kinh luat luan 40

Luận Thành Duy Thức Bảo Sanh

Hộ Pháp Bồ Tát tạo, Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
phap bao 7

Thích Nghĩa Luận Nhiếp Đại Thừa

Thế Thân Bồ Tát Thích Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 13

Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận

Đường Hoài Cảm soạn. Bản Việt dịch của Thích Pháp Chánh
kinh luat luan 1

Tây Phương Hiệp Luận

Minh Viên Hoằng Đạo soạn. Bản Việt dịch của Thích Trí Thông
kinh luat luan 21

Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận

Đường Phi Tích soạn. Việt dịch 1: Định Huệ. Việt dịch 2: Tịnh Sĩ. Việt dịch 3: Thích Hồng Nhơn
phap bao 4

Luận Về Tịnh Độ Sanh, Vô Sanh

Minh Truyện Đăng soạn. Bản Việt dịch của Thích Hồng Nhơn
phap bao 5

Luận Tịnh Độ

Đường Ca Tài soạn. Bản Việt dịch của Giới Niệm - Diệu Thảo - Chúc Đức
kinh luat luan 33

Luận Tịnh Độ Thập Nghi

Tùy Trí ỷ Thuyết. Bản Việt dịch của Thích Thiền Tâm
kinh luat luan 18

Luận Kinh Vô Lượng Thọ

Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo, Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh
kinh luat luan 23

Luận Tối Thượng Thừa

Đường Hoằng Nhẫn thuật. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
kinh luat luan 25

Đại Thừa Khởi Tín Luận

HT Thích Trí Quang dịch giải
kinh luat luan 32

Bửu Tạng Luận

Tác Gỉa: Đại Sư Tăng Triệu. Việt dịch: Hoà Thượng Thích Duy Lực
kinh luat luan 29

Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận

Hán Dịch: Thích Diễn Bồi. Việt Dịch: Thích Quảng Độ
kinh luat luan 23

Luận Phật Thừa Tông Yếu

Hán dịch: Đại Sư Thái Hư. Việt dịch: Thích Nhật Quang
kinh luat luan 20

Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận

Hán dịch: Phi Tích Thiền Sư. Việt dịch: Tịnh Sĩ
kinh luat luan 18

Tịnh Độ Luận

TỊNH ĐỘ LUẬN Minh Đức - Thanh Lương Nhà Xuất bản Tôn Giáo - xuất bản năm 2001 *** PHẦN MỘT CHƯƠNG 1: CHÂN GIÁ TRỊ CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ Kính thưa quý vị. Đề...
kinh luat luan 1

Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận

Hán Dịch: Thích Diễn Bồi - Việt Dịch: Thích Quảng Độ
phap bao 13

Chứng Đạo Ca

Tác giả: Sa-môn Huyền Giác đời Đường. Việt dịch: Nguyên Thuận
phap bao 14

Đại Thừa Tuyệt Đối Luận

Tác Giả: Nguyệt Khuê Thiền Sư. Việt Dịch: Thích Duy Lực
phap bao 6

Chơn Tâm Trực Thuyết

HT. Thích Đắc Pháp dịch

Bài mới

Xem nhiều