Giảng sư Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan
839 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Ba Chữ Nhớ Ghi Lòng - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Ba Chữ Nhớ Ghi Lòng – Ni Sư Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 27/04/2018
Chớ Để Mất Thân Người - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Chớ Để Mất Thân Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiền Quang (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 24/04/2018
Tu Tập Hạnh Xuất Gia - Thích Nữ Như Lan

Tu Tập Hạnh Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 17/05/2018
Bốn Điều Trọng Yếu Với Người Xuất Gia - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Bốn Điều Trọng Yếu Với Người Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Kỳ Viên (X. Thanh Đức - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 09/06/2018
Chuyển Hóa Nỗi Khổ Niềm Đau Bằng Chánh Tri Kiến - Thích Nữ Như Lan

Chuyển Hóa Nỗi Khổ Niềm Đau Bằng Chánh Tri Kiến – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 29/04/2018
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 27: Rửa Bát - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 27: Rửa Bát – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 04/04/2018
Căn Bản Cho Người Tu Phật - Thích Nữ Như Lan

Căn Bản Cho Người Tu Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (X. Tân Hội - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 07/05/2018
Giữ Gìn Thân Nghiệp Với Tiêu Chuẩn 3 Không - Thích Nữ Như Lan

Giữ Gìn Thân Nghiệp Với Tiêu Chuẩn 3 Không – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 19/04/2018
Những Điều Thiết Yếu Cho Người Tu Tịnh Độ - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Những Điều Thiết Yếu Cho Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Tiên Châu (X. An Bình - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 02/05/2018
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 26: Kiết Trai - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 26: Kiết Trai – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 03/04/2018
Biết Sống Để An Nhàn - Thích Nữ Như Lan

Biết Sống Để An Nhàn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thành (X. Thanh Đức - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 17/04/2018
Như Lai Bậc Tối Tôn Tối Thượng - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Như Lai Bậc Tối Tôn Tối Thượng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 21/05/2018
5 Đức Tính Không Thể Thiếu - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

5 Đức Tính Không Thể Thiếu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 16/04/2018
Từ Bi Và Trí Tuệ - Thích Nữ Như Lan

Từ Bi Và Trí Tuệ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Quan Âm (TT. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 03/04/2018
Niệm Phật Với Những Điều Căn Bản - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Niệm Phật Với Những Điều Căn Bản – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 10/04/2018
5 Pháp Nay Vui Đời Sau Vui - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

5 Pháp Nay Vui Đời Sau Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (X. Tân Hội - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 07/04/2018
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 25: Phép Tắc Khi Thọ Thực -Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 25: Phép Tắc Khi Thọ Thực -Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 27/03/2018
Để Tâm Hồn An Lạc - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Để Tâm Hồn An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Khánh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 06/04/2018
Bốn Điều Tối Thượng - Thích Nữ Như Lan

Bốn Điều Tối Thượng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Trường An (X. Tân Ngãi - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 11/04/2018
Nghệ Thuật Sống An Vui Qua Tiêu Chuẩn 5 Có - Thích Nữ Như Lan

Nghệ Thuật Sống An Vui Qua Tiêu Chuẩn 5 Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Bồ Đề Lan Nhã (Quận 06 - TP. Hồ Chí Minh), ngày 02/04/2018