28 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 25 July, 2017
Danh mục Chú Đại Bi

Chú Đại Bi

Giới thiệu về Chú Đại Bi

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni…

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, bồ tát, các thần và vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh.

Nguồn gốc của Chú Đại Bi

Chân ngôn này được trích từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh. Trong kinh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng:

“Bạch đức Thế Tôn, tôi có chú Đại Bi tâm đà ra ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa.”, rồi sau đó đọc Chú Đại Bi.

Bồ tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy đều vui mừng, thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc. Tất cả chúng hội đều được quả chứng.”

Các phiên bản của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi thường dùng chính là Tâm Chú của Đức Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát (Nìlakantha Avalokite’svara Bodhisatva) chủ yếu do hai ngài Bất Không Kim Cương và Kim Cương Trí dịch vào khoảng giữa thế kỷ thứ 6. Các bản này được lưu truyền dưới 2 dạng là bản dài với bản ngắn:

1) Bản dài (quảng bản) được ghi nhận qua các bài:

  • Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni, Bất Không Kim Cương dịch.
  • Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Nễ La Kiến Tha Đà La Ni, Kim Cương Trí dịch.
  • Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Chỉ Không dịch.
  • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Chú, Kim Cương Trí dịch.

2) Bản ngắn (lược bản) được ghi nhận qua các bài:

  • Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Tự Tại Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Bất Không Kim Cương dịch.
  • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni, Bất Không dịch.
  • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Già Phạm Đạt Ma dịch.

Do các bản Chú Văn có nhiều loại phiên dịch nên chương cú cũng dựa theo các Kinh Văn mà có sự khác biệt kể cả số lượng câu và Phạn Ngữ.


Các bài viết về Chú Đại Bi:

Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni - Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni – Sách Nói (Kinh Đọc)

Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni - Sách Nói (Kinh Đọc) Dịch: HT Thích Thiền Tâm Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ
Đại Bi Chú Giảng Giải - Sách Nói (Kinh Đọc) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa – Sách Nói MP3

Đại Bi Chú Giảng Giải - HT Tuyên Hóa Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa Dịch: Vạn Phật Thánh Thành Diễn đọc: Chiếu Thành, Thy Mai
Y Nghĩa Của Thần Chú Đại Bi   Bài giảng Thích Trí Huệ | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Của Thần Chú Đại Bi – Thích Trí Huệ

https://www.youtube.com/watch?v=I5o3koRJFTA
Hạnh Nguyện Bồ Tát Quan Âm Và Oai Lực Chú Đại Bi - Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Nguyện Bồ Tát Quan Âm Và Oai Lực Chú Đại Bi – Thích Giác Hạnh

http://youtu.be/3SkWQ19sU1kNhững bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh...
Nguồn Gốc Và Mật Nghĩa Chú Đại Bi (KT64) - Thích Phước Tiến 2016 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nguồn Gốc Và Mật Nghĩa Chú Đại Bi (KT64) – Thích Phước Tiến

http://youtu.be/8Qx2yZHrsBkĐại Đức Thích Phước Tiến 2016 - Nguồn Gốc Và Mật Nghĩa Chú Đại Bi (KT64) Bài pháp thoại do đại đức Thích Phước Tiến...
Trì Chú Đại Bi - Pháp Âm Thầy Thích Trí Quảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Trì Chú Đại Bi – Thích Trí Quảng

http://youtu.be/WeCdrcvcL6sNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Trí Quảng | Hòa Thượng Thích Trí Quảng giảng http://bit.ly/ThichTriQuang Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Vấn đáp: Trì chú Đại Bi | Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Vấn đáp: Trì chú Đại Bi – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/43MdvN9ZrSkVấn đáp: Trì chú Đại Bi | Thích Nhật Từ Giảng tại Yokohama, Nhật Bản, ngày 06/06/2015 và đạo tràng Pháp Hoa, Erfurt, Đức, ngày...
Vấn đáp: Trì chú Đại Bi chữa bệnh | Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Vấn đáp: Trì chú Đại Bi chữa bệnh – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/oc27YlzCN38Vấn đáp: Trì chú Đại Bi chữa bệnh | Thích Nhật Từ Giảng tại Nhật Bản, ngày 10/06/2015
Đại Bi Thập Chú 3/6 - Thầy. Thích Pháp Hòa (September 15, 2012) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đại Bi Thập Chú 3 – Thích Pháp Hòa

https://www.youtube.com/watch?v=YAe5oWf96s0
Đại Bi Thập Chú 2/6 - Thầy. Thích Pháp Hòa (September 2, 2012) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đại Bi Thập Chú 2 – Thích Pháp Hòa

https://www.youtube.com/watch?v=lRKngMBafbY
Đại Bi Thập Chú 1/6 - Thầy. Thích Pháp Hòa (September 1 , 2012) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đại Bi Thập Chú 1 – Thích Pháp Hòa

https://www.youtube.com/watch?v=1SszAA4j460