Giảng sư Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan
918 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
22 Oai Nghi Của Sa Di Ni - Oai Nghi Thứ 02: Kính Đại Sa Môn - Thích Nữ Như Lan

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 02: Kính Đại Sa Môn –...

Giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 07/10/2018
Người Cư Si Sống An Vui - Thích Nữ Như Lan

Người Cư Si Sống An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 23/09/2018
Bài Toán Cuộc Đời - Thích Nữ Như Lan

Bài Toán Cuộc Đời – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 08/10/2018
Niềm Vui Của Người Cư Sĩ - Thích Nữ Như Lan

Niềm Vui Của Người Cư Sĩ – Thích Nữ Như Lan

Giảng thiền viện Ngọc Hạnh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 06/07/2018
Bớt Nghe, Bớt Nói, Bớt Nhìn - Thích Nữ Như Lan

Bớt Nghe, Bớt Nói, Bớt Nhìn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Viên (H. Long Hồ - T. Vĩnh Long) ngày 21/07/2018
22 Oai Nghi Của Sa Di Ni - Oai Nghi Thứ 01: Kính Tam Bảo - Thích Nữ Như Lan

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 01: Kính Tam Bảo – Thích...

Giảng tại chùa Hưng Thiền ngày 26/09/2018
Bốn Niềm Tin Bất Hoại - Thích Nữ Như Lan

Bốn Niềm Tin Bất Hoại – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Giác Vương (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 15/06/2018
Biết Quý Trọng Những Gì Mình Đang Có - Thích Nữ Như Lan

Biết Quý Trọng Những Gì Mình Đang Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 20/07/2018
5 Tổn Thất Của Đời Người - Thích Nữ Như Lan

5 Tổn Thất Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hội Phước (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 07/08/2018 
Niệm Phật Với Tiêu Chuẩn 5 Có - Thích Nữ Như Lan

Niệm Phật Với Tiêu Chuẩn 5 Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 24/07/2018
22 Oai Nghi Của Sa Di Ni - Thích Nữ Như Lan

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 22/09/2018
Ba Điều Căn Bản Cho Người Tu Phật - Thích Nữ Như Lan

Ba Điều Căn Bản Cho Người Tu Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiền Quang (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 20/07/2018
Tu Tạo Công Đức Sống Đời An Vui - Thích Nữ Như Lan

Tu Tạo Công Đức Sống Đời An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 08/09/2018
Bốn Đức Tính Cao Quý Của Người Tu - Thích Nữ Như Lan

Bốn Đức Tính Cao Quý Của Người Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Khánh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 02/08/2018
Hoài Bão Của Người Xuất Gia - Thích Nữ Như Lan

Hoài Bão Của Người Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Kỳ Viên (H. Long Hồ - T. Vĩnh Long) ngày 21/07/2018
Đạo Lý Làm Người - Thích Nữ Như Lan

Đạo Lý Làm Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 24/08/2018
Niệm Phật Với Hai Tiêu Chuẩn - Thích Nữ Như Lan

Niệm Phật Với Hai Tiêu Chuẩn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Bửu (TP. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 02/07/2018
Phẩm Chất Cao Quý Của Người Tu - Thích Nữ Như Lan

Phẩm Chất Cao Quý Của Người Tu (KTPT89) – Thích Nữ Như Lan

Giảng trong khóa tu Phật Thất lần 89 tại chùa Hoằng Pháp
5 Pháp Thanh Tịnh Của Người Xuất Gia - Thích Nữ Như Lan

5 Pháp Thanh Tịnh Của Người Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Kỳ Viên (H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 14/07/2018
Làm Phước Và Niệm Phật - Ni Sư Thích Nữ Như Lan 2018

Làm Phước Và Niệm Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp) ngày 24-06-2018