Luận Tịnh Độ Thập Nghi

Tùy Trí ỷ Thuyết. Bản Việt dịch của Thích Thiền Tâm

Luận Kinh Vô Lượng Thọ

Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo, Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh

Luận Tối Thượng Thừa

Đường Hoằng Nhẫn thuật. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Đại Thừa Khởi Tín Luận

HT Thích Trí Quang dịch giải

Bửu Tạng Luận

Tác Gỉa: Đại Sư Tăng Triệu. Việt dịch: Hoà Thượng Thích Duy Lực

Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận

Hán Dịch: Thích Diễn Bồi. Việt Dịch: Thích Quảng Độ

Luận Phật Thừa Tông Yếu

Hán dịch: Đại Sư Thái Hư. Việt dịch: Thích Nhật Quang

Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận

Hán dịch: Phi Tích Thiền Sư. Việt dịch: Tịnh Sĩ

Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận

Hán Dịch: Thích Diễn Bồi - Việt Dịch: Thích Quảng Độ

Chứng Đạo Ca

Tác giả: Sa-môn Huyền Giác đời Đường. Việt dịch: Nguyên Thuận

Đại Thừa Tuyệt Đối Luận

Tác Giả: Nguyệt Khuê Thiền Sư. Việt Dịch: Thích Duy Lực

Chơn Tâm Trực Thuyết

HT. Thích Đắc Pháp dịch

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn

Đại Sư Thật Hiền soạn. Việt dịch: Thích Trí Quang

Xem nhiều

Bài mới