Thiết kế, lyrics video: Tâm Yên
Thực hiện: phòng thu Wings (Youtube / Fanpage)