1
2
3

Kinh Tám Cát Tường Thần Chú

Ngô Chi Khiêm dịch

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận

Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh

Bản Việt dịch (3) của Thích Nguyên Lộc

***

Kinh Tám Cát Tường Thần Chú

Việt dịch: Nguyên Thuận

***

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Linh Thứu gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị Tỳ-kheo và 1.000 vị Bồ-tát đồng hạnh như Di-lặc Bồ-tát.

Khi ấy Phật bảo Hiền giả Xá-lợi-phất và các vị Tỳ-kheo rằng:

“Tất cả hãy nhất tâm lắng nghe.”

Phật bảo Hiền giả Xá-lợi-phất:

“Từ đây về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Mãn Sở Nguyện Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là An Ẩn Chúc Lụy Mãn Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Từ Ai Quang Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Cám Lưu Ly Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua ba Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Hoan Hỷ Khoái Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Khuyến Trợ Chúng Thiện Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua bốn Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Nhất Thiết Lạc Nhập. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Ưu Đức Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua năm Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Mãn Nhất Thiết Trân Bảo Pháp. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Dược Sư Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua sáu Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Mãn Hương Danh Văn Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Liên Hoa Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua bảy Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Nhất Thiết Giải Thuyết Âm Thanh Viễn Văn. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Toán Trạch Hợp Hội Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua tám Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Nhất Thiết Giải Thoát. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Giải Tán Nhất Thiết Phược Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.”

Phật bảo Hiền giả Xá-lợi-phất:

“Các cõi nước của chư Phật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác này đều thanh tịnh, không có năm trược, không có ái dục, và cũng không có tâm cấu nhiễm.

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được tám danh hiệu của chư Phật này cùng tên gọi của các quốc độ ấy, rồi thọ trì đọc tụng và rộng giảng giải nghĩa thú cho người khác, thì họ sẽ không bao giờ phải chịu ngu si, lời nói không có lầm lẫn, đầy đủ tướng tốt, các căn không khiếm khuyết, và sở cầu của họ suốt vô lượng năm sẽ không bao giờ bị thiếu hụt.

Khi mang chung, họ sẽ không đọa vào Địa Ngục Thái Sơn, cõi quỷ đói hay trong loài súc sanh. Người ấy sẽ không bao giờ ước vọng nơi Đạo Thanh Văn hay Bích-chi-phật để mà vào Bát-niết-bàn. Họ sẽ đắc Đạo Vô Thượng Bình Đẳng, luôn chứng đà-la-ni, thường hành Bồ-tát Đạo, và được công đức vô lượng.

Trì Quốc Thiên Vương sẽ luôn bảo hộ người ấy. Họ sẽ không bị quan lại bắt giữ, không bị đạo tặc gây hại, và không bị thiên long quỷ thần nhiễu loạn. Dạ-xoa ác quỷ, ngải độc, hoặc là người hay phi nhân thảy đều không thể sát hại hay thừa cơ trục lợi–duy trừ nghiệp ở đời trước của họ.

Nếu ai mắc bệnh tật, gặp nạn nước lửa, nghe tiếng quạ kêu, thấy ác mộng, hoặc ma quỷ quấy nhiễu; khi những thứ khiếp sợ đến lông tóc dựng đứng như thế xảy ra, họ hãy thường đọc tụng Kinh Bát Cát Tường Thần Chú, thời lập tức sẽ tránh khỏi.”

Lúc bấy giờ Đức Phật nói kệ rằng:

“Nếu ai trì Kinh này

Quốc độ tám Phật danh

Không đọa ba đường ác

Mau thành vô thượng Đạo

Tự giác phát Đạo tâm

Thấy Phật liền khai ngộ

Trong ngoài luôn hoan hỷ

Cúng dường tâm cung kính

Ức kiếp a-tăng-kỳ

Ác hạnh tất tiêu trừ

Trì tám cát tường danh

Giáo Pháp mau rõ thông

Kinh này ai cúng dường

Sanh trong hoa ngàn cánh

Trân bảo vọt hiện ra

Hình sắc đẹp vi diệu

Ai nghe tôn Kinh này

Tôn kính tin vui thích

Phụng trì và đọc tụng

Thanh tịnh chẳng buông lung

Người nữ tin Kinh này

Thành thật không nịnh hót

Xả nữ làm nam tử

Thông minh trí tuệ bén

Phụng trì tám Phật danh

Ra vào giặc không hại

Đạo binh nước lửa độc

Tà quái chẳng thể hại

Yêu mến trì Kinh này

Chúng ma không đắc lợi

Quỷ thần các quan thuộc

Chẳng thể nhiễu loạn họ

Phi hành đến các cõi

Nơi ở rất an vui

Tâm chánh không tà niệm

Thấy Phật sanh hoan hỷ

Sinh ra thường gặp Phật

Phụng sự tâm thành kính

Trừ diệt tất cả ác

Mau đắc Đạo Niết-bàn

Tinh tấn không biếng lười

Lìa bỏ các chướng duyên

Nhu hòa lòng chánh trực

Do trì tám Phật danh

Dũng mãnh hàng chúng ma

Sức họ như kim cang

Đoan chánh đủ tướng tốt

Không ai có thể hơn

Bố thí chẳng keo kiệt

Muôn đời sanh phú quý

Đạo tặc và oan gia

Tự nhiên đều tiêu trừ

Bệnh tật chốn quan liêu

Quạ kêu gặp ác mộng

Trì tám Phật danh này

Chú nguyện liền tránh khỏi

Kinh này ai phụng trì

Di-lặc chư Bồ-tát

Trì Quốc Đông Thiên Vương

Cùng nhau luôn ủng hộ

Sở nguyện đều toại ý

Hớn hở rất vui mừng

Nhất tâm ai tín mến

Phước đức cũng như vậy”

Lúc bấy giờ có tám vị Bồ-tát đang ở trong chúng hội. Tên các vị ấy là:

-Bạt-đà-hòa Bồ-tát, -La-na-lân-kiệt Bồ-tát, -Kiều-nhật-đâu Bồ-tát, -Na-la-đạt Bồ-tát, -Tu-thâm-di Bồ-tát, -Ma-ha Tu-hòa-tát-hòa Bồ-tát, -Nhân-kỳ-đạt Bồ-tát, -và Hòa-luân-điều Bồ-tát.

Thời gian kể từ khi tám vị Bồ-tát này cầu Đạo đến nay đã trải vô lượng số kiếp. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, các ngài vẫn chưa chịu thành Phật. Các ngài nguyện cho các chúng sanh khắp mười phương đều sẽ thành Phật Đạo.

“Nếu có ai đang mắc bệnh nguy kịch mà xưng niệm tám danh hiệu của chúng con, thời họ liền được giải thoát. Khi người ấy sắp mạng chung, tám chúng con đây sẽ bay đến rước đón họ.”

Lúc bấy giờ ngài Di-lặc, chư vị Bồ-tát, và Trì Quốc Thiên Vương đều thưa với Phật rằng: “Thưa Thế Tôn! Chúng con sẽ ủng hộ người thọ trì Kinh Bát Cát Tường Thần Chú. Chúng con sẽ cùng hợp sức lại để khiến các bệnh tật của họ thảy đều lành khỏi.”

Khi Phật thuyết Kinh này xong, ngài Xá-lợi-phất cùng các vị Tỳ-kheo, Di¬lặc Bồ-tát, thiên long quỷ thần và a-tu-la vương, họ đều rất vui mừng và tín thọ.

  Xem thêm:

 • Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan – Thích Nữ Tuệ Thành dịch - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Cúng Dường Niệm Tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nữ Tâm Thường dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bi Hoa – Thích Nữ Tâm Thường dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức Chư Phật Hộ Niệm Không Thể Nghĩ Bàn - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên – Thích Tâm Châu dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật – Thích Thiền Tâm dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Xưng Tán Công Đức Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên – Thích Nữ Như Phúc dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Dược Sư – HT Thích Trí Quảng soạn - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Mãn Giác dịch - Kinh Tạng
 • Phật Thuyết Kinh So Sánh Công Đức về Thần Chú Diệt Trừ Tội Chướng của 12 Danh Hiệu Chư Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Thích Nguyên Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Kệ Tụng Kinh Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật – Thích Trung Quán dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Hộ Mạng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nguyên Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Kinh Tạng