Trang Chủ Danh mục Bộ Kinh Tập

Danh mục: Bộ Kinh Tập

kinh luat luan 27

Kinh Một Trăm Danh Hiệu Phật

Hán dịch: Tùy Na Liên Đề Da Xá, Việt dịch 1: Nguyên Thuận, Việt dịch 2: Huyền Thanh
kinh luat luan 3

Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa. Việt dịch: Nguyên Thuận
kinh luat luan 36

Kinh Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh

Thất dịch, bản Việt dịch của Nguyên Thuận
kinh luat luan 35

Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Nguyên Thuận dịch

Hán dịch: Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi. Việt dịch: Nguyên Thuận
phap bao 12

Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Thích Thiện Chơn dịch

Hán dịch: Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi. Việt dịch: Thích Thiện Chơn
kinh luat luan 19

Kinh Chư Phật

Hán dịch: Tống Thi Hộ, Việt dịch 1: Nguyên Thuận, Việt dịch 2: Thích Nữ Đức Thuận
kinh luat luan 6

Quán Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật

Hán dịch: Tống Pháp Hộ Đẳng, Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường
kinh luat luan 10

Kinh Đại Thừa Đồng Tử Bảo Nguyệt Vấn Pháp

Hán dịch: Tống Thi Hộ, Việt dịch 1: Thích Nữ Tâm Thường, Việt dịch 2: Nguyên Thuận, Việt dịch 3: Thích Nữ Đức Thuận
kinh luat luan 18

Kinh Thọ Trì Danh Hiệu Bảy Đức Phật Sanh Ra Công Đức

Hán dịch: Đường Huyền Trang, Việt dịch 1: Thích Nữ Tâm Thường, Việt dịch 2: Nguyên Thuận, Việt dịch 3: Chơn Tĩnh Tạng
kinh luat luan 34

Kinh Diệt Trừ Tối Tăm Trong Mười Phương

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ, Việt dịch 1: Thích Nữ Tâm Thường, Việt dịch 2: Nguyên Thuận
phap bao 15

Kinh Mười Danh Hiệu Cát Tường Của Chư Phật

Thất dịch, Việt dịch 1: Nguyên Thuận, Việt dịch 2: Huyền Thanh
kinh luat luan 13

Kinh Tám Danh Hiệu Của Chư Phật

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa, Việt dịch 1:Nguyên Thuận, Việt dịch 2: Thích Hạnh Tuệ, Việt dịch 3: Huyền Thanh
kinh luat luan 21

Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật

Hán dịch: Lương Tăng Già Bà La dịch, VD1: Nguyên Thuận, VD2: Thích Nữ Đức Thuận, VD3: Huyền Thanh
kinh luat luan 42

Kinh Tám Bộ Danh Hiệu của Chư Phật

Hán dịch: Nguyên Ngụy Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi, Việt dịch 1: Nguyên Thuận, Việt dịch 2: Huyền Thanh, Việt dịch 3: Thích Nữ Hạnh Diệu
kinh luat luan 11

Kinh Bát Dương Thần Chú

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ, Việt dịch 1: Nguyên Thuận, Việt dịch 2: Huyền Thanh
kinh luat luan 21

Kinh Tám Cát Tường Thần Chú

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm, Việt dịch 1: Nguyên Thuận, Việt dịch 2: Huyền Thanh, Việt dịch 3: Thích Nguyên Lộc

Bài mới

Xem nhiều