1
2

Kinh Chư Phật

Tống Thi Hộ dịch

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận

Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Đức Thuận

***

Kinh Chư Phật

Việt dịch: Nguyên Thuận

***

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trong núi Thứu Phong gần thành Vương Xá. Lúc đó là gần đến giờ khất thực, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đắp y và cầm bát đi vào thành Vương Xá. Bỗng nhiên ngài khởi nghĩ rằng:

“Hôm nay mình hãy đến trời Sắc Cứu Cánh để hỏi một ít việc trước, rồi sau đó mới trở về khất thực.”

Thế là Tôn giả Đại Mục-kiền-liên bèn nhập Đẳng Dẫn Tam-ma-địa. Rồi vụt thoáng ví như vị tráng sĩ co duỗi cánh tay, ngài đã đến trời Sắc Cứu Cánh. Lúc đã đến nơi kia, ngài và chư thiên đồng thấy nhau. Rồi với đủ mọi ngôn từ dịu dàng, ngài cùng họ thăm hỏi lẫn nhau. Khi đó Tôn giả Đại Mục-kiền-liên mới hỏi chư thiên rằng:

“Đến khi nào thì mới có một Đức Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian để chứng vô thượng Bồ-đề?”

Lúc ấy có 100 vị thiên chủ của trời Sắc Cứu Cánh đồng thanh đáp rằng:

“Hết trọn trăm ngàn kiếp thì mới có một vị Phật xuất thế để chứng vô thượng Bồ-đề.”

Khi nghe nói thế, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên bèn tín thọ. Sau đó, Tôn giả liền nhập định, rồi vụt thoáng ví như vị tráng sĩ co duỗi cánh tay, ngài từ trời Sắc Cứu Cánh trở về lại thành Vương Xá. Như thông lệ hằng ngày, ngài khất thực theo thứ tự. Khi đã ăn xong, Tôn giả súc miệng, rồi gấp y và cất bình bát. Sau đó, ngài đến chỗ của Phật và cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát đôi chân của Thế Tôn. Khi đã cung kính xong, ngài ngồi qua một bên, chắp tay chiêm ngưỡng và bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Lúc gần đến giờ khất thực của hôm nay, con nhập định để đến trời Sắc Cứu Cánh và đã hỏi chư thiên ở đó rằng:

“Đến khi nào thì mới có một Đức Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian để chứng vô thượng Bồ-đề?”

100 vị thiên chủ ở đó đã đồng thanh bảo con rằng:

“Hết trọn trăm ngàn kiếp thì mới có một vị Phật xuất thế để chứng vô thượng Bồ-đề.”

Bạch Thế Tôn! Tuy con tin lời họ nói, nhưng đối với việc này là sao? Kính mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con rõ.”

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Đại Mục-kiền-liên:

“Ông nay hãy lắng nghe. Ta sẽ thuyết giảng cho ông.

Này Đại Mục-kiền-liên! Do sự hiểu biết của chư thiên ở trời Sắc Cứu Cánh kia hạn hẹp nên họ mới bảo ông rằng:

“Hết trọn trăm ngàn kiếp thì mới có một vị Phật xuất thế để chứng vô thượng Bồ-đề.”

Đây không phải là lời nói chính xác, cho nên chưa có thể tin sâu được.

Này Đại Mục-kiền-liên! Nhớ vào thuở xưa, lúc tối sơ ta đã gặp được 60 ức chư Phật Như Lai xuất hiện ở thế gian. Chư Phật kia đã trụ thế để làm lợi ích chúng sanh, thời gian hoặc dài hay ngắn, mỗi vị đều tùy duyên. Sau đó, các Ngài kế nhau mà lần lượt nhập diệt cũng lại như vậy.

Lại có 80 ức Đức Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Diệu Hoa. Ta cũng đã ở trước của mỗi Đức Phật kia mà phát đại thệ nguyện và tu trì Phạm hạnh.

Sau chư Phật đó, lại có 500 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Chánh Phạm.

Sau chư Phật đó, lại có 800 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Nhiên Đăng.

Sau chư Phật đó, lại có 15.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Tảm-ma-một.

Sau chư Phật đó, lại có 1.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với danh hiệu cùng dòng họ, mỗi vị đều chẳng giống nhau. Ta đã ở trước chư Phật như vậy mà cũng phát thệ nguyện và tu trì Phạm hạnh.

Sau chư Phật đó, lại có 6.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Tô-bát-la-đa-ba.

Sau chư Phật đó, lại có 90.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Diệu Ca-diếp.

Sau chư Phật đó, lại có 1.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Nhật.

Sau chư Phật đó, lại có 1.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Nhiễm-một-đình-dã.

Sau chư Phật đó, lại có 80.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Ê-la-phạ-đế.

Sau chư Phật đó, lại có 70.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Đế-thích.

Sau chư Phật đó, lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đức. Ta đã ở nơi của Đức Phật này, cùng hàng Thanh Văn đệ tử của Ngài, mà đồng phát thệ nguyện và cung kính cúng dường trong rất nhiều năm.

Sau Đức Phật ấy, lại có 80 ức na-do-tha vị Bích-chi-phật xuất hiện ở thế gian.

Này Đại Mục-kiền-liên! Các vị Bích-chi-phật kia đã ở trước ta mà phát đại thệ nguyện. Ngoài ra còn có Chuyển Luân Thánh Vương tên là Biến Chiếu cũng ở trước ta mà phát nguyện. Trước đó, ta đã gặp được 40 vị Phật với

đồng danh hiệu là Vô Năng Thắng. Này Đại Mục-kiền-liên! Sau khi Đức Phật ấy diệt độ, ta đã gặp một Đức Phật cũng tên là Vô Năng Thắng. Ở trong thời giáo hóa của Đức Phật đó, ta làm một vị Chuyển Luân Thánh Vương, tên là Bách Hiệu. Rồi ta cùng hàng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Vô Năng Thắng mà đồng phát thệ nguyện và cung kính cúng dường trong rất nhiều năm. Sau khi Đức Phật ấy nhập diệt, ta đã lấy thất bảo xây tháp để cúng dường xá-lợi. Ta đã tu hành như thế và thời gian trôi qua thật là dài vô lượng.

Này Đại Mục-kiền-liên! Cho đến lúc bấy giờ, Ta mới chứng đắc Bồ-đề.

Lại nữa, Đại Mục-kiền-liên! Sự hiểu biết của chư thiên ở trời Sắc Cứu Cánh kia hạn hẹp. Sau khi Đức Phật Vô Năng Thắng diệt độ, lại có một vị Phật xuất hiện ở thế

gian tên là Trì Thế. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Trì Địa. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Đại Năng Nhân. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Diệu Hiện. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Sư Tử. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Tối Thượng Hy Hữu. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Đoạn Nhất Thiết Ưu. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Nhất Thiết Nghĩa Thành

Tựu. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Đắc Thắng. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Bảo Quang. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Ý Xưng.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Ô-ba-để-thất-la. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Để-thất-rô. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Viên Quang. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Nguyệt Quang. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Thiên Quang. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là A-đề-bộ. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là A-đề-dã-du. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Vô Diệt Thông. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Tối Thắng. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Để-thất-rô-đa-rô. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Thượng Hoa. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là A-rị-sắt-tra. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là A-đề-bộ. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Nhiên Đăng. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Hàng Oan. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Kim Diệu. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Kim Quang. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Bảo Nhãn. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Liên Hoa Nhãn. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Tối Thượng Liên Hoa.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Đại Liên Hoa. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Liên Hoa. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Tỳ-bà-thi. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Thi-khí. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Tỳ-xá-phù. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Câu-lưu-tôn. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Câu-na-hàm-mâu-ni. Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian tên là Ca-diếp. Nay Ta, Thích-ca-mâu-ni, xuất hiện ở thế gian để làm Phật. Này Đại Mục-kiền-liên! Ta đã phát thệ nguyện ở trước chư Phật như vậy, rồi

ta lấy hoa thất bảo mà rải cúng dường. Sau đó, ta mới thành Chánh Đẳng

Chánh Giác. Này Đại Mục-kiền-liên! Thời gian của mỗi Đức Phật kia, từ lúc sơ phát tâm cho đến thành Chánh Đẳng Chánh Giác, đều trải qua vô số kiếp. Từ khi ta phát tâm cho đến khi thành Phật ngày nay, kiếp số đã trải qua thì rất nhiều và không thể nào tính đếm cho xuể. Sự hiểu biết của chư thiên ở trời Sắc Cứu Cánh kia hạn hẹp. Ông chớ có sanh lòng nghi.”

Khi Thế Tôn đã giảng Kinh này xong, lòng hoài nghi của Tôn giả Đại Mục-kiền-liên liền dứt trừ. Ngài hớn hở vui mừng, đảnh lễ Đức Phật, rồi cáo lui.

  Xem thêm:

 • Kinh Thần Chú Hộ Mạng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 10 – Thụ Trai - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Đà La Ni Ma Lợi Chi Thiên - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Nữ Như Phúc dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Đồng Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Hằng Đạt dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 4 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 3 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 11 – Phá Trai - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nguyên Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 2 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh chú Đà La Ni Thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm Tiêu Phục Độc Hại - Kinh Tạng
 • Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Thích Nguyên Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 1 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Thiện Ác Nghiệp Báo (Chư Kinh Yếu Tập) - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Quang dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nữ Tâm Thường dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Trì Cú Thần Chú - Kinh Tạng