tiếp với nhóm một, nhóm ba là bóng hiện của hai nhóm trước, nhóm bốn nằm riêng biệt khỏi ba nhóm kia, và nhóm năm hiện ra bởi bốn nhóm đầu.

1. Tâm pháp, tựu chung có 8 loại:

1. nhãn thức

2. nhĩ thức

3. tỷ thức

4. thiệt thức

5. thân thức

6. ý thức

7. mạt-na thức

8. a-lại-da thức

2. Tâm sở hữu pháp, tựu chung có 51 loại và phân làm sáu nhóm:

1. Biến hành có 5

2. Biệt cảnh có 5

3. Thiện có 11

4. Căn bổn phiền não có 6

5. Tùy phiền não có 20

6. Bất định có 4

1. Biến hành có 5:

1. khởi ý

2. tiếp xúc

3. cảm thọ

4. nghĩ tưởng

5. suy tư

2. Biệt cảnh có 5:

1. mong muốn

2. quyết định

3. ghi nhớ

4. tập trung

5. suy lường

3. Thiện có 11:

1. lòng tin

2. tinh tấn

3. xấu hổ

4. hổ thẹn

5. không tham lam

6. không sân hận

7. không si mê

8. khinh an

9. không buông lung

10. xả bỏ

11. không tổn hại

4. Căn bổn phiền não có 6:

1. tham lam

2. sân hận

3. si mê

4. kiêu mạn

5. nghi ngờ

6. bất chánh kiến

5. Tùy phiền não có 20:

1. phẫn nộ

2. hận thù

3. phiền muộn

4. che giấu

5. dối trá

6. nịnh bợ

7. kiêu ngạo

8. tổn hại

9. tật đố

10. keo kiệt

11. không biết xấu hổ

12. không biết hổ thẹn

13. bất tín

14. lười biếng

15. buông lung

16. hôn trầm

17. bồn chồn

18. mất chánh niệm

19. tà tri

20. tán loạn

6. Bất định có 4:

1. ngủ

2. hối tiếc

3. tìm tòi

4. dò xét

3. Sắc pháp, tựu chung có 11 loại:

1. mắt

2. tai

3. mũi

4. lưỡi

5. thân

6. sắc

7. thanh

8. hương

9. vị

10. xúc

11. pháp

4. Tâm bất tương ứng hành pháp, tựu chung có 24 loại:

1. đạt được

2. mạng sống

3. điểm tương đồng

4. tánh dị biệt

5. vô tưởng định

6. diệt tận định

7. vô tưởng báo

8. danh từ

9. câu cáng

10. văn tự

11. sanh

12. trụ

13. lão

14. vô thường

15. lưu chuyển

16. đặc điểm

17. tương ứng

18. tốc độ

19. thứ tự

20. thời gian

21. phương hướng

22. số mục

23. tánh hòa hợp

24. tánh không hòa hợp

5. Vô Vi Pháp, tựu chung có 6 loại:

1. hư không vô vi

2. trạch diệt vô vi

3. phi trạch diệt vô vi

4. bất động diệt vô vi

5. tưởng thọ diệt vô vi

6. Chân Như Vô Vi

Về vô ngã thì tựu chung có 2 loại:

1. sổ thủ thú vô ngã

2. pháp vô ngã

  Xem thêm:

 • Luận Về Nhơn Duyên Bích Chi Phật - Luận Tạng
 • Thành Thật Luận – Quyển 7 - Luận Tạng
 • Luận Giải Thoát Đạo - Luận Tạng
 • Tây Phương Hiệp Luận - Luận Tạng
 • Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Lược Sớ - Luận Tạng
 • Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán - Luận Tạng
 • Thiền Lâm Bảo Huấn - Luận Tạng
 • Luận Đại Trí Độ Tập 4 - Luận Tạng
 • Luận Bảo Hành Vương Chánh - Luận Tạng
 • Thành Thật Luận – Quyển 18 - Luận Tạng
 • Thích Nghĩa Luận Nhiếp Đại Thừa - Luận Tạng
 • Luận Về Sự Hiểu Biết Rõ Ràng - Luận Tạng
 • Tịnh Độ Luận - Luận Tạng
 • Thành Thật Luận – Quyển 3 - Luận Tạng
 • Tán Thuật Kinh Kim Cang Bát Nhã - Luận Tạng
 • Thiền Tông Khảo Luận - Luận Tạng
 • Luận Câu Xá – Phẩm 8: Phân biệt định - Luận Tạng
 • Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận - Luận Tạng
 • Thiền Ba La Mật - Luận Tạng
 • Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Luận Tạng