Có học tăng đến tham vấn thiền sư Mục Châu Đạo Minh. Mục Châu hỏi :
– Bình thường ông xem kinh gì 

Học tăng nói:

– Con từng đọc luận Duy thức.

– Giảng được luận Duy thức không?

Học tăng khiêm tốn đáp:

– Không dám (được).

Mục Châu cầm cái bánh đường bẻ làm hai, hỏi:

– Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, hãy nói đây là cái gì?

Học tăng không đáp được. Mục Châu hỏi:

– Cái này là bánh đường phải không?

Học tăng tháo mồ hôi hột, đáp vội:

– Không thể gọi là bánh đường.

Mục Châu nhìn Sa-di bên cạnh và hỏi:

– Một cái bánh đường bẻ làm hai, ông gọi là cái gì?

Sa-di không chút do dự đáp:

– Hai miếng lưu trong tâm.

Mục Châu hỏi lại:

– Ông gọi là cái gì?

Sa-di đáp:

– Bánh đường.

Mục Châu cười to, nói:

– Ông biết giảng luận Duy thức.

ST