Luận Đại Thừa Duy Thức

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Đại Thừa Ngũ Uẩn

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nhất Chân. Bản Việt dịch (2) của Thích Như Điển

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh

Vô Trước Bồ Tát tạo, Đường Ba La Pha Mật Đa La dịch. Bản Việt dịch của Quảng Minh

Luận Duy Thức

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Hậu Ngụy Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Giảng Rộng Ý Nghĩa Năm Uẩn Theo Giáo Pháp Đại Thừa

An Huệ Bồ Tát tạo, Đường Địa Bà Ha La dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nguyên Hùng. Bản Việt dịch (2) của Thích Như Điển

Luận Hai Mươi Kệ Tụng Duy Thức

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Nhiếp Đại Thừa

A Tăng Già Tác Hậu Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Nhiếp Đại Thừa

Vô Trước Bồ Tát tạo, Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Thành Duy Thức Bảo Sanh

Hộ Pháp Bồ Tát tạo, Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Luận Thích Du Già Sư Địa

Tối Thắng Tử Đẳng tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu

Thích Nghĩa Luận Nhiếp Đại Thừa

Thế Thân Bồ Tát Thích Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận

Đường Hoài Cảm soạn. Bản Việt dịch của Thích Pháp Chánh

Tây Phương Hiệp Luận

Minh Viên Hoằng Đạo soạn. Bản Việt dịch của Thích Trí Thông

Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận

Đường Phi Tích soạn. Việt dịch 1: Định Huệ. Việt dịch 2: Tịnh Sĩ. Việt dịch 3: Thích Hồng Nhơn

Luận Về Tịnh Độ Sanh, Vô Sanh

Minh Truyện Đăng soạn. Bản Việt dịch của Thích Hồng Nhơn

Bài mới