Huyết Mạch Luận

Lương ‧Bồ Đề Đạt Ma Thuật. Bản Việt dịch của Nguyễn Minh Tiến

Luận Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn

Đường Huệ Hải Soạn. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội

Thanh ‧Bành Tế Thanh Thuật. Bản Việt dịch (1) của Định Huệ. Bản Việt dịch (2) của Hải Triều Âm

Lược Giải Kinh Bát Đại Nhân Giác

Minh Trí Húc Giải. Bản Việt dịch của Thích Thiện Huệ

Một Trăm Câu Hỏi Đáp Về Pháp Môn Niệm Phật

Thanh Ngộ Khai Trước. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn

Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Lược Sớ

Minh Hoằng Tán Thuật. Bản Việt dịch của Thích Nữ Trí Hải

Sớ Giải Kinh A Di Đà

Minh Châu Hoằng Thuật. Bản Việt dịch của Thích Hành Trụ

Giảng Giải Kinh Viên Giác

Minh Đức Thanh Giải. Bản Việt dịch của Thích Huyền Vi

Ba Mươi Bài Luận Tụng Duy Thức

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Giảng Luận Và Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa

Thế Thân Bồ Tát tạo, Tùy Cấp Đa Cộng Hành Củ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Chuyển Thức

Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Đại Thừa Duy Thức

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Bài mới