Tuesday, 18 June, 2024
4fb3797979f866933d00a84d319b45f1

Chú Đại Bi Tiếng Việt – Thầy Thích Trí Thoát (21 Biến)

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a...
02a8455e9f933d94a124cdd4a6e56ee4

Bát Nhã Tâm Kinh Hán Việt – Thầy Thích Trí Thoát (21 Biến)

https://youtu.be/de2rVQhY1tM The Heart Sutra Mantra - Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh Tiếng Phạn (108 biến) https://www.youtube.com/watch?v=tQhIZ9cIX7o&t=1144s Nghe MP3 trên Spotify  Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh (phiên latinh từ Phạn ngữ: Maha Prajñā Pāramitā Hridaya...