Thiền sư Bá Trượng Hoài Hải là đệ tử nối pháp thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ sáng lập tùng lâm còn Bá Trượng dựng lập thanh quy. Đủ thấy rằng các ngài là người đầu tiên dâng hiến cho tùng lâm.
Một hôm, thiền sư Bá Trượng thuyết pháp xong, đại chúng đều trở về, chỉ có một ông già còn ở lại. Sư hỏi:
– Ông là ai?

Ông già đáp:
– Con không phải người, thực tình mà nói, con vốn là chồn hoang. Thời Phật quá khứ, con tu hành ở núi Bá Trượng này, sau có vị tăng hỏi con: “Người đại tu hành có rơi vào nhân quả không?”. Con đáp:“Không”. Do lời nói này mà con đọa làm thân chồn năm trăm đời. Nay xin thiền sư nói cho một chuyển ngữ để con được thoát khỏi thân chồn!

Thiền sư Bá Trượng nghe xong, từ bi nói:
– Mời ông cứ hỏi.

Ông già chấp tay thưa:
– Người đại tu hành có rơi vào nhân quả không?

Thiền sư Bá Trượng đáp:
– Không lầm nhân quả.

Ngay lời nói này, ông già đại ngộ, làm lễ cáo từ.

Hôm sau, thiền sư Bá Trượng dẫn đại chúng ra phía sau núi, dùng gậy khêu ra tử thi con chồn hoang. Sư bảo đại chúng làm lễ hỏa táng như một vị tăng qua đời.

ST