kinh luat luan 23

Ngộ Tánh Luận

NGỘ TÁNH LUẬN Đạt Ma Đại Sư Ngộ Tánh Luận Lương Bồ Đề Đạt Ma Thuật Bản Việt dịch (1) của Nguyễn Minh Tiến Bản Việt dịch (2) của Thích Trí Tịnh ***Ngộ Tánh Luận Việt dịch: Nguyễn...
kinh luat luan 16

Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Lược Sớ

Minh Hoằng Tán Thuật. Bản Việt dịch của Thích Nữ Trí Hải
phap bao 14

Sớ Giải Kinh A Di Đà

Minh Châu Hoằng Thuật. Bản Việt dịch của Thích Hành Trụ
phap bao 5

Tam Luận Lược Chương

Tam Luận Lược Chương Tuỳ Cát Tạng Soạn Bản Việt dịch của Đức Thuận - Đức Nghiêm ***NGHĨA NHỊ ĐẾ Sư Nhiếp Sơn: “Nhị đế chính là giáo pháp thù thắng biểu thị trung...
kinh luat luan 4

Giảng Giải Kinh Viên Giác

Minh Đức Thanh Giải. Bản Việt dịch của Thích Huyền Vi
phap bao 1

Giải Nghĩa Kinh Kim Cang

Giải Nghĩa Kinh Kim Cang Kim Cang Kinh Giải Nghĩa Đường Huệ Năng Giải Nghĩa Bản Việt dịch của Nguyên Hiển *** Kinh Kim Cương lấy vô tướng làm tông, vô trụ làm thể, diệu...
kinh luat luan 19

Ba Mươi Bài Luận Tụng Duy Thức

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
phap bao 16

Giảng Luận Và Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa

Thế Thân Bồ Tát tạo, Tùy Cấp Đa Cộng Hành Củ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 26

Luận Bản Nhiếp Đại Thừa

Vô Trước Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 33

Luận Chuyển Thức

Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
phap bao 14

Luận Đại Thừa Duy Thức

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
phap bao 11

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
phap bao 6

Luận Đại Thừa Ngũ Uẩn

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nhất Chân. Bản Việt dịch (2) của Thích Như Điển
phap bao 12

Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh

Vô Trước Bồ Tát tạo, Đường Ba La Pha Mật Đa La dịch. Bản Việt dịch của Quảng Minh
kinh luat luan 34

Luận Duy Thức

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Hậu Ngụy Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 35

Luận Giảng Rộng Ý Nghĩa Năm Uẩn Theo Giáo Pháp Đại Thừa

An Huệ Bồ Tát tạo, Đường Địa Bà Ha La dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nguyên Hùng. Bản Việt dịch (2) của Thích Như Điển
kinh luat luan 13

Luận Hai Mươi Kệ Tụng Duy Thức

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 2

Luận Nhiếp Đại Thừa

A Tăng Già Tác Hậu Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 21

Luận Nhiếp Đại Thừa

Vô Trước Bồ Tát tạo, Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 40

Luận Thành Duy Thức Bảo Sanh

Hộ Pháp Bồ Tát tạo, Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Bài mới

Xem nhiều